2019 Eylül Meclis Gündem ve Kararları

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ    : 2019

TOPLANTI                        :9

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                          : 1

Açılış Saati : 14 00  05.09.2019 Perşembe 

 

GÜNDEM:

1- Yoklama-Açılış

2- İmar komisyonundan gelen Zeki Oğuz Erdoğan’a ait raporun görüşülmesi

3-İmar komisyonundan gelen Rıza Demiryürek’e ait raporun görüşülmesi

4-İrfan Talebe Yurdunun su borcunun affedilmesine ait talebin görüşülmesi

 

EYLÜL  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

                    Belediyemiz Meclisi, Başkan Mustafa YILMAZ’ ın daveti üzerine 05.09.2019 tarihinde saat 14:00’de Belediye toplantı salonunda toplandı.

Yapılan yoklamada 10 üyeli  meclisimizin tüm üyelerin toplantıya iştirak ettiği görüldü. Toplantıya katılan meclis üyelerine hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Eylül Ayı Toplantısı Meclis Başkanı Mustafa YILMAZ ‘ ın açılış konuşması yapması ile başladı.

Gündem dışı 3 konu meclise okunuldu. Gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan Zeki Oğuz ERDOĞAN’ a ait imar komisyon raporu meclisimizce uygun görülerek 3. Maddede yer alan  “Bitişik nizamlarda çekmeler yapıldıktan sonra yapı derinliği max 20 m’ye kadar yapılaşabilir” ibaresinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı olduğu ve böyle bir hüküm bulunmadığı için iptal edilmesine 4. Maddenin aynen uygulanmasına  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan Rıza DEMİRYÜREK’ e ait komisyon raporu meclisimizce uygun görülerek, Belediyemiz Plan Notlarında yer alan, “Revizyon İmar Planı ile önceki plan arasında, nizam değişikliği bulunması durumunda; önceki plana uygun yapılaşmış ruhsatlı ( yoksa ) betonarme yapının çekme mesafeleri dikkate alınarak, yan ve arka bahçe mesafelerinin belirlenmesi esastır. Komşu parselden noter onaylı muvafakat alınması kaydı ile yan bahçe mesafesi uygulanmayabilir. Nizam değişikliği yapılan adalardaki yapılaşmalarda, revizyon öncesi yapılmış ruhsatlı yapıların hakları korunacaktır” hükmü gereğince Kurtuluş Mahallesi 204 ada 26 nolu parsele yapılacak bina için yapılan talebin reddine  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan İrfan Talebe Yurdu  2030 su abonesine ait 1.500.00Tl, Reşadiye Tahsil Çağındaki Talebeler 4271 su abonesine ait 7.237.58 Tl su borcunun affedilmesi talebinin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 23.01.2009 tarih ve B.05.0MAH.0.01.00/2210-45043 sayılı genelgesi gereğince mümkün olmadığından görüşülmesine gerek olmadığına karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi 225 ada 18-19 ve 20 nolu parsellerin bitişik nizam yapılması konusunu incelemek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan  Kurtuluş Mahallesi 189 ada 13-100-101 nolu parsellerin imar planı değişikliği yapılması konusunu incelemek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan  Belediyemize ait eski hizmet binasında bulunan 230 m2 halen lokanta olarak kirada bulunan yerin satılması konusunu incelemek ve meclisimize rapor etmek üzere Araştırma Komisyonuna havale edilmesine  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan Kaya ALKIN’ a ait komisyon raporu meclisimizce uygun görüldü. Osmaniye Mahallesi 153 ada 64 nolu parsele yapılması düşünülen binanın kodlandırılmasının parselin en üst noktasına gelen kottan almasına, zemin katın altında çıkan bodrum katların ortak kullanım alanı olarak düzenlenmesi ve çıkan bodrum katlara bağımsız bölüm oluşturulmamasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetin %50’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Projeleri (SUKAP ödeneğinden, kalan %50 sinin ise  İller Bankası A.Ş.den tahsis edilecek 8.522.148.-(sekizmilyonbeşyüzyirmiikibinyüzkırksekiz) TL’lik kredi ile karşılanmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( % 40 ‘ ın dışında ve % 100’ üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç , gereç ve malzemelerin, İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemize her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den temin edilecek kredi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa YILMAZ ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Eylül Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Eylül ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

6880cookie-check2019 Eylül Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.