2020 Şubat Ayı Meclis Gündem ve Kararları

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ   : 2020

TOPLANTI                       :  2

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                           : 1

Açılış Saati : 14 00   06.02.2020 Perşembe

GÜNDEM:

1- Yoklama- Açılış

2- Zabıta ve itfaiye personelinin fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi

3- Songül VAROL, Hanife ÖZBEY ve Özlem ALDEMİR’e ait dilekçelerin görüşülmesi

4- Kadro derece değişikliğinin görüşülmesi

5- 2020 yılında tam zamanlı veteriner hekim çalıştırılmasının görüşülmesi

6- İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi

 

ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

Belediyemiz Meclisi;  06.02.2020 tarihinde Şubat  Ayı  Toplantısının  1.birleşim 1. Oturumuna 10 üyeli meclisimizin toplantıya iştirak ettiği görüldü. Hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Şubat Ayı toplantısı Meclis Başkanı Mustafa YILMAZ’ ın açılış konuşması yapması ile başladı.

Gündem dışı 1 adet konunun gündeme alınması uygun görüldü.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan Zabıta ve İtfaiye’ de çalışan personelin  fazla çalışma  ücretlerinin, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde belirlenen ücretlere göre;

  1. Zabıta Amiri-Zabıta Kom.,Zabıta Kom.Yrd.,Zabıta Mem.: 323,50.TL.

2- İtfaiye Amiri-İtfaiye Çvş.,İtf.Eri,Şoför ve Onbaşı            :  323,50.TL. aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin kabulüne, ilgi ücretlerin 06.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmasının kabulüne, Belediyemiz Zabıta Amirliğinin; zabıta amirliğinde görev alan  daimi işçi ve şirket personellerine aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi talebinin daha sonra değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan Songül VAROL, Hafize ÖZBEY, Özlem ALDEMİR’ in acize listesine alınmasına,  gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü (Su Tahsilat Servisi) ve Zabıta Amirliğine gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından hazırlanarak meclise sunulan, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- 5 Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden dolu kadro değişiklikleri için hazırlanan;

  1. (II) sayılı cetvel:Boş Kadro Değişikliği;

                   1-İmar ve Şehircilik Müdürü; 1 kadro derecesinin iptal edilerek, 4 derecenin ihdas edilmesi,

  1. (III) sayılı cetvel: Dolu Kadro Değişikliği;

1-Tekniker; 6 kadro derecesinin iptal edilerek, 4 derecenin ihdas edilmesi,

2-Ölçü Ayar Memuru; 5 derecenin iptal edilerek, 3 derecenin ihdas edilmesi,

3-Eğitmen; 6 kadro derecenin iptal edilerek, 4 derecenin ihdas edilmesi için  hazırlanan cetvellerin hazırlandığı şekliyle aynen kabulüne gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan Belediyemiz Veterineri olmadığı,  bunun da  verilen hizmetlerde aksamalara neden olduğu görüldüğünden, Tam Zamanlı Veteriner çalıştırılması acil ve  zorunlu hale gelmiştir.

Ayrıca, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun Ek-1’inde (Gıda ve yem işletmelerinden üretimin nevine göre personel çalıştırmak zorunlu olan işletmeler ve bu işletmelerde çalışabilecek meslek mensupları konulu tabloda) ‘’Kombinalar, kesimhaneler, parçalama ve bağırsak işleme tesislerinde Veteriner Hekim çalıştırılması zorunlu olduğundan Meclisimizce belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince; Tam Zamanlı Veteriner çalıştırılmasına, personel giderlerimiz bütçenin yüzde kırkını aştığından, yeni personel çalıştırılabilmesi için, izin alınmak üzere kararımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine   oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde  bulunan Tokat İli Reşadiye İlçesi Osmaniye Mahallesi 153 ada 89-90-91-93-78-30-31-32-33-34-107-108-26-37-38-39-118-117-116-121-120-164-163-162-161-160 nolu parseller imar planında 1/1000 ölçekte  H38b12b1b, paftasında  4 474 100- 4 474 300 (x) 613 600- 613 600 (y) koordinat değerleri arasında kalan 1.4 ha alanda mülk sahiplerinin talebi ile Şehir Plancısı Neslihan DEMİRDÖVEN TUTMAZ tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli (UİP 18237,11) Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına meclisimizce oyçoğunluğu ile 1 çekimser (Ali AKKOYUN) karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.01.2020 tarih ve E.810 sayılı yazı ile;  İlçemiz Çermik Mahallesinde tapunun 131 ada 12 nolu parselde, 16.163.33 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın kesin tahsisi Reşadiye Belediye Başkanlığı adına yapıldığı bildirilmiştir.

İlçemiz Çermik Mahallesi tapunun 131 ada 14 nolu parselde aile çay bahçesi olarak kullanılan  Kale Parkının bu bölgenin geliştirilmesi gerekli ağaçlandırmanın yapılması amacı ile 10 yıl süreli olarak kira ihalesine çıkartılmasına, bunun için gerekli işlemleri yürütmek üzere konunun Belediye Encümenine gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Şubat Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Şubat  ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

    

 

 

 

9071cookie-check2020 Şubat Ayı Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.