2018 YILI T.C. REŞADİYE BELEDİYESİ İDARE FAALİYET RAPORU

2018 YILI

T.C.

 REŞADİYE BELEDİYESİ

 İDARE FAALİYET RAPORU

 

 

FAALİYET RAPORU ŞABLONU

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B-  Zayıflıklar

EKLER:

1- BİRİMLERE AİT FAALİYET RAPORLARI:

 

REŞADİYE BELEDİYESİ  İDARE FAALİYET RAPORUNUN İÇİNDEKİLER

 

S.NO.      BÖLÜM ADI                                                                                                                                                                                                                                                                            

1-REŞADİYE BELEDİYESİ İDARE FAALİYET RAPORU                      

2-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                       

3-İNSAN KAY.VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                   

4-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                            

5- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                        

6- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                     

7- TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ                                           

8- ZABITA AMİRLİĞİ                                                      

9- İTFAİYE AMİRLİĞİ                                                                                 

10-VETERİNER

11-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

12-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

2018 YILI

T.C.

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İDARE FAALİYET RAPORU

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

Belediyeler,  insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam için gerekli hizmetleri yerine getiren, rahat, refah, huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir hayat  için  görev yapan  kurumlardır. Belediyemizce bu anlayışı ilke edinerek,   hizmetlerimizi yerine getirdik.

Reşadiye Halkına en kaliteli hizmeti vermek, gelecek nesillerin önünü açarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek, halkımıza çağdaş bir ilçede yaşama imkanı sağlamak amacı ile Belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, şeffaf, açık, tutarlı, hesap verebilirlik anlayışı ile,  toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmış bir ilçe  olmak için hizmetlerimiz devam etmektedir.

Göreve geldiğimiz 2014 yılından  beri  söz verdiğimiz projelerimizden bir bölümü olan Kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu ve Doğalgaz projelerimizi gerçekleştirdik.

2018 de kazanan Reşadiye olmuştur. İnşallah devam eden yatırımlarımızla da kazanmaya devam edecektir. Özellikle doğalgazın Reşadiye’ye  gelmesi, tercih edilen bir ilçe olma özelliğini artıracaktır. Reşadiye’ye ve Reşadiye’lilere  olan hizmet sevdamız artarak devam edecek, asla hız kesmeyecektir. Reşadiye hepimizin ve Reşadiye’mize gönülden bağlıyız.  2018 yılında da Refah, rahat,  huzur ve güvenin  olduğu  çağdaş, yaşanabilir bir Reşadiye için çalışmalarımız ve projelerimize aynı şevk ve hızla  devam edecektir.

Belediyemiz tüm birimleriyle, Yönetim ilkeleri olan; şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, hukukun üstünlüğü, etkinlik ve eşitlik ilkelerini görev bilerek, halkımızın daima yanında ve hizmetinde oldu. Olmaya devam edecektir.

2018 yılında yaptığımız çalışmaların  yer aldığı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız, 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporunu  meclisimize ve halkımızın takdirine sunuyor. Öneri ve destekleri için meclis üyesi arkadaşlarıma, yaptığımız çalışmalar esnasında Reşadiye halkının sabrına ve desteklerine  teşekkür ediyorum.

 

Saygılarımla.

 

Cemil KILIÇ

Belediye Başkanı

          Belediye Meclis Üyeleri

AK PARTİ GRUBU

Hakan Ünal                 Hüseyin Elmas              Erdem Kılıç                   Erol Doğan

Burhan Kışlak                 Metin Otyakmaz             Halil İbrahim Demir

MHP GRUBU

Şükrü Türk                    Mustafa Yılmaz

 

1-GENEL BİLGİLER: 

A-MİSYON ve VİZYON :

Stratejik plan  yapılmadığından, Misyon ve Vizyona  yer verilmemiştir. 

B-YETKİ,GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a)İmar, su ve kanalizasyon,ulaşım gibi kentsel alt yapı;coğrafi ve kent bilgi sistemleri;çevre ve çevre sağlığı,temizlik ve katı atık;zabıta,itfaiye,acil yardım,kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik defin ve mezarlıklar;ağaçlandırma,park ve yeşil alanlar;konut;kültür ve sanat,turizm ve tanıtım,gençlik ve spor;sosyal hizmet ve yardım,nikah,meslek ve beceri kazandırma;ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

b)Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir,kültür ve tabiat varlıkları, ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğin de, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılamaları düzenler, yurt içi ve yut dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri vatandaşa en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerde sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev; sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

a)Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b)Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c)Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d)Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e)Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletme veya işlettirmek.

f)Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak işletmek ve işlettirmek.

g)Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h)Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tahsis etmek.

i)Borç almak, bağış kabul etmek.

j)Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k)Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

I)Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m)Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n)Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o)Gayri sıhhi işyerleri, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırmış petrol gazı (LPG)depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p)Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilmez.

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1- FİZİKSEL YAPI:

TOPLAM MİKTARI

 43 adet arsa 88.180,14 m2  dir
 

Oto Terminali (içersinde belediyemize ait 11 adet yazıhane bulunmaktadır)

5347.71 m2 arsa üzerinde 370 m2 bina mevcuttur.
 

