2019 KOMİSYON RAPORU

 

REŞADİYE BELEDİYESİ

DENETİM KOMİSYONU

2019 YILI RAPORU

DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : GÜLTEKİN YİĞİT, OSMAN BOZKAYA,

YUSUF ARSLAN

DENETLENEN

KURUM : REŞADİYE BELEDİYESİ

 

İŞLER  : GELİR VE GİDERLER YIL  : 01.01.2019-31.12.2019

DENETLEME TARİHİ

DENETLEME BAŞLAMA  : 10.01.2020

DENETİME SON VERME  :18.03.2020

TOPLAM GÜN SAYISI  : 45

İÇİNDEKİLER

1-AMAÇ

2-DAYANAK

3-SUNUŞ

4-İNCELEME-ARAŞTIRMA

5-SONUÇ

 

A-BELEDİYE GELİRLERİ

1-Vergi Gelirleri

2-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3-Bağış ve Yardımlar

4-Diğer Gelirler

5-Sermaye Gelirleri

 

B-BELEDİYENİN GİDERLERİ

1-Personel Giderleri

2-S.G.K. Ödenen Pirim Giderleri

3-Mal ve Hizmet alımları

4-Cari Transferler

5-Sermaye Giderleri

 

1-AMAÇ 

Reşadiye  Belediyesinin, 2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince belirtilen süre içerisinde denetimi yapmak üzere, Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarihli toplantısında gizli oyla seçilen ve 3 kişiden oluşan komisyon çalışmalarına 13.01.2020 tarihinde başlamıştır.

Komisyonumuz yapmış olduğu ilk toplantıda; Denetim Komisyonu Başkanlığına Gültekin YİĞİT,  Üyeliklere ise Osman BOZKAYA, Yusuf ARSLAN seçmiştir.

 

2-DAYANAK  

Komisyonumuz  Belediyenin 2019 yılı gelir ve giderlerinin yanı sıra bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

237 Sayılı Taşıt Kanunu

6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu

4749 Sayılı Kamu Finans v Borç Yönetim Kanunu

1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu

6111 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bunlara Bağlı Yönetmelikler ve Bakanlık Genelgeleri Esasa Alınarak;

Belediyenin Kuruluş şemasında yer alan Müdürlük ve buna bağlı tüm birimlerin çalışmalarında kaynaklarında ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetip yönetilmediğinin değerlendirilmesi ayrıca kurumu zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için tamamen bağımsız ve objektif bir denetleme amaçlanmıştır.

3- SUNUŞ 

Denetim Komisyonumuz, yasadan kaynaklanan görevini icra etmek için 2019 yılı ile ilgili aylık mizan değerleri kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, ödeme listesi gibi mali veriler üzerinde çalışmıştır.

Raporumuzun inceleme ve araştırma bölümünde bütçe ve kesin hesap karşılaştırmaları belediye gelirleri ve belediye giderleri, borç ve alacakları ve bilanço ana başlıklar halinde incelenmiş ve komisyonumuzun tespitleri sıralanmıştır.

Raporumuzun sonuç bölümünde ise denetim komisyonumuzun görüşlerine yer verilmiştir.

4-) İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR

Reşadiye Belediye Başkanlığı tahsilat iş ve işlemlerinin 2019 yılında düzenli olarak yapıldığı, tahsilat yönetmeliğinin 10, 11, 12, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39’ ncu maddelerine uyulduğu görülmüştür.

