2019 Temmuz Meclis Gündem ve Kararları

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ    : 2019

TOPLANTI                        : 7

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                          : 1

Açılış Saati : 14 00  04.07.2019 Perşembe 

Toplantı Yeri: Belediye Başkanı Makam Odası 

     

GÜNDEM               .

1-Yoklama- Açılış

2- İmar komisyonundan gelen 153 ada 165 nolu parsele ait imar raporunun görüşülmesi

3-İmar komisyonundan gelen mücavir alanların belirlenmesine ait imar raporunun görüşülmesi

4- Zabıta emir ve yasakları yönergesinin görüşülmesi

5- Bilboardların yenilenmesi ışıklı tabelaya çevrilmesinin görüşülmesi

Gündem Dışı;

6-Kurtuluş Mahallesi 196 Ada 36 Nolu Parsele Ait İmar Tadilatı Talebinin Görüşülmesi

7-Kayalık Mahallesi 177 Ada 24 Nolu Parsele İstimlak Yapılması Talebinin Görüşülmesi

8-Nihal DEMİR’ e Ait Dilekçenin Görüşülmesi

9- RESÜT’ e Ait Mezbahanenin Belediyemizce Kiralanmasının  Görüşülmesi.

10- Belediyemize Ait 153 Ada 148 Parselde Bulunan Yerin Satışının Yapılmasının Görüşülmesi.

11- Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu Yanında Yol Açılması Ve Trafo Alanı Ayarlanmasının  Görüşülmesi.

12- Belediyemizce 163 Ada 3 Parselin Satın Alınmasının Görüşülmesi.

13-Araştırma Komisyonundan Gelen Kayalık Mahallesi 177 Ada 24 Nolu Parsele Ait Raporun Görüşülmesi

14-Araştırma Komisyonundan Gelen RESÜT’ e Ait Mezbahanenin Belediyemizce Kiralanmasına Ait Raporun Görüşülmesi

15-Araştırma Komisyonundan Gelen 163 Ada 3 Parselin Satın Alınmasına Ait Raporun Görüşülmesi

TEMMUZ   AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Belediyemiz Meclisi, Başkan Mustafa YILMAZ ’ın  daveti üzerine 04.07.2019  tarihinde  saat 14oo’de Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

Yapılan yoklamada 10 üyeli meclisimizin tam olduğu görüldü. Hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Temmuz Ayı Toplantısı Meclis Başkanı Mustafa YILMAZ’ ın açılış konuşması yapması ile başladı.

Gündem dışı 3 konu meclise okunuldu. Gündeme alınması, Hakan ÜNAL’ın  sözlü Turgut ŞAHİN’in yazılı  teklifi ile 1 adet konu, Ali AKKOYUN’un teklifi ile 1 adet konu, Başkanlık Divanının Teklifi ile 2 adet konunun daha gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan  İlçenin Osmaniye Mahallesinde bulunan 153 ada 165 nolu parselin doğu tarafından 3,00 metre güney tarafından 3,00 metre çekme yapılmasına, kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan   İlçemizi çevreleyen Güvendik, Bağdatlı, Karataş, Çayırpınar, Çavuşbeyli ve diğer sınır köylerle olan kadastro sınırımızın mücavir alanımız olarak teşkil etmesine, buna ilaveten ilçemiz Soğukpınar ve Karşıkent köylerinin yapılaşmaya uygun olan bölgeleri ile Çayırpınar köyü sınırları içerisinde yer alan sanayi sitesinin ve müştemilatının içerisinde kaldığı alan ile hayvan barınağı ve çöp transfer istasyonu olarak Belediyemize tahsisli olan alanların,  Çavuşbeyli köyü sınırlarında yer alan, Güneş enerjili santral ( GES) yapımı için ayrılan 117 ada 61-62 nolu parselleri kapsayan alanın mücavir alana alınmasına gerekli işlemleri yapmak üzere kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan Belediyemiz Zabıta Amirliğince uygulanacak olan  28 maddeden  oluşan; “Reşadiye Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Yönergesi”nin kabulüne meclisimizce oy birliği ile  karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan Belediyemize ait İlçemizin çeşitli noktalarında bulunan bilboardların  daha modern, daha dikkat çekici ve daha bilgi verici bir hale getirmek  amacı ile    ışıklı bilboardlara çevrilmesine, 10 adet Bilboardın yapım aşamasında  kullanılamayacağından, 10.04.2018 tarih ve 55 nolu Meclis kararı ile Reşadiye Termal Spor Klubüne

yapılan tahsisin  kaldırılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan Tokat İli Reşadiye İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 196 ada 36 parsel, imar planında H38b12b2d paftasında; 4 474 000- 4 474 100 (x), 613 500- 613 700 (y) koordinat değerleri arasında 86,64 m2 alanda Şehir Plancısı Neslihan DEMİRDÖVEN TUTMAZ tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP 18236,7 Uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli NİP 18236,3  nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde İlçenin Kayalık Mahallesi  177 ada 24 parsel nolu Mehmet ÖZTÜRK ‘ e ait yerin imar planında park alanı olduğu ve ilgili tarafından Belediyemizce  istimlak yapılması talebi için gerekli araştırmayı yapmak üzere Araştırma Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan  İlçenin Çermik Mahallesi Kemal Tüfekçi Caddesi No:3 de  ikamet eden Nihal DEMİR’ in    (843128  su abone nolu) acize listesine alınmasına gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü (Su Tahsilat Servisi) ve Zabıta Amirliğine gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan RESÜT’ e ait mezbahanenin kiralanması amacı ile konunun araştırma komisyonuna havale edilmesine, 8 kabul, 1 red (Gültekin YİĞİT) ( Hakan ÜNAL oylamada bulunmadı)  oy çoğunluğu ile karar verildi.

