2020 Ocak Meclis Gündem ve Kararları

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ     : 2020

TOPLANTI                       :  1

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                           : 1

Açılış Saati : 14 00   02.01.2020 Perşembe

     

                                                         

OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

Belediyemiz Meclisi;  02.01.2020  tarihinde saat 14oo’ de Belediye toplantı salonunda toplandı.

Yapılan yoklamada  10 üyeli meclisimizin toplantıya iştirak ettiği görüldü. Üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Ocak Ayı toplantısı Meclis Başkanı Mustafa YILMAZ’ ın açılış konuşması yapması ile başladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi, gündem dışı görüşülecek 2 adet konunun gündeme alınması uygun görüldü.

Gündemin 2. Sırasında yer alan Denetim Komisyonuna üye seçilmesi konusunun gündemin 11. Maddesi olarak görüşülmesine karar verildi.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 nci maddesinde bulunan” Belediye Meclisi, her yıl bir ay tatil kararı alabilir. “ hükmü gereği Meclis tatil ayı belirlenmesi hususu meclise sunuldu.

Belediyemiz meclisinin  2020 yılı Mayıs aynıda tatil olmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan Belediyemiz meclisinin 2020 yılında yapacağı toplantılarının her ayın ilk haftasına denk gelen Perşembe günü saat 14oo de Belediye Toplantı Salonunda yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Huzur ve İzin başlıklı  Maddesi;”   Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. 9’uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere, meclis tarafından belirlenecek miktarda, huzur hakkı ödenir gereğince; Belediyemiz Meclis Başkanı, Meclis Üyelerine, Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerine, İmar Komisyon Üyelerine ve Denetim Komisyon Üyelerine  toplantılara  katıldıkları her gün için, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının 1/3 oranında huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan Ayşe ALTUĞ’ a ait İlçenin Kurtuluş Mahallesi 189 ada 58 nolu parselin önünden geçen yolun fiziki olarak kullanımının mümkün olmadığından; Tokat İli Reşadiye İlçesi Kurtuluş Mahallesi 189 ada 80 ve 81 parseller imar planında 1/1000 ölçekte H38b12b2a, 1/5000 ölçekte H38b12b paftalarında 4 474 200-4 474 500(x) 613 700-613 900(y) koordinat değerleri arasında kalmakta olup 0.8 ha alanda Şehir Bölge Planlamacısı Neslihan Demirdöven TUTMAZ tarafından hazırlanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği (UİP:18237,10) ve 1/5000 nazım imar plan değişikliğinin (NİP:18236,6) 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince  6 evet,  4 ret ( Ali AKKOYUN, Hakan ÜNAL, Yusuf ARSLAN, Erol ŞİMŞEK) oy çokluğu ile onanmasına karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan Zinav Müh.İnş.Ltd.Şti.’ a ait   İlçenin Osmaniye Mahallesi 153 ada 74 ve 48 nolu parsellere taşınmaz sahibi tarafından planladıkları bina için arazinin meyilli olmasından dolayı otopark girişinin rahat olması amacı ile binanın kotunun tabi zeminden kodlandırılması, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ ndeki Mevcut Teşekkül Geçici 2. Madde’ ye göre ( Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre ve mevzuatına uygun olarak kısmen veya tamamen yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında, imar planında aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla, yapı yaklaşma mesafeleri kotlandırma, arka bahçelerin tesviyesi ile parsel dışına taşmamak kaydı ile açık ve kapalı çıkmaları mevcut teşekküle göre belirlemeye idaresi yetkilidir. Kodlandırma ve arka bahçelerin tesviyesi komşu parsellerdeki uygulamalara göre yapılır.) hükmü gereğince; 153 ada 74 ve 84 numaralı parsellere yapılacak olan binanın kotunun tabi zeminden kodlandırılması, kodlandırma sonucunda çıkacak bodrum katın yalnızca otopark ve sığınak olarak kullanılmasına, otopark giriş ve çıkış kotlarının daha sonra imar komisyonu tarafından belirlenmesine   meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan Cemal KUZEY’ e ait İlçenin Osmaniye Mahallesi 153 ada A-3 olan işaretli yerlerin A-4 olacak şeklinde düzenlenmesinin uygun olduğuna,  imar plan değişikliği için ilgililer tarafından imar plan tadilatı dosyasının hazırlanmasından sonra  konunun tekrar görüşülmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan  İlçemiz merkezinde bulunan  büyük hissesi Belediyemize ait olan, eski Belediye Hizmet Binasının yerine daha modern ve daha kullanışlı bina yapmak amacı ile  kentsel dönüşüme dahil edilerek yıkılmasına ve   yaptırılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan Şükrü ERÇIKTI’ ya ait  İlçenin Kayalık Mahallesi Hüseyin Demirci Sokakta açılmayan yolun açılması için, dilekçede belirtilen binanın metruk bina olup olmadığının tespit edilmesine, bunun için gerekli işlemleri yapmak üzere kararın Zabıta Amirliği ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10 ncu maddesinde bulunan Belediyemiz Personel Limited Şirketinde çalışan  personellerin mevcut maaş oranlarının hepsinin,  2020 yılı asgari ücrete eşitlenmesine, alacakları ücrete Belediyemizce %21+4 sendika zammının uygulanmasına,   çocuk ve eş yardımının faydalanacaklara  eklenmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 11 nci maddesinde bulunan  2020 yılı Denetim Komisyonunda görev almak üzere,

Gültekin YİĞİT, Osman BOZKAYA, Yusuf ARSLAN’ ın  seçildiklerini Meclis Başkanı meclise duyurdu.

 

 

Ocak  Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Ocak   ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

GÜNDEM               .

1-Yoklama- Açılış

2-Meclis Tatil Ayının Belirlenmesinin Görüşülmesi.

3-Meclis Toplantı Gün Ve Saatinin  Tespitinin Belirlenmesinin Görüşülmesi.

4-2020 Yılında Ödenecek Huzur Hakkı Ücretlerinin Görüşülmesi.

5-İmar Komisyonundan Gelen Kurtuluş Mahallesi 189 Ada 58 Numaralı Parsele Ait Raporun Görüşülmesi.

6- İmar Komisyonundan Gelen Osmaniye Mahallesi 153 Ada 74  Ve 48 Numaralı Parsellere Ait Raporun Görüşülmesi

7-İmar Komisyonundan Gelen Osmaniye Mahallesi 153 Adaya Ait  Raporun Görüşülmesi

8-Eski Belediye Binası Yerinin Kentsel Dönüşümden Yeni Bina Yaptırılma İşinin Görüşülmesi

 

Gündem Dışı;

9-Şükrü ERÇIKTI’ nın Talebinin Görüşülmesi

10-Personel Ltd.Şti. İşçi Maaşlarının Görüşülmesi

11-Denetim Komisyonuna Üye Seçilmesi

8680cookie-check2020 Ocak Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.