2019 Ağustos Meclis Gündem ve Kararları

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ    : 2019

TOPLANTI                        : 8

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                          : 1

Açılış Saati : 14 00  01.08.2019 Perşembe 

 

GÜNDEM:

1- Yoklama-Açılış

2- Temizlik Müdürlüğü Kadrosunun İhdas edilmesinin görüşülmesi

3- 2019 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi

4-Belediyemizde tam zamanlı veteriner hekim çalıştırılmasının görüşülmesi

5- Ünzile ALKIN’a ait dilekçenin görüşülmesi

6- İmar Komisyonundan gelen Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu yanında yol açılması ve trafo alanı ayarlanmasına ait raporun görüşülmesi

7- Araştırma Komisyonundan gelen belediyemizce 163 ada, 3 parselin satın alınmasına ait raporun görüşülmesi

AĞUSTOS  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

                  Belediyemiz Meclisi, Başkan Mustafa YILMAZ’ ın  daveti üzerine 01.08.2019 tarihinde  saat 14oo’de Belediye Başkanı Makam Odasında  toplandı.

Yapılan yoklamada;  10 üyeli meclisimizin tam olduğu görüldü. Hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Ağustos Ayı Toplantısı Meclis Başkanı Mustafa YILMAZ’ ın açılış konuşması  ile başladı.

Gündem dışı 3 konu meclise okunuldu. Gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan Belediyemizce ilçemiz temizlik hizmetlerinin aksatılmadan daha düzenli ve daha verimli yürütülebilmesi amacı ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğundan,  İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından hazırlanan, (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği (Memur)  Cetvelinde gösterildiği üzere; 1 dereceli boş Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün  iptal edilerek,  4 dereceli Temizlik İşleri Müdürlüğü  kadrosunun ihdas edilmesine ve bu hususta hazırlanan cetvellerin hazırlandığı şekliyle aynen kabulüne, meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin  24. Maddesi gereğince; 2019 yılında 93 x %20=18.6 adam/ay x 5 ay, 29 gün  = 19 ad./ay olarak geçici işçi çalıştırılmasına, personel giderlerimiz bütçenin yüzde kırkını aştığından, yeni personel çalıştırılabilmesi için, izin alınmak üzere kararımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine   Belediye meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan Meclisimizce belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince; Tam Zamanlı Veteriner çalıştırılmasına, aylık 2.327.40.Tl. net ücret ödenmesine, net ücrete Ek Ödeme Net Ücreti, Asgari Geçim İndirimi, Aile ve Çocuk Yardımlarının eklenmesine, personel giderlerimiz bütçenin yüzde kırkını aştığından, yeni personel çalıştırılabilmesi için, izin alınmak üzere kararımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine   oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan İlçenin Kayalık Mahallesi Serdar Gümüş Sokak No:38/2 de  ikamet eden Ünzile ALKIN’ ın    (654  su abone nolu) acize listesine alınmasına gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü (Su Tahsilat Servisi) ve Zabıta Amirliğine gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan İlçemiz Osmaniye Mahallesi 171 ada 12-13 parseller 1/1000 ölçekte imar planında H38b12b1c, 1/5000 ölçekte H38b12b paftalarında 4 473 600- 4 473 700 (x), 613 300-613 400(y) koordinat değerleri arasında park alanı olarak planlı bulunan 0.06 ha alanda yapılacak yol açılması ve trafo alanı ayarlanması imar planı değişikliği için  Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğünden görüş istenilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde bulunanOsmaniye Mahallesi İmar planında bitişik nizam dört katlı konut yapımına tahsisli 163 ada 3 nolu   879,91 m2 parselin,  279,51 m2 ‘ lik kısmı Ertuğrul Gazi Sokak, İsmet Hilmi Balcı Sokak, Dursun Önkuzu Sokak ve Kemal Tüfekçi Caddelerini birbirine bağlayan kavşak konumunda olan imar yolunun okul bölgesinde olduğu,  bu yolun açılması ile trafiğin daha rahatlayacağı ve  kamu yararına olacağından,  imar yolunun açılması  acil ve zorunlu hale geldiğinden kamulaştırma yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan Belediyemizce müşterilere kahvaltı sunulması için gerekli ekipman sağlanması belediyemize ekstra mali yük getireceği,  kaplıca tesisleri içersinde bulunan lokantanın kiraya verildiğinden kaplıcalara gelen müşterilerin mağduriyet yaşamayacağı nedeni ile kahvaltı verilmemesine,  otel fiyatlarının güncellenmemesine, daha önceki Kaplıca Otel Ücretlerinin aynen uygulanmasına,  oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan Zeki Oğuz ERDOĞAN’ ın 31.07.2019 tarihli dilekçesi ve buna istinaden İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünce yazılan 01.08.2019 tarihli yazıları ve ekleri meclisimizce incelendi.

Belediyemiz Meclisinin 09.05.2017 tarihli kararında bulunan 3. ve 4. Maddelerinin iptal edilmesi talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10 ncu maddesinde bulunan Belediyemiz Plan Notlarında yer alan Revizyon imar planı ile önceki plan arasında, nizam değişikliği bulunması durumunda; önceki plana uygun yapılaşmış ruhsatlı ( yoksa ) betonarme yapının çekme mesafeleri dikkate alınarak, yan ve arka bahçe mesafelerinin belirlenmesi esastır. Komşu parselden noter onaylı muvafakat alınması kaydı ile yan bahçe mesafesi uygulanmayabilir. Nizam değişikliği yapılan adalardaki yapılaşmalarda, revizyon öncesi yapılmış ruhsatlı yapıların hakları korunacaktır” denmektedir. 204 ada 26 nolu taşınmaz için komşu yan bahçe uygulamasının takdirinin Belediyemizde ait olduğunu, İlçemiz için çarpık bir yapılaşmaya sebep olacağından Mevcut plan ne ise ona göre çekme hatlarının yapılmasını mevcut yapılaşmış olan binaların dikkate alınmaması  talebinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ağustos Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Ağustos ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

                                                                            REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

6320cookie-check2019 Ağustos Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.