A-BELEDİYENİN GELİRLERİ 

1-VERGİ GELİRLERİ:

  • a) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler:
2018 yılı devri 2019 yılı tah. 2019 yılı tahsil 2020 yılı devir Tahsil Oranı

 

Bina Vergisi 304.279,56 710.775,07 261.004,48 449.770,59 36,72
Arsa Vergisi   69.488,75 112.881,25 15.278,60 97.602,65 13,54
Arazi Vergisi   27.128,89 27.850,89 156,00 27.694,89 0,56
ÇevreTemiz.   45.073,17 144.793,97 120.364,07 24.429,90 83,13
TOPLAM 445.970,37 996.301,18 396.803,15 599.498,03 39,83

Mülkiyet üzerinden alınan vergilerde ki ortalama 2019 yılının tahsilat oranı % 54,20 olduğu,

1-b) Dahilinde alınan mal ve hizmet vergileri:  

  2018

yılıdevri

2019 yılı tahakkuk 2019 yılı tahsil 2020 yılına devir Tahsil Oranı

 

Özel Tük.Ver. —– 99.217,50 99.217,50 —– 100,00
Dah.Al.Mal.Hiz.Ver. 9.939,65 57.519,05 56.474,05 1.045,00 98,18
TOPLAM 9.939,65 156.736,55 155.691,55 1.045,00 100,00

Dahilinde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinde ki 2019 yılının tahsil oranı %99,33 olduğu,

1-c) Harçlar: 

  2018 yılı devri 2019 yılı tahakkuk 2019 yılı tahsil 2020 yılına devir Tahsil Oranı

 

Bina İnş. Harcı —– 50.671,62 50.671,62 —– 100,00
Hayv.Kes.Mua.Ve Denet. Harcı —– 13.235,00 13.235,00 —– 100,00
İşgal Harcı —– 69.940,00 69.940,00 —– 100,00
İşyeri Aç.İz.Harcı —– 1.653,50 1.653,50 —– 100,00
Tatil Günlerinde Çalışma Ruh.Harcı —–  

1.333,50

 

1.333,50

—– 100,00
Tellallık Harcı

 

—–  

3.811,00

 

3.811,00

—– 100,00
Yapı Kullanma İzni Harcı —–  

7.873,00

 

7.873,00

—– 100,00
Diğer Harçlar —– 9.329,89 9.329,89 —– 100,00
TOPLAM —– 157.847,51 157.847,51 —– 100,00

Harçlarda 2019 yılı tahsilat oranının %100,00 olduğu,   

1-d)Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler:

  2018 yılı devri 2019 yılı tahakkuk 2019 yılı tahsil 2020 yılına devir Tahsil Oranı

 

Kaldırılan Vergi Artıkları —– —- —- —– —–
Başka Yerde Sınıflandırılmayan

Diğer Vergiler

—– 281,74 281,74 —– 100,00
TOPLAM —– 281,74 281,74 —– 100,00

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2019 yılı tahsilat oranı %100,00 olduğu,

3-a) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

 

 

 

2018 yılı devri 2019 yılı tahakkuk 2019 yılı tahsil 2020 yılına devir Tahsil Oranı

 

Mal.Sat.Gelirleri

 

—– 12.403,05 12.403,00 —– 100,00
Hizmet Gelirleri 221.472,41 3.264.722,26 3.137.281,91 124.609,01 96,18
TOPLAM 221.472,41 3.277.125,31 3.149.684,96 124.609,01 96,20

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde 2019 yılı tahsilat oranının % 96,99 olduğu,

3-b) Kira Gelirleri  :

  2018 yılı devri 2019 yılı tahakkuk 2019 yılı tahsil 2020 yılına devir Tahsil Oranı

 

Sosyal Tesis Kira Gelirleri —– —– —– —– —–
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri —– 839.971,33 839.971,33 —– 100,00
Taşınır Kira Gelirleri —–     1.468,00     1.468,00 —– 100,00
TOPLAM —– 841.439,33 841.439,33 —– 100,00

Kira gelirlerinde 2019 yılı tahsilat oranının % 100,00 olduğu,

3-c) Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet  Gelirleri:

 

  2018 yılı devri 2019 yılı tahakkuk 2019 yılı tahsil 2020 yılına devir Tahsil Oranı

 

Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri —– 16.517,58 16.517,58 —– 100,00
TOPLAM —– 16.517,58 16.517,58 —– 100,00

Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2019 yılı tahsilat oranının % 100,00 olduğu, 

4-a)Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri  :

