2019 Haziran Meclis Gündem Kararları

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ    : 2019

TOPLANTI                       : 6

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                          : 1

Açılış Saati : 14 00  13.06.2019 Perşembe                                                                             

GÜNDEM               .

1-Yoklama- Açılış

2- İmar komisyonundan gelen sokak isimleri ile alakalı raporun görüşülmesi

3- Kaplıca ücretlerinin görüşülmesi

4- Reşadiye Belediyesi Personel Limited Şirketi Müdürü Değişikliğinin Görüşülmesi

5- Şinasi İnan, Neriman Kara, Nurhan Erdoğdu ‘ya ait dilekçelerin görüşülmesi

6- Osmaniye Mahallesi 153 ada 64 nolu parsele yol kotu talebinin belirlenmesinin görüşülmesi

 

HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Belediyemiz Meclisi, 13.06.2019 tarihinde saat 14oo’de  Belediyemiz Toplantı Salonunda  toplandı.

Yapılan yoklamada; 5 üyenin toplantıya katılmadığı görüldü. Mevcut üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Haziran Ayı  Toplantısı Meclis Başkan Vekili  Yakup KARACA’ nın  açılış konuşması yapması ile başladı. Meclis Başkan Vekili Yakup KARACA meclis gündemlerinin 14.06.2019 tarihinde yapılacak 2. Birleşiminde görüşülmesini teklif etti.

Haziran ayı 1. Birleşiminin kapatılmasına gündem maddelerinin 14.06.2019 Cuma günü saat 16oo da yapılacak 2. Birleşiminde görüşülmesine mevcut üyelerin katılımı ile karar verildi.

  1. Birleşime 2 meclis üyesinin katılmadığı görülerek, mevcut üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı. Gündem dışı 4 adet konu meclise sunuldu. Gündeme alınmasına karar verildi.

Gündemin 2.maddesinde bulunan Belediyemiz İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Meclise okunuldu. Meclisimizce İlçemiz Osmaniye Mahallesi Kent Ormana giden yola, Çermik Mahallesi Kale Parka giden yola isim verilmesi, Çermik Mahallesi Ergenekon Sokak isminin değiştirilmesine geçildi.

Osmaniye Mahallesi;

1-Hacı İlbey Sokak birleşiminden 153 Ada 64 Nolu Parsele kadar olan Kent Ormanda biten, halen fiili şekilde yol olarak kullanılan 400 metre uzunluğundaki yolun sokak olarak adlandırılmasına, isminin Kent Park Sokak olmasına,

Çermik Mahallesi;

2-Doğa Termal Otel Kür Merkezinin kuzey tarafındaki yoldan Kale Parkta biten, halen fiili şekilde yol olarak kullanılan,  341 metre uzunluğundaki yolun sokak olarak adlandırılmasına, isminin Kale Sokak olmasına,

3-130 Ada 14 Nolu Parselden başlayıp 283 Ada 3 Nolu Parselde biten 215 metre uzunluğundaki Ergenekon Sokak isminin  Orman Sokak olarak değiştirilmesine,  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/n maddesi gereğince meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan Belediyemize ait Kaplıca Tesislerinde uygulanmakta olan ücretlerin  yeniden güncellenerek ve daha işlevsel hale getirilmesi meclisimizce uygun görüldü. Buna Göre.