Belediyemizin halen hizmet verdiği, Hizmet Binası

 

1177m2arsa üzerinde (İnşaat alanı 340m2)
 

Belediyemize ait İtfaiyenin hizmet verdiği  bina

4008.63 m2 (İnşaat alanı 365 m2)

 

 

2 adet Mezarlık

25.365.66m2 arsa

70m2 bina mevcuttur.

İçersinde 3 yıldızlı Termal Otel, 16 adet villa tipi apart ev,  19 odalı otel, 15 Adet Lüx Apart Evler bulunan Kablıca Tesisleri, 29417,10 m2 arsa üzerinde toplam 8680 m2  inşaat mevcuttur
 

İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan 5 adet Park ve Meydan

23.469.44 m2 arsası 150 m2 bina vardır
 

3 adet Su deposu

1198.26m2 arsa (İnşaat alanı465m2)
 

1 adet çeşme

27.71 m2 arsa (İnşaat alanı15 m2)
15 adet İşyeri  :1250 m2

4 adet depo     :  500 m2

1233 m2 arsa (İnşaat alanı 1050 m2
 

BİLGİSAYAR,YAZICILAR ve FOTOKOPİLER

38 Bilgisayar

6 Dizüstü bilgisayar

2 çok fonk yazıcı

23 Yazıcı

4 Renkli Yazıcı

3 Fotokopi

1 Tablet Bilgisayar

1 Evrak İmha Mak.

10 Kayıt Cihazı

4 Server

TELEFON 29 telefon
FAKS MAKİNESİ 2
JENERATÖR 3
KAMERA 56 Kamera

1 meydan kamerası

1 adet el kamerası

FOTOĞRAF MAKİNASI 3 adet
 

 

ARAÇLAR

1 adet kepçe,

1 adet traktör,

3 adet pikap,

1 adet binek otosu,

4 ad. çöp kamyonu,

3 adet itfaiye,

1 adet et taşıma

1 ad.cenaze taş. ar.

1 ad. Cenaze yıkama aracı

2 adet kamyon

1 adet yol süpürme

1 adet fil (yaprak toplama)

1 adet otobüs

1 adet vidanjör

1 adet köpük püskürtme mak.

1 adet zabıta arabası

1 adet kamyonet

1 adet Çöp Transfer Semi Treyleri

 

2-ÖRGÜT YAPISI:  

REŞADİYE BELEDİYESİ

TEŞKİLAT YAPISI

 

3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

A- MEVZUATLARI İÇEREN BİLGİ KAYNAKLARI :

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

2886 SAYILI İHALE KANUNU

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

BELEDİYE HİZMETLERİNİ VE PERSONELLERİNİ  KAPSAYAN DİĞER MEVZUATLAR

B- TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

İNTERNET TABANLI BİLGİ KAYNAKLARI

CD/DVD KAYNAKLAR

WEB TABANLI KAYNAKLAR

ELEKTRONİK POSTA

E-MAİL

4-İNSAN KAYNAKLARI:

İNSAN KAYNAKLARI:

MEVCUT MEMUR KADROSU: 93 –DOLU KADRO: 27

BOŞ KADRO: 60

SÖZLEŞMELİ  :6

NORM KADRO DIŞI KULLANILAN KADRO          :–

KADROLU  İŞÇİ  SAYISI  : 47

 

31.12.2018 tarihi itibari ile Belediyemizde 28 memur, 5 tam zamanlı, 1 kısmi zamanlı olmak üzere 6 sözleşmeli, 47 daimi işçi, 26 tane Belediye Personel Limited Şirketi   olmak üzere, 107 personel görev yapmaktadır.

İDARİ PERSONEL MEMUR ( DOLU-BOŞ) DURUMUNA GÖRE

SINIFI DOLU  BOŞ TOPLAM
G.İ.H. 17 51 68
T.H. 12 4 16
S.H. 2 3 5
Y.H. 1 2 3
A.H. 1 1
TOPLAM 33 60 93

 

İDARİ PERSONEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( DOLU-BOŞ) DURUMUNA GÖRE

STATÜSÜ SINIFI  ÜNVANI KAD.DER SAYISI/DURUMU

KAD.KARŞILIĞI           ( DOLU)

TOPLAM
5393 SY.KANUNUN 49.MD. 1 YILLIK kısmi zamanlı  

A.H.

 

AVUKAT

 

4

 

1

 

1

 
 

5393 SY. KANUNUN 49.MD.TAM ZAMANLI

 

TH

 

Mühendis

Teknikeri

Mimar

Ekonomist

 

7

8

7

7

 

1

2

1

1

 

1

2

1

1

 

TOPLAM

         

5

 

İŞYERİ ADI KADROLU  İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI ESKİ HÜKÜM İŞÇİ ÖZÜRLÜ İŞÇİ SAYISI TOPLAM
DOLU BOŞ
REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 47 1 47

 

5-SUNULAN HİZMETLER: 

Reşadiye’nin modern altyapı sistemine kavuşması için; Kanalizasyon, içme suyu, yağmursuyu yapım işi İlbank tarafından 11.272.088.00.Tl proje keşif tutarı ile başlamıştır.