  2018 yılı devri 2019 yılı tahakkuk 2019 yılı tahsil 2020 yılına devir Tahsil Oranı

 

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar —– 1.140.967,99 1.140.967,99 —– 100,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar  

—–

 

——

 

——

 

—–

 

—–

Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar  

—–

 

    737.996,00

 

    737.996,00

 

—–

 

100,00

TOPLAM —– 1.878.963,99 1.878.963,99 —– 100,00

Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirlerinde 2019 yılı tahsilat oranının % 100,00 olduğu,

 

5-a) Diğer Gelirler :

  2018 yılı devri 2019 yılı tahakkuk 2019 yılı tahsil 2020 yılına devir Tahsil Oranı

 

Mevduat Faizleri —— —— —— —– ——
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar —– 5.313.007,57 5.313.007,57 —– 100,00
Kamu Harcamalarına Katılma Payları —–       1.197,00        1.197,00 —– 100,00
Mahalli İdarelere Ait Paylar —–      7.566,00       7.566,00 —— 100,00
TOPLAM —– 5.321.770,57 5.321.770,57 —— 100,00

 

 

PARA CEZALARI 2018 yılı devri 2019 yılı tahakkuk 2019 yılı tahsil 2020 yılına devir Tahsil Oranı

 

İdari Para Cezaları —– 12.783,00 12.783,00 —— 100,00
Vergi Cezaları 3.248,16 90.423,56 87.155,00 3.268,56 96,39
Diğer Para Cezaları    281,46 60.226,91 60.226,91 —— 100,00
TOPLAM 3.529,62 163.433,47 160.164,91 3.268,56 98,00
Diğer Çeşitli Gelirler —— 249.431,00 249.431,00 —— 100,00
TOPLAM —— 249.431,00 249.431,00 —— 100,00
Sermaye Gelirleri —— 305.105,34 305.105,34 —— 100,00
GENEL TOPLAM 680.915,05 13.364.953,57 12.636.532,97

 

728.420,60 95,00

Diğer Gelirlerin  2019 yılı tahsilat oranının % 98,00 olduğu, 

A-BELEDİYENİN GELİRLERİ 

 

Gelirin Kodu Açıklama Bütçe İle Tahmin Edilen Devreden

Gelir

Tahakkuku

2019 Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk 2019 Yılı Tahsilatı Tahsilattan Ret Ve İadeler 2019 Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devreden Tah.  

Tah.

Oranı

01 Vergi Gelirleri 916.431,44 455.910,02 855.256,96 1.311.166,98 710.623,95 —— 710.623,95 600.543,03 54,20
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri  

4.752.229,38

 

 

221.472,41

 

 

3.913.609,81

 

 

4.135.082,21

 

 

4.010.473,21

 

 

 

2.831,34

 

 

4.007.641,87

 

 

124.609,01

 

 

96,99

04 Alınan Bağış Ve Yardımları  

755.935,91

 

——

 

1.878.963,99

 

1.878.963,99

 

1.878.963,99

 

——

 

1.878.963,99

 

——

 

100,00

05 Diğer Gelirler  

7.351.096,96

 

   3.529,62

 

5.731.105,42

 

5.734.635,04

 

5.731.366,48

 

——

 

5.731.366,48

 

     3.268,56

 

 99,94

06 Sermaye Gelirleri  

1.514.306,15

 

——

 

   305.105,34

 

   305.105,34

 

   305.105,34

 

——

 

   305.105,34

 

——

 

100,00

  TOPLAM 15.289.999,84 680.912,05 12.684.041,52 13.364.953,57 12.636.532,97 2.831,34 12.633.701,63 728.420,60 95

            

2019 Yılı Kümülatif Olarak Gelirlerin Tahakkuk, Tahsilat ve Gerçekleşme Oranları

 

 

Hesap Adı

2018 Yılı Devir İle 2019 Yılı Tahakkuk Toplamı  

2019 Yılı Net Tahsilat

 

Tahsilat Gerçekleşme

Oranı (%)