 

BELEDİYE KAPLICA APARTEVLER  
1 Apartevlerde 4 Kişiye Kadar Geceleme yapılmasında(günlük) 150.00.Tl.
2 Apartevlerde 4 kişiden fazla Geceleme Yapılmasında (günlük) 180.00.Tl
3 Belediye Personeli ve  Misafirlerine %20
4 Şirketlere %10
5 Bir ay ve üzeri kalanlara %20
6 0-6 yaş ücretsiz
7 Sıra Banyo 25.00Tl

 

Belediyemiz Kaplıca Tesislerinde uygulanmakta olan tarifenin yukarıda yazılı olduğu gibi güncellenmesine diğer ücretlerin aynen uygulanmasına, kararın 24.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan Belediyemizin tüzel kişi olarak ortağı  olduğu, TOKAT Ticaret Siciline REŞADİYE BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ Unvanı ve 466- REŞADİYE Ticaret Sicili Numarası ile kayıtlı şirketin,

Reşadiye Belediye Başkanlığı tüzel kişiliği adına hareket eden Şirket Müdürü olan

( T.C. : 70891014202) Cemil KILIÇ ‘ ın müdürlük yetkisinin kaldırılmasına,

Şirketin tek ortağı olan Reşadiye Belediye Başkanlığı Tüzel kişiliğini temsilen Şirket Müdürü olarak Reşadiye Belediye Başkanı ( T.C. : 70960011958 ) Mustafa YILMAZ  ‘ ın atanmasına,

Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, her türlü işlemi yapmaya aksi karar alıncaya kadar şirket müdürü olarak Reşadiye Belediye Başkanlığı’ nı temsilen  Mustafa YILMAZ’ ın şirket unvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına meclisimizce  oy birliği ile karar verilmiştir.

  

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan Belediyemize acize listesine alınması için başvuran Şinasi İNAN, Neriman KARA ve Nurhan ERDOĞDU’ nun acize listesine alınmasına gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü (Su Tahsilat Servisi) ve Zabıta Amirliğine gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan İlçemiz Osmaniye Mahallesi 153 Ada 64 nolu parselin çekme mesafeleri ve  kotlandırılmasının en üst noktasına gelen kot noktasından olmasında tereddüte düşüldüğünden konu ile alakalı olarak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından  görüş istenilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan Belediyemize ait Kaplıca tesislerinde bulunan lokanta encümenimizce 3 yıllığına ihaleye çıkartılmış, ancak talipli çıkmamıştır.

Kaplıca lokantamıza girişimcilerin yatırım yapabilmesi için, kira süresinin uzun olması gerektiğinden; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 64. Maddesi  gereğince   Aşağı Kaplıca Lokantasının 10 yıllığına kira ihalesine çıkartılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan  İlçenin Osmaniye  Mahallesi 153 ada 165 nolu  parsele taşınmaz sahibi tarafından inşaat yapılacağından  çekme mesafelerinin ayarlanması  ile ilgili  talebi incelemek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan 3194 sayılı İmar Kanunun 5. Maddesinde  “Mücavir Alan; imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.” Tanımlaması yapılmıştır. Belediyemizce ilçemizin yerleşim alanı gözönüne alındığında mücavir alan sınırlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunun 45. Maddesi gereğince,  İlçemiz   mücavir alanlarının belirlenmesine, bunun  için gerekli hazırlıkları yapmak üzere; gereği için kararın imar komisyonuna,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10 ncu maddesinde bulunan Belediyemize ait Atatürk Parkı İlçemize hakim bir noktada ilçe halkının tercih ettiği bir dinlenme parkıdır. İlgi parka acilen bakım onarım ve tamirat yapılması ve daha nezih bir şekilde ilçe halkının kullanımına sunulması  gerektiği tespit edilmiş bunun için proje hazırlatılmış  ancak Belediyemiz imkanları ile yapılamamıştır.

3996 sayılı Bazı Yatırımların ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve  5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e ve j maddeleri  gereğince Atatürk Parkının  yap işlet devret çerçevesinde yaptırılmasına, ilgi yer kullanım süresinin 25 yıl olmasına bununla alakalı işlemleri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesine meclisimizce   oybirliği ile karar verildi.

Meclis Başkanı Haziran ayı 2. birleşim toplantısının gündemdeki konularının bittiğini meclise duyurdu. Meclisimizce Haziran Ayı Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

           

 

 

4480cookie-check2019 Haziran Meclis Gündem Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.