1- 35 km Atık su ve parsel yenileme işi,

2- 35 km içme suyu şebeke ve abone yenilenmesi işi,

3- Yağmursuyu şebeke yapımı,

4- 20 km doğalgaz hattı ve abone yapım işi

5- Muhtelif mahalle sokak ve caddelerin 6.261 metre asfalt yol yapım işi,

6- Elektrik havai hatlarının yer altına alınması işi,

7-Kaldırımların yenilenmesi işi,

 

1-Kanalizasyon Çalışmaları; İlçemiz Atık su ve parsel  yenileme çalışmaları %95 oranında tamamlanmıştır.

Reşadiye-Ordu-Tokat İl yolunun 7 ayrı noktasından, Niksar-Reşadiye-Koyulhisar yolundan yeraltından enine yatay sondaj metodu ile kanalizasyon ve içmesuyu borusu geçirilmesi için Karayolları ile protokol yapılmıştır.

2-İçmesuyu Çalışmaları; İlçemiz içme suyu şebeke ve abone yenilenmesi çalışmalarının %80 oranında tamamlanmıştır.

3-Yağmur Suyu Şebeke Yapımı; çalışmaları tamamlanmıştır.

4-20 Km Doğalgaz hattı ve abone yapım işi; Doğal Gaz dağıtım şirketi olan AKSA ile yapılan protokolle ilçe içersinde hat döşemesi  yapılmış, abone işlemleri tamamlandıktan sonra İlçemizde doğalgaz kullanılmaya başlanacaktır.

 5- Muhtelif mahalle sokak ve caddelerin 6.261 metre asfalt yol yapım işi: ilçemiz muhtelif cadde ve sokakların asfalt (BSK) yapım işi/Akhel İnşaat Maden Nakliyat Taahhüt Turizm San. Tic.Ltd.Şti ne 2.348.805.20 Tl sözleşme bedeli ile ihale edilmiş, 2018 yılında asfaltlama çalışmalarına başlanmıştır. Hava şartları nedeni ile çalışmalara ara verilmiş, 2019 yılında tamamlanacaktır.

6- Elektrik havai hatlarının yer altına alınması işi, Belediyemizce ÇEDAŞ ile yapılan görüşmeler sonucu ilçemiz elektrik havai hatlarının yer altına alınması sağlanmıştır. 

7-Kaldırım Çalışmaları, Belediyemizce ilçemiz cadde ve sokaklarındaki kaldırımlar;

İşçilik hizmeti 191.880.00 Tl bedelle Ulu Yapı Gayrimenkul Yatırım San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.ne,

Kaldırım malzeme 480.500.00.Tl. bedelle Yapı Teksan İnşaat Mimarlık Madencilik San. Tic.A.ş. ihale edilmiş, kaldırım çalışmalarına başlanmıştır.   

8- Meydan Parkı Projesi; İlçe merkezinde bulunan Alparslan Türkeş  ve   Yüzüncü Yıl  oturma parkları yıkılarak yerine bin metrekarelik alanda Meydan Parkı Projesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu proje ile,  gelişen, büyüyen, güzelleşen ilçemizi daha iyi standartlara ulaştırmak amacı ile oturma alanları, çay ocağı, yeşil alanı ve yerden aydınlatmalı ışık sistemi ile modern bir görünüme kavuşması sağlanacaktır.

Bu nedenle Alparslan Türkeş Parkında gerekli çalışma yapılmış, Yüzüncü Yıl Parkında da aynı çalışma devam edecektir.

9- Kelkit Vadisi Park Projesi ile;  İlçemizin doğası da göz önünde tutularak tabiat ile iç içe yeşil alan olarak planladığımız projede; bisiklet yolu, yürüyüş yolu, havuzlar, otopark alanı, oyun parkları ve oturma bankları yer alacak olup, çalışmalara başlanmıştır.

10-Güneş Enerji Santrali Projesi ile; Belediyemize ait tesislerin elektrik enerji ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Enerji santrali ile ilgili proje ve yer temini çalışmaları tamamlanmış olup, uygulama aşamasına gelmiştir.

Güneş Enerji Santralinin kapasitesi 600 KW dır. Yatırım maliyeti yaklaşık 4.500.000.00.(Dörtmilyonbeşyüzbin) Tl.dir.Yıllık getirisi 720.000.00.(yediyüzyirmibin) Tl olarak tahmin edilmektedir. Tesis yatırım maliyetini yaklaşık 8 yılda amorti edeck olup, tesisin ekonomik ömrü 29 yı olarak öngörülmektedir.

11-Yazi İşleri Müdürlüğü Hizmetleri ;Belediyemize diğer kurum ve kuruluşlardan 1762 adet evrak gelmiş, Belediyemizce 1666 adet evrak gönderilmiştir.

             Belediyemize 1282 adet dilekçe ile başvuru yapılmıştır.

04.07.2018 tarihine kadar vatandaşlarımızca 10 adet BİMER başvurusu yapılmış ve cevaplandırlmıştır. Bu tarihten  sonra vatandaşlarımız sorun ve şikayetlerini CİMER üzerinden yapmış olup, 67 adet CİMER başvurusuna cevap verilmiştir.

Belediyemiz Meclisi 12 defa olağan 2 defa olağanüstü toplanarak,  132 adet karar almıştır.