Vergi Gelirleri 1.311.166,98 710.623,95 54
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  

 

4.135.082,21

 

 

4.007.641,87

 

96

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler  

1.878.963,99

 

1.878.963,99

 

100

Diğer Gelirleri  

5.734.635,04

 

5.731.366,48

 

100

Sermaye Gelirleri  

   305.105,34

 

   305.105,34

100
Red ve İadeler ——- ——- ——
TOPLAM 13.364.953,57 12.633.701,63 100

 


B-1-BELEDİYENİN PERSONEL DURUMU

Norm Kadro Dolu Boş
Memur 26 60
Norm Kadro Dışı Kullanılan Kadro  
Söz.Personel  7  
İşçiler Daimi 45 2
Hizmet Alım İşçileri  25  
TOPLAM 103 62

    

1-Personel Giderleri: .-TL

  2018 Yılı 2019 Yılı Artış oranı
Memurlar 1.371.210,02 1.508.331,05  
Sözleşmeli Personel    195.088,63    214.597,47  
İşçiler 3.288.553,43 3.617.408,66  
Geçici Personel       57.088,56      62.797,40  
Diğer Personel    190.830,81 209.913,89  
TOPLAM 5.102.771,45 5.613.048,47  

  

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri : -TL 

Memurlar 248.306,60 273.137,27  
Sözleşmeli Personel   24.965,52 27.462,08  
İşçiler 518.221,98 570.044,22  
Geçici Personel     5.130,40     5.643,44  
TOPLAM 796.624,50 876.287,01  

 

Mal Ve Hizmet Alımları:.-TL 

 

Üretime Yön.Mal.ve Malz.alımı        1.744,35         1.918,78  
Tük. Yön.Mal.Ve.Malz.alımı 1.452.879,39 1.598.167,32  
Yolluklar       40.541,82     44.596,00  
Görev giderleri     178.640,56   196.504,62  
Hizmet Alımları  1.265.184,21 1.391.702,62  
Temsil Ve Tanıtma Gid     317.504,00    349.254,40  
Menk.Mfl.Gayr.Hak.Bak.ve Onr gid.     597.250,48    656.975,49  
Gayri Mal.Bak.Orm.Gideri     435.932,16   479.525,39  
Tedavi Ve Cenaze Gid.         9.005,14       9.005,14  
TOPLAM  4.298.682,11 4.728.550,27  

 

Faiz Giderleri: .-TL 

Diğer İç Borç Ve Faiz Giderleri 128.260,00 141.086,00  
TOPLAM 128.260,00 141.086,00  

  

Cari Transferler: .-TL

Görev Zararları 44.935,03 49.428,54  
Hazine Yardımları 32.065,00 35.271,50  
Kar Amacı Gütmeyen Kurl.Yap.Trans 40.812,13 44.893,35  
Hane Halkına Yap. Tran 31.564,79 34.721,27  
Gel. Ayrl. Paylar 102.608,00 112.868,80  
TOPLAM 251.984,95 277.183,46  

 

Sermaye Giderleri: .-TL 

Mamul Mal Alımı 321.701,82 353.871,97  
Menkul Sermaye Üretim Giderleri     8.349,77    9.184,73  
Gayri Maddi Hak Alımları   28.820,03   31.702,05  
Gayrim.Alım.Kamulş 1.169.065,45 1.285.971,98  
Gayr.Serm.Ü

rt.Gid

   658.506,69    724.357,41  
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri    264.574,78    291.032,24  
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri      63.052,68      69.357,90  
TOPLAM 2.514.071,22 2.765.478,28  

 

 

Sermaye Transferleri: .-TL 

Yurt İçi Sermaye Transferleri 72.595,16 79.854,68  
TOPLAM 72.595,16 79.854,68  

 

 

Yedek Ödenekler : .-TL 

Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 72.466,90    79.713,59  
Yedek Ödenek 662.543,71  728.798,08  
TOPLAM 735.010,61  808.511,67  
GENEL TOPLAM 13.900.000,00 15.289.999,84

 

 

 

1-Personel Giderleri: .-TL

   Bütçe İle Verilen Ödenek Harcanan İmha Olan
Özel Kalem Müd. 1.832.531,01 1.948.159,28 253.371,73
İdari Ve Mali İşler Daire Başk.  