Oturuma 15 dakika ara verildi.

Gündemin 10 ncu maddesinde bulunan Belediyemiz Meclis üyesi Ali AKKOYUN’un sözlü teklifi ile gündeme alınan; Belediyemize ait Osmaniye Mahallesi 153 ada 48 nolu parsel üzerinde kolçağız mevkiinde bulunan  173,89 m2 su deposu vasfında olan yerin belediyemize gelir temin etmek amacı ile satılmasına, bununla alakalı gerekli işlemler için konunun Belediye Encümenine gönderilmesine  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 11 nci maddesinde bulunan  Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu yanında yol açılması ve trafo alanı ayarlanması konusunun incelemek üzere imar komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 12 nci maddesinde bulunan  Belediyemizce 163 ada 3 parsel üzerinde bulunan taşınmazın satın alınması amacı ile araştırma komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Temmuz Ayı 1. Birleşiminin kapatılmasına, meclisimizce Araştırma Komisyonuna havale edilen 65, 67 ve 70 nolu kararlara ait raporların 09.07.2019 Salı günü saat 16oo da yapılacak 2. Birleşiminde görüşülmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

  1. Birleşime tüm meclis üyelerinin katıldığı görülerek, hazrun cetveline imzaları attırıldı. Gündem dışı 1 adet konu meclise sunuldu. Gündeme alınmasına karar verildi.

Gündemin 13.ncü maddesinde bulunan İlçenin Kayalık Mahallesi 177 ada 24 parsel nolu Mehmet ÖZTÜRK’ e ait yerin Belediyemizin bütçesi göz önünde bulundurularak aciliyet teşkil  etmediğinden istimlak yapılmasına gerek olmadığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından  gelecek yardımın beklenmesi meclise sunuldu.

Meclis Üyesi Hakan ÜNAL söz aldı. Daha önce ki dönemden devam eden bir konu olduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelecek yardımın uzun zaman alacağını, vatandaşın mağdur edilmemesi için talebine red  kararı alınmamasını, hisse sahibi ile tekrar görüşülmesini pazarlık yapılmasını bir sonraki mecliste karara bağlanmasını teklif etti.

Meclis Başkanı Mustafa YILMAZ; İlgilinin  200.000 TL istediği, bu bedelin emsal teşkil edebileceğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşme yapıldığı ilgi bakanlıkça yardım yapılacağını,  gelecek yardımın beklenmesini, yerini vermek isteyen vatandaşlara  öncelik tanınarak, kurulacak tespit komisyonu ile birlikte istimlakların yapılmasını önerdi.

Meclisimizce Belediyemiz bütçesi göz önüne alınarak İmar Şehircilik Bakanlığından gelecek ödeneğin beklenmesine, istimlakların öncelikli olarak talebi olanlardan başlanmasına, istimlak işlemlerinin kurulacak komisyonla yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 14 ncü maddesinde bulunan 1-Hilmi YILDIZ’a  ait içersinde; tam donanımlı büyük baş ahır, küçükbaş ahır, idari bina, işçi duş ve WC, 2 adet soğuk hava deposu (her biri 100 büyükbaş hayvan sığacak şekilde), arıtmaları, tam donanımlı 50 büyükbaş padoksu, hayvan pazarı yapılacak alanı, suyu, elektriği, İl Tarım Müdürlüğünden Ruhsatı, Gıda Yönetmeliğine uygun Tarım Bakanlığı kıstaslarına göre yapılan Mezbahanenin Belediyemizce 10 yıllığına kiralanmasına,

2-Hilmi YILDIZ tarafından Tesisin çalışır hale getirilmesine, belediyemizce çalışır vaziyette teslim alınmasına,

3-Kira bedelinin İlk 3 yıl KDV dahil aylık

12.500.00 Tl olmasına, 3 yıl fiyat artırımı yapılmamasına, 3. yıl bitiminde 4. yılın başlangıcında Tefe Üfe’ ye göre artırım yapılmasına

4-Başkanlık Makamınca kurulacak tespit komisyonu tarafından gerekli incelemenin yapılarak tesisin sözleşme imzalamaya hazır hale getirilmesine,

5-Tesisin kiralama işlemlerini yürütmek, bu kararda yazmayan ancak belediyemiz yararına olacak hususları belirlemek üzere Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine,

6-Kurum Avukatı tarafından sözleşme hazırlanmasına,

7-Kira başlangıcının sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlamasına,

Konu meclisin oyuna sunuldu. Yapılan açık işaretli oylamada 9 kabul 1 red ( Gültekin YİĞİT ) oy çoğunluğu ile karar verildi.

Gündemin 15 nci maddesinde bulunan Komisyon tarafından 163 ada 3 nolu parsel sahibi ile  görüşme  sağlanamadığından, konunun  Ağustos ayı toplantısında görüşülmesine meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 16 ncı maddesinde bulunan  Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 62 sayılı kararın  yürürlükte kalmasına bu karara ek olarak aşağıda yazılı hususların eklenmesine,

1-Belediyemizce elektronik su saatinin bu işlerle uğraşan firmalardan  alınmasına,

2-Belediye personeli tarafından aylık 300 elektronik saatin alınıp, takılmasına,

3-Nakit ödeyene 20 ton su yüklenmesine,

4-Yapı Kullanım İzin Belgesi olmayan binalara inşaat ruhsatı ile  geçici şantiye abonesi verilmesine, meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Meclis Başkanı Temmuz ayı 2. birleşim toplantısının gündemdeki konularının bittiğini meclise duyurdu. Meclisimizce Temmuz Ayı Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

                         

5750cookie-check2019 Temmuz Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.