Belediyemiz Encümeni  haftada 2 gün toplanarak 106 adet karar almıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının zaman, maliyet ve verimliğinin sağlanması amacı ile e-Yazışma Teknik rehberine uygun olarak hazırlanan belgelerin fiziksel olarak gönderilmesi yerine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile gönderilmesi gerektiğinden, Belediyemizce Kep adresi alınmıştır.

İçişleri Bakanlığınca belediyelerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak merkezle ve belediyelerin birbirleri ile modüller üzerinden yazışabilmesi amacı ile hizmete giren e-Belediye projesinin birinci ayağı olan EBYS Elektronik Belge Yönetim sistemine belediyemizce katılım sağlanmıştır.  e-Belediye Bilgi Sistemleri Modülleri Eğitimine 1 adet personelimiz gönderilmiştir.

TÜBİTAK’a,  e-Belediye  projesi için gerekli olan Nitelikli Elektronik İmza sertifikası başvurusu yapılarak 8 adet Nitelikli Elektrronik İmza Sertifikası alınmıştır.

12-Belediyemiz Evlendirme Memurluğunda 65 adet evlendirme yapılarak, Nüfus Müdürlüğüne tescil işlemi yapılmıştır.

13-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;İçişleri Bakanlığından alınan onay ile 1 adet Tekniker kadrosuna sözleşmeli personel alımı yapılmıştır. 2018 yılında   1 adet Mimar, 1 adet Mühendis, 1 adet Ekonomist,  2 adet Tekniker tam zamanlı olarak, 1 adet Avukat kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmıştır.

Belediyemizde taşeron işçi olarak çalışan 26 kişi 02.04.2018 tarihinde Belediyemiz Personel Ltd. Şti.ne kadroya alınmıştır.

2018 yılında İşkur ile Belediyemiz arasındaki protokol gereğince Toplum Yararına Çalışma Planı kapsamında  6 ay boyunca 25 adet işçi çalıştırılmıştır.

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak çalışan Cemafer SAVAŞ, Daimi İşçi kadrosunda çalışan Fettah BEKÇİ kendi istekleri ile emekliye ayrılmıştır.

Görevde Yükselme Sınavına girerek kazanan Veri Ha.Kont.İşlt. Oğuz ÖZAY ve Ambar Memuru Hamza KAYA Şef  kadrosuna ataması yapılmıştır.

Belediyemiz Tekniker kadrosunda çalışan Ayşegül Yücel Nalbant’ın Saamsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne eş durumu nedeni ile naklen ataması yapılmıştır.

31.12.2018 tarihi itibari ile Belediyemizde 28 memur, 5 tam zamanlı, 1 kısmi zamanlı olmak üzere 6 sözleşmeli, 47 daimi işçi, 26 tane Belediye Personel Limited Şirketi   olmak üzere, 107 personel görev yapmaktadır.

 14-Tesisler Müdürlüğü;Belediyemiz Kaplıca tesislerinde  komple bakım, temizlik ve ilaçlama yapılmıştır.

Kaplıca girişinde Şelale ve Aydınlatma çalışmaları tamamlanmıştır.

2018 yılında şehit ve gazi ailelerine %50 indirimli banyo hizmeti verilmiş, 2647 müşteri kaplıca tesislerimizde konaklamış, 2725 kişi banyo hizmetinden yararlanmıştır.

Kaplıca suyunun debisinin düşük olması nedeni ile İl Özel İdaresine sondaj için müracaat edilmiş olup olumlu cevap alınmıştır.

15-Zabıta Amirliği Hizmetleri; 22 adet işyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  verilmiştir.

Temiz çevre temiz yaşam düşüncesi ile;  İl Özel İdare Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında  yapılan protokol doğrultusunda alınan yarı römork (sıkıştırmalı çöp taşıyıcı) ile 2018 yılında da İlçemiz merkez ve köylerinden toplanan çöpler üyesi bulunduğumuz Erbaa Yeşilırmak Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğinin Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine götürülmüştür.

16-İtfaiye Hizmetleri;İlçemizin çeşitli mahalle ve köylerinde meydana  gelen  19 adet  adet bina, 8 adet araç yangını,  22 adet arazi yangını, 8 adet orman yangını, 6 adet odun-kömür deposu yangını, 19 adet diğer yangınlara müdahale edilmiştir.

2 adet baca temizliği, 40 adet park bahçe ve yeşil alanların sulanması, 20 adet yol kenarındaki ağaçların sulanması, cadde ve sokak ve Pazar yerlerinin düzenli yıkanması itfaiyemizce gerçekleştirilmiştir.

Yeni yapılan İtfaiye  Hizmet Binasına kalorifer tesisatı yapılmıştır.

İtfaiye hizmet binasına 2 m mesafedeki alanda İtfaiye dolumu için 25m lik sondaj kuyusu açılmıştır.

İlçemizdeki park, bahçe ve yeşil alanların sulanması yapılmıştır. İlçemiz cadde ve sokaklar ile Pazar yeri yıkanması düzenli olarak yapılmıştır.

17-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetleri; 23 adet yapı ruhsatı,  18 adet yapı kullanma izni, 7 adet kısmi imar değişikliği, 21 adet ifraz-tevhit ve yola terk işlemi yapılmıştır.