—–

 

—–

 

17.500,00

İnsan Kay.Ve Eğt. Md.  

186.890,00

 

181.799,45

 

18.090,55

Bilgi İşlem Müd. 283.127,86 232.509,63 54.618,23
Hukuk Müşavirliği   69.644,89   25.819,96 43.824,93
Yazı İşl.Müd.      282.130,16  285.725,72 53.404,44
Mali Hiz.Müd.   1.543.822,22  869.789,54 62.032,68
İtfaiye Müdürlüğü   1.203.287,45  735.367,37 58.920,08
Zabıta Müdürlüğü      456.988,40  416.259,17 106.729,23
Temizlik Ve Çevre Koruma Müd.  

  2.034.162,43

 

3.119.874,39

 

   4.288,04

Sosyal Yardım Müd.       79.036,38      18.793,01   60.743,37
İmar Müdürlüğü      543.083,22    401.524,47    38.558,75
Fen İşleri Müd.   2.926.582,45 3.459.333,85  124.308,60
Su Ve Kanalizasyon Müd.  

  1.153.950,41

 

    613.798,25

 

162.152,16

Park Ve Bahçeler Md.  

     264.165,16

 

    207.809,10

 

 31.356,06

Mezbaha Müd.      399.584,81     258.226,16 120.358,65
Mezarlıklar Ve Defin İşleri Müd.  

      93.032,15

 

      46.327,01

 

  46.705,14

İşletme Müdürlüğü 1.937.980,84 1.076.689,60  152.731,24
TOPLAM 15.289.999,84 13.897.805,96 1.392.193,88

 

B- BELEDİYENİN GİDERLERİ

    

 

Hesap Adı

 

Bütçe İle Verilen Ödenek

      Aktarmayla  

BütçeGideri Toplama

 

Ödenen Bütçe Gideri

 

İptal Edilen Ödenek

Bütçe Gideri Oranı (%)
 

Eklenen

 

Düşülen

Personel Giderleri  

5.613.048,47

 

1.728.060,00

 

1.029.060,00

 

6.312.048,47

 

6.191.201,23

 

120.847,24

 

98

Sosyal Güv.Kr.Devlet Prim Giderleri  

 

   876.287,01

 

 

    517.000,00

 

 

    52.000,00

 

 

 

1.341.287,01

 

 

1.257.105,51

 

 

  84.181,50

 

 

 

93

MalveHiz.Al.Gid 4.728.550,27 2.439.725,00 1.068.225,00 6.100.050,27 5.372.339,89 727.710,38 88
Faiz Giderleri    141.086,00    531.000,00 —–    672.086,00    660.093,00   11.993,00 98
Cari Transferler    277.183,46      28.000,00   176.000,00    129.183,46      43.219,69   85.963,77 33
Sermaye Gid. 2.765.478,28    272.000,00 2.322.500,00    714.978,28    373.846,64 341.131,64 52
Sermaye Transferleri  

    79.854,68

 

—–

 

   64.000,00

 

    15.854,68

 

—–

 

  15.854,68

 

100

Yedek Ödenekler   808.511,67 —–  804.000,00      4.511,67 —–    4.511,67 100
TOPLAM  

15.289.999,84

 

 

 5.515.785,00

 

5.515.785,00

 

15.289.999,84

 

13.897.805,96

 

1.392.193,88

 

90

 

 

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu

Hesap Adı Ödenek Gerçekleşen Bütçe Gideri Gerçekleşme

  Oranı (%)

Özel Kalem Müdürlüğü 2.201.531,01 1.948.159,28 88
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

   199.890,00

 

   181.799,45

 