İlçemiz Akçakolay ve Altıparmak Mahallerinin imar çalışmaları devam etmektedir.

18-Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetleri;

                Emlak Servisince; 2018  yılı Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk miktarı 686.439,92.TL, Tahsilat Miktarı; 257.507,23TL

Su Tahsilat Servisince; 131 adet su abonesi verilmiş, su ve çeşitli gelirler tahakkuku 922.761.15 TL olup, tahsil edilen 664.857.00 TL dir. 2018 yılında toplam 436.764 m3  ilçemiz hane halkına, Resmi Kurum ve Kuruluşlarına, işyerlerine su verilmiştir.  Belediyemizce İlçemizdeki Acizelere, Gazi ve Şehit ailelerine yapılan indirim uygulaması dolayısıyla 20.000 m3 su muaf tutulmuştur.

                Çeşitli gelirler tahsilatı;1.003.504.00.Tl.dir.

 

 19-Veterinerlik Hizmetleri; Halk sağlığı için, 2018 yılı yaz aylarında 250 litre haşere ilacı kullanılarak düzenli bir şekilde ilaçlama yapılmıştır.

               52 adet sokak hayvanı rehabilite edilerek doğal yaşam alanına bırakılmıştır.

                2018 yılında büyükbaş ve küçük hayvan nakillerinden 14.370.00.Tl gelir elde edilmiştir.

20-Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetleri;Belediyemizce  4 adet meydan, 1 adet mobese, 4 adet su deposu, 4 adet Reşadiye Otogar, 4 adet itfaiye ve 8 adet 15 Temmuz Şehitler parkına takılan kamera ile canlı yayın sistemi ile dışarda bulunan hemşerilerimizin sıla hasretine yardımcı olmaktayız.

21-Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetleri; İlçemizdeki yaşamı güzelleştirmek ve sosyal aktiviteleri artırmak amacı ile düzenlediğimiz 12 adet park ve park ve bahçeleri gerekli bakım ve onarım yapılmıştır. İlçemizdeki çocuk oyun parklarının güvenli, estetik ve fonksiyonel oyun aletleriyle yenilemeye devam edilmiştir.

              2018  yılında 3 vatandaşımız  aceze listesine alınarak, su indirimi ve Belediyemizin yapmış olduğu diğer yardımlardan yararlandırılmıştır

İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda kalkınması için gayret gösterdik

Yarınlarımız olan gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için; Belediyemizce ilçemize yapılması planlanan Gençlik Merkezi  için her türlü destek verilmiştir.  En kısa sürede yapımının gerçekleşmesi sağlanarak, ilçemiz halkının hizmetine sunulacaktır.

Belediyemizce yer tahsisi yaptığımız, Reşadiye Yüksekokulu inşaatı son aşamaya gelmiş olup, İnşaatı bittiğinde  daha fazla bölüm açılarak ilçemize sosyal ve ekonomik anlamda kazanım sağlanacaktır.

Belediyemizce ilçemize yapılan Endüstri Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Yurt binası için her türlü destek sağlanmış olup, ilçemiz modern ve sağlam okullara kavuşturulmuştur.

Diğer taraftan, okullarımıza ve ibadethanelerimize belediyemiz imkanları dahilinde  her türlü yardım yapılarak eksiklerini giderdik.

İlçemizde ikamet eden fakir yardıma muhtaç vatandaşlarımıza her türlü yardımlarda bulunduk.

Toplum Sağlığı Merkezi, 112 acil ve aile hekimliklerinin bir arada bulunduğu modern bir bina yapılması için çalışmalarımız devam etmekte olup, en kısa zamanda yer temini sağlanacaktır.

İstanbul’da köy derneklerimiz tarafından organize edilen, Belediyemizce Reşadiye dışında yaşayan gençlerimizi ve vatandaşlarımıza memleket hasretini gidermek, memleket sevgisini pekiştirmek amacı ile son 4 yıldır düzenlenen Birlik ve beraberliğin çok güzel bir şekilde yaşandığı Reşadiye 4. Kelkit Halı Saha Futbol turnuvası finaline  Reşadiye Belediyesi olarak ev sahipliği yaptık       

6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Başkanı’nın görev ve yetkilerine ilişkin 38. maddesinin (a) bendi uyarınca, “Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak” belediye başkanının görev ve yetkisindedir. Belediye Başkanı en üst amir olarak idareyi sevk ve idare ederken gerektiğinde bazı yetkilerini yardımcıları- na devredebilir. Başkan yardımcıları bağlı müdürlüklerle görevlerini ifa ederken Belediye Başkan’ına karşı sorumludur.

Belediyemizin Harcama Yetkilisi Belediye Başkanıdır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılan ihaleler, ilgi işi yaptıran birim tarafından gerçekleştirilmektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki işlemler ise Belediye Encümeni kararıyla sonuçlanmaktadır.

II-AMAÇ VE HEDEFLER:

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.

Reşadiye Belediyesinin amacı; doğası, kültürü ve kaplıcaları ile bir turizm cenneti olan İlçemizi ter türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerle ülkemize ve dünyaya tanıtmaktır. Bunun için;

Hedeflerimiz;

1-Belediye hepimizin anlayışı içersinde, ortak Reşadiyelilik ve ortak akılla yönetmek.

2-Halkımızın beklentilerinin karşılanması ve süreklilik arz etmesi için hizmette kalitelilik ve süreklilik,

3-İlçemizin sahip olduğu tarihi ve doğal mirasa sahip çıkmak,

4-Sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçeye sahip olmak için çevreye ve doğaya önem vermek,

5-Belediyemiz kaplıcalarını Türkiye’ye ve Dünya ülkelerine tanıtmak, İlçemizi yörenin turizm cenneti yapmak,

6-İlçe Halkının memnuniyetini artırmak.

B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.

1-TEMEL POLİTİKAMIZ.

İlçemizin sorunlarının ilçe halkının da katılımı ile çözüme ulaştırılması, Ortak Reşadiyelilik bilincini oluşturup, ortak akılla hareket edeceğimiz katılımcı bir yönetim bilinci. 

2-ÖNCELİKLERİMİZ

Halkımızın istek ve şikayetlerine en kısa sürede çözüm üreterek, önerilerini dikkate almak halkımızın daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak.

Yaşam kalitesi yüksek, gelişmeye açık, katılımcı yönetim anlayışını yaratmak,

Reşadiye’mizin geleceği için daha modern, daha rahat ve huzurlu yaşanabilir bir şehir en büyük önceliğimiz, bunun gayreti ile çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak, her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan, halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmektir. 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

A-MALİ BİLGİLER.

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:

Bütçe Faaliyet Sonuçları

2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.

 

Açıklama

Geçen Yılda Devre-den Öde-nek Bütçe İle  Verilen Ödenek      Aktarmayla  

Ek/Özel

Ödenek

Net Bütçe ödeneği Toplamı                                 Bütçe Gideri Toplamı  İptal   Edilen Ödenek    
  eklenen düşülen  
                                        ÖZEL KALEM   1.665.937,19 830.000,00 761.500,00 —– 1.734.437,19 1.636.102,22 98.334,97  
  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ    

169.899,97

 

9.350,00

 

3.350,00

 

——

 

175.899,97

 

161.827,29

 

14.072,68

 
                                      MUHAREBE VE ELEKTRONİK DAİRESİ    

257.388,85

 

27.500,00

 

——

 

——

 

284.888,85

 

250.593,30

 

34.295,55

 
   HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ   63.313,49 —— —— —–

 

63.313,49 21.338,76 41.974,73  
  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   256.481,97 25.000,00 —— —— 281.481,97 233.102,54 48.379,43  
  MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ   1.403.474,77 315.450,00 809.950,00 —— 908.974,77 538.038,96 370.935,81  
        İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ   1.093.897,65 123.000,00 146.000,00 —— 1.070.897,65 978.206,72 92.690,93  
  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ   415.444,06 32.100,00 9.100,00 —— 438.444,06 380.926,33 57.517,73  
     TEMİZLİKVE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ    

1.849.238,56

 

854.500,00

 

——-

 

——

 

2.703.738,56

 

 

2.691.389,78

 

 

12.348,78

 
        SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ   71.851,26 ——- 12.000,00

 

—— 59.851,26 23.103,51 36.747,75  
           İMAR MÜDÜRLÜĞÜ   493.712,04 125.000,00 52.000,00 —— 566.712,04 473.576,60 93.135,44  
  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   2.660.529,56 1.404.000,00 2.177.000,00 4.500.000,00 6.387.529,56 6.260.387,04 127.142,52  
        ŞEHİR İÇİ ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ    

——

 

——

 

——

 

——

 

——

 

——-

 

——

 
  SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ    

1.049.045,98

 

220.000,00

 

60.000,00

 

——

 

1.209.045,98

 

951.002,95

 

258.043,03

 
  PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ    

240.150,26

 

220.000,00

 

220.000,00

 

500.000,00

 

740.150,26

 

578.840,12

 

161.310,14

 
                                      MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ    

363.258,94

 

71.000,00

 

6.000,00

 

——

 

428.258,94

 

331.161,52

 

97.097,42

 
                                             MEZARLIKLAR VE DEFİN İŞLERİ    

84.574,69

 

——

 

——

 

——

 

84.574,69

 

35.203,32

 

49.371,37

 
                                   JEOTERMEL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ    

1.761.800,76

 

781.000,00

 

781.000,00

 

——

 

1.761.800,76

 

1.518.525,17

 

243.275,59

 
                     
   

GENEL TOPLAM

   

13.900.000,00

 

5.037.900,00

 

5.037.900,00

 

5.000.000,00

 

18.900.000,00

 

17.063.326,13

 

1.836.673,87

 
   

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

2018 MİZAN

 
01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arası  
Kurum Adı:REŞADİYE BELEDİYESİ YILI:2018  
  AYI:  
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı  
TL

 

TL

 

TL

 

TL

 

 
102 BANKA HESABI 10.651.304,10 10.651.304,10 0 0  
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI  

10.489.603,39

 

10.489.603,39

 

0

 

0

 
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI  

1.527.394,70

 

1.527.394,70

 

0

 

0

 
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ  ALACAKLAR HESABI  

788.665,17

 

788.665,17

 

0

 

0

 
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR  

91.710,32

 

91.710,32

 

     
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  

2.625,00

 

2.625,00

 