90

Bilgi İşlem Müdürlüğü    287.127,86    232.509,63 80
Hukuk Müşavirliği      69.644,89      25.819,96 37
Yazı İşleri Müdürlüğü    339.130,16    285.725,72 84
Mali Hizmetler Müdürlüğü    931.822,22    869.789,54 93
İtfaiye Müdürlüğü    794.287,45    735.367,37 92
Zabıta Müdürlüğü    522.988,40    416.259,17 79
Temizlik İşleri Müdürlüğü 3.124.162,43 3.119.874,39 99
Sosyal Yardım Müdürlüğü      79.536,38           18.793,01 23
İmar Müdürlüğü     440.083,22    401.524,47 91
Fen İşleri Müdürlüğü 3.583.642,45 3.459.333,85 96
Su ve Kanalizasyon Müd.    775.950,41    613.798,25 79
Park ve Bahçeler Müd.    239.165,16    207.809,10 86
Mezbaha Müdürlüğü    378.584,81    258.226,16 68
Mezarlıklar ve Defin İş.Md.      93.032,15      46.327,01 49
Jeotermal İşletme Müd. 1.229.420,84 1.076.689,60 87
TOPLAM 15.289.999,84 13.897.805,96 90

 

2020 yılı belediyemizin tahmini  bütçesi 16.818.000,11 TL  dir.

Belediyemizin 2019 yılı Gelirlerin toplamı 12.636.532,97-TL olup,

Belediyemizin 2019 yılı Giderlerinin toplamı 13.897.805.96.-TL’dir.

 

Bütçe İncelemesi Ve Araştırmalar:

31.12.2019 takvim yılı sonu Belediye’nin Bilançosunu incelediğimizde;

1) Raporumuzdaki 31.12.2018 tarihli Bilançoda yer alan Bilanço bakiyeleri kanuni defter kayıtları ile mutabakatlı olduğu ve gerçeği yansıttığı, Bilanço muhasebe sistemi genel tebliğinde belirtilen ilkelere uygun olduğu görülmüştür.

2) 2019 yılı sonu denetimimizde mal ve hizmet alış faturalarının gerçeği yansıttığı, nakit ödemelerin ve borç alacak ilişkilerinin mal ve hizmet alımına uygun olduğu görülmüştür. Bankalarla firma kayıtlarında yer alan cari hareketlerin ve bakiyelerinin mutabakatları yaptırılmış olup, bu hesaplara ilişkin bakiyelerin gerçek durumunu ifade ettiği kayıtlarla mutabık olduğu tespit edilmiştir.

3)Belediye alacaklarının tahsilinin sağlanması, yapılması gereken hizmetleri daha kısa sürede gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır.

4) Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapıldığı, anlaşılmıştır.

5) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerek doğrudan temin gerekse pazarlıkla ve açık ihale usulüyle alımlarla ilgili dosyalar ve alımlar incelenmiştir. 4734 sayılı Kanuna göre doğrudan temin alımlarında genellikle firmalardan yasaya uygun (3) üç teklif alındığı tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediye Meclisince oluşturulan komisyonumuzca; 2019 mali yılı iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır.

Reşadiye Belediye Meclis Başkanlığına arz olunur. 18.03.2020

 

 

 

Gültekin YİĞİT

( Denetim  Komisyonu Başkanı)

 

 

Osman BOZKAYA                                                        Yusuf ARSLAN

( Üye )                                                                       ( Üye )

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Belediye Meclisimizin Denetleme Komisyon üyeleri Gültekin YİĞİT, Osman BOZKAYA, Yusuf ARSLAN Belediyenin 2019 yılı gelir ve gider işlemlerini incelemek üzere 10.01.2020 tarih ve 18.03.2020 tarihleri arasındaki çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı Reşadiye Belediyesi Denetleme Raporunu ilişikte sunulmuştur.

 

Gereğini arz ederim.

 

 

Gültekin YİĞİT

Denetleme Komisyonu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11770cookie-check2019 KOMİSYON RAPORU

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.