0

 

0

 
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI  

1.112.999,91

 

1.112.999,91

 

0

 

0

 
160 İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI  

3.000,00

 

3.000,00

 

0

 

0

 
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI  

23.100,00

 

23.100,00

     
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI  

29.078,92

 

29.078,92

 

0

 

0

 
190 DEVREDEN KATMA DEĞER  HESABI  

45.363.299,51

 

45.363.299,51

 

0

 

0

 
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER HESABI  

773.493,44

 

773.493,44

 

0

 

0

 
222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAK  

635,86

 

635,86

     
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YARDIM HESABI  

365,10

 

365,10

 

0

 

0

 
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI       5.164.292,00   5.164.292,00  0 0  
251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI  

4.150.000,00

 

4.150.000,00

 0 0  
252 BİNALAR HESABI  

5.538.238,84

 

5.538.238,84

 

0

 

0

 
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR  HESABI  

623.347,80

 

623.347,80

 0 0  
254 TAŞITLAR HESABI          936.797,31      936.797,31  0 0  
255 DEMİRBAŞLAR HESABI  

1.256.067,87

 

1.256.067,87

 

0

 

0

 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)  

3.586.769,84

 

3.586.769,84

 

0

 

0

 
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

 

 

158.601,33

 

158.601,33

 

0

 

0

 
260 HAKLAR HESABI             2.288,14        2.288,14 0  0  
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  HESABI (-)  

2.288,14

 

2.288,14

0  0  
300 BANKA KREDİLERİ HESABI            5.274,38       5.274,38 0  0  
320 BÜTÇE EMANETLERİ  HESABI      7.835.378,22 7.835.378,22 0  0  
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR  HESABI  

173.313,08

 

173.313,08

 

0

 

0

 
333 EMANETLER HESABI         831.763,18   831.763,18      
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI         842.868,48   842.868,48  

0

 

0

 
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER 4.674.644,14 4.674.644,14 0  0  
362 FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ    530.588,39     530.588,39 0  0  
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT. HESABI 1.254.201,48 1.254.201,48  

0

 

0

 
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ  HESABI       62.585,60       62.585,60 0 0  
400 BANKA KREDİLERİ HESABI 4.685.569,82  4.685.569,82  0 0  
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI     500.000,00   500.000,00      
500 NET DEĞER HESABI 23.742.315,15 23.742.315,15 0 0  
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇ. HESABI  2.670.056,10   2.670.056,10  

0

 

0

 
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI

 

 8.564.309,90  8.564.309,90 0  0  
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI 5.524.148,12 5.524.148,12 0 0  
600 GELİRLER  HESABI 10.877.235,86 10.877.235,86 0  0  
630 GİDERLER HESABI 13.041.827,97 13.041.827,97  0 0  
690 FAALİYET SONUÇLARI HESABI 13.041.827,97 13.041.827,97  0 0  
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 10.614.455,35 10.614.455,35  

0

 

0

 
805 GELİR YANSITMA HESABI 10.614.455,35 10.614.455,35  

0

 

0

 
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI              423,00             423,00  

0

 

0

 
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 16.953.032,17 16.953.032,17 0  0  
835 GİDER YANSITMA HESABI 16.953.032,17 16.953.032,17  0 0  
895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI 27.561.752,12 27.561.752,12      
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 23.941.747,00 23.941.747,00      
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 30.812.473,87 30.812.473,87  0  0  
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 17.063.773,13 17.063.773,13  0  0  
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI     290.822,00    290.822,00  0  0  
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI    290.822,00    290.822,00  0  0  
             
             
  TOPLAM 346.230.662,69 346.230.662,69  0  0  

 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)

  Düzeyi Kodu Açıklama Tarih aralığı
 Kurumsal        Kod I 46 Belediye ve Bağlı İdareler  
II 45 Tokat İli  
III 14 Reşadiye  
IV   Tüm Birimlerin Toplamı  
Kodu Açıklama 2018

 

 Yılı    Harcama Toplamı

01   PERSONEL GİDERLERİ 5.102.771,45
  1 MEMURLAR 1.371.210,02
  2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 195.088,63
  3 İŞÇİLER 3.288.553,43
  4 GEÇİCİ PERSONEL                 57.088,56
  5 DİĞER PERSONEL 190.830,81
02   SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 796.624,,50
  1 MEMURLAR 248.306,60
  2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL                    24.965,52
  3 İŞÇİLER 518.221,98
  4 GEÇİCİ PERSONEL                      5.130,40
03   MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.298.682,11
  1 ÜRETİME YÖNELİKMAL VE MALZEME

ALIMLARI

1.744,35
  2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.452.879,39
  3 YOLLUKLAR 40.541,82
  4 GÖREV GİDERLERİ 178.640,56
  5 HİZMET ALIMLARI 1.265.184,21
  6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 317.504,00
  7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 597.250,48
  8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 435.932,16
  9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ                     9.005,14
04   FAİZ GİDERLERİ 128.260,00
  2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 128.260,00
05   CARİ TRANSFERLER 251.984,95
  1 GÖREV ZARARLARI 44.935,03
  2 HAZİNE YARDIMLARI 32.065,00
  3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER                   40.812,13
  4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER                    31.564,79
  7 DİĞER İDARELERE TRANSFERLER  —
  8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 102.608,00
06   SERMAYE GİDERLERİ 2.514.071,22
  1 MAMUL MAL ALIMLARI 321.701,82
  2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 8.349,77
  3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 28.820,03
  4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA 1.169.065,45
  5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 658.506,69
  6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                 264.574,78
  7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                   63.052,68
  9 DİĞER SERMAYE  GİDERLERİ                         ——
07   SERMAYE TRANSFERLERİ                   72.595,16                             
  1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ                  72.595,16
09   YEDEK ÖDENEKLER               735.010,61
  1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ                 72.466,90
  6 YEDEK ÖDENEK               662.543,71
                                                                                                        TOPLAM      13.900.000,00

 

 

01 VERGİ GELİRLERİ 1.063.537,41.-

 

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.439.806,52.-
04 ALINAN BAĞIŞ VE YAR. İLE ÖZEL GEL 1.051.353,37.-
05 DİĞER GELİRLER 6.053.599,65.-
  TOPLAM 10.608.296,95.-

 

Belediyemizin 2018 yılı sonu itibari ile;

S.S.K.+Emekli San. 10.232.281,23.-
Maliye 269.942,84.-
ÇEDAŞ 235.152,10.-
Oka (Orta Ka.Ka.Aj.) 40.272,04.-
İller Bankası Kredi 15.817.188,69.-
a) Uzlaşma Kapsamında Alınan Krediler ——–.-
b)Tem.6.Grupta Yapılandırılan Kre. 629.007,56.-
c)Tem. Kanalizasyon Projesi 11.340.214,79.-
d)Tem. İçmesuyu Projesi 3.847.966,34.-
Belediye Birlikleri 462.436,47.-
TOPLAM              27.057.273,37.-                                           borcu bulunmaktadır.

 

 

 

2017 yılından devreden tutar ——-
2018 yılı Gelirleri 10.608.296,95.-
2018 yılı Giderleri 17.063.326,13.-

 

 

3-MALİ DENETİM SONUÇLARI:

5393 sayılı  Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediye Meclisince oluşturulan, Denetim Komisyonu tarafından 2018 Bütçe Mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi yapılmış olup, Denetim Komisyonu tarafından düzenlenecek denetim raporu Nisan ayı toplantısında görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına sunulacaktır.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 56. maddesi gereği Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan İdare Faaliyet Raporu Nisan ayı Meclis toplantısında görüşülerek, ilgili mevzuat çerçevesinde Sayıştay’a ve İçişleri Bakanlığına gönderilmekte, ayrıca  Reşadiye Belediyesi internet sitesinde, ilan panosuna asılmak sureti ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Belediyemizin Bütçe  gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleri düzenli olarak, Sayıştay denetimine gönderilmektedir.     

B-PERFORMANS BİLGİLERİ.

1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ.

 

a-İçme Suyu, Atık Su, Kanalizasyon Arıtma, Çöp Toplama tesisi yapımı,

b-Doğalgaz

c-Kelkit Çayı etrafının düzenlenmesi,

d- Kapalı Pazar alanı yapılması,

e- Hayvan Pazarı ve Mezbahane yapılması,

f- Belediye Toplu Konutları yapılması,

g- Kaplıca Evleri yapılması,

ğ- Kapalı otopark ve iş merkezi yapılması,

h- Yaya yolu bulunan 2. köprü yapılması,

ı- Öğretmenevi ve Kültür Sarayı yapılması,

i- Huzurevi yapılması,

k- Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılması,

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

A-ÜSTÜNLÜKLER:

1-Hizmet binalarının nitelikli olması

2-Termal kaynakların kullanımında bilgi ve tecrübe birikiminin olması

3-Güçlü bir bilgisayar sistemi

4-Bilinçli harcama yapısı

5-Çalışanların ücretlerini ödeyebilmesi

6-İşçi sayısı

7-Nitelikli ve Dürüst personeli

8-Belediyenin itibarının yüksek olması

9-Güvenilir olması

10-Deneyimli müdürler

B) ZAYIF YÖNLER:

1-Yabancı dil bilen personelin olmaması

2-Deprem, sel vb. doğal afetlere hazır olmama

3-Personel harcamalarının bütçedeki oranının yüksek olması

4-Belediye gelirlerinin istenilen düzeyde olmamasına karşın belediyeden beklentilerin fazla olması.

 

C-DEĞERLENDİRME

Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle zayıf noktalarını kapatarak, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

V ÖNERİ VE TEDBİRLER

1-Hazine yardımlarının arttırılması,

2-Proje karşılığı yapılan Bakanlık yardım miktarlarının arttırılması,

3-Belediyenin faydalanacağı gelir kaynaklarının çoğaltılması,

CEMİL KILIÇ

BELEDİYE BAŞKANI

 

ÜST YÖNETİCİNİN

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

Üst yönetici  olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara  dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

28.03.2018

Cemil KILIÇ

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak;

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

 

İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun Mali bilgiler bölümünde  yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

 

28.03.2018

 

 

Hakan ÖZTÜRK

Mali Hizmetler Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700cookie-check2018 YILI T.C. REŞADİYE BELEDİYESİ İDARE FAALİYET RAPORU

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.