2022 İDARE FAALİYET RAPORU

 

 

 

T.C.

 

REŞADİYE BELEDİYESİ

 

İDARE FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

 

REŞADİYE Yüreği Sevgiyle Çarpanların Birlik ve Beraberliği Zirveye Çıkaranların Yuvasıdır ” dedik ve  4. Yılımızı da  bitirdik.

 

                “Reşadiye için çalışmak… “

 

               Geride bıraktığımız bir yıl da Reşadiye’mizin  ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmaya çalıştık. Hizmetlerimizi  yerine getirirken; katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir belediye olma sorumluluğu ile hareket ettik.

 

                Temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra modern, yaşanabilir ve gelecek nesillere “Memleket Sevdası” bırakabilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürdük. Diğer şehirlerde yaşayan Reşadiye’lilerle köprü kurmaya çabaladık.

                REŞADİYE için yapılan ve yapılması düşünülen tüm projeleri belediyemizce destekleyerek, ilçemizin  ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını sağladık.

                 Geçmişten geleceğe taşıdığımız değerlerimizle modern, yaşanabilir, tercih edilebilir yaşam kalitesi yüksek REŞADİYE için  çalıştık.

                  Doğalgazın ilçemizde yüzde 90 oranında kullanmaya başlası, bizlere hizmet vermenin hazzını hissettirdi.

                  2022 yılında; 32.000 adet taş alınarak ilçemiz yollarının 15.000 m2  parke yol yapılmış(söküm-yapım), 2.500 m2 parke tadilatı yapılmıştır. İlçemizde yeni açılan yollar da dahil parke yol oranı %95 seviyesine çıkartılmıştır.

                 İlçemiz muhtelif Mahalle, cadde ve sokaklarında toplam 2458 m2 (yaklaşık 600 m) yol işlevsel hale  getirilmiştir.

      Belediyemiz GES projesi tamamlanarak ÇEDAŞ ile yapılan protokol çerçevesinde elektrik üretimine başlamış, mali yönden belediyemize destek sağlanmıştır.

               Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı %98 oranında tamamlanmıştır.

             Millet Bahçesi Projesi; ağaç dikimi tamamlanmış, 2.000 m2  otopark alanı için zemin iyileştirme ve güçlendirme işlemleri yapılmış, 2023 yılında bitirilerek hizmet vermeye başlaması önceliğimizdir.

            İlçemiz Gedehor mevkiinde 3. Su kuyumuz açılmış şehir içme suyu şebekesine yaklaşık 14 lt/sn.su girişi sağlanmıştır.

             2022 yılı bütçemiz 20.000.000.00.Tl olarak belirlenmiş, yıl içinde yapılan 2.000.000,00.Tl+13.000.000,00 Tl=Toplam 15.000.000.00.Tl ek bütçe yapılmıştır.

           2022 yılı gelirleri  30.041.083,48.-

                        Giderleri 34.955.874.01.-

           2022 yılı sonu itibari ile;SSK-Emekli San.-Maliye-Çedaş-İller Bankasına toplam 53.202.705,72 Tl borcu bulunmaktadır.  

          Devlet yatırımlarında Turizm Uygulama Oteli, Gençlik Merkezi, kapalı spor salonu, futbol-voleybol-basketbol-tenis sahaları, Kaymakamlık lojmanı, Hükümet binası, Aile Sağlık Merkezi, Anaokulu ve kreş çalışmalarına Belediyemizin tüm imkanları ile  her türlü destek( imar yer belirlemesi alt yapı)ve girişimi sağladık.

                                           

               2022 yılındaki sloganımızı  “Reşadiye İçin Çalışmak” dedik elimizden geldiğince gücümüz yettiğince çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

 

                 Reşadiye halkının bize verdiği yetki ile Belediye meclis üyelerimiz ve  belediye çalışanlarımızla birlikte, tüm zorlukları aşarak “Reşadiye İçin Çalışmaya”   gayret gösterdik.

 

                Mali saydamlık ve hesap verme sorumluğumuzla mevzuat çerçevesinde hazırladığımız 2022 yılı İdare Faaliyet Raporunun gerek hazırlanması, gerekse belediyecilik anlayışımızın vatandaşlarımıza ulaştırılması sürecinde emeği geçen personellerimize, Öneri ve destekleri için meclis üyesi arkadaşlarıma,  REŞADİYE’lilerimize   teşekkür ediyorum.

 

             Saygılarımla.

 

Hizmet etmenin onuru gönül birliği ve yaşadığı şehrin sevdasıyla…

 

 

Mustafa YILMAZ

                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A-Misyon-Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

7-Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B-  Zayıflıklar

 

EKLER:

Müdürlüklere ait Faaliyet Raporları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-GENEL BİLGİLER:

 

A-Misyon ve Vizyon

  

 

 

         MİSYON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerel kalkınmayı sağlayarak, ilçemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla  karşılamak.

 

 

 

 

VİZYON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŞADİYE’mizin iklimine, tabiatına, tarihine ve insan dokusuna uygun bir gelişim modeli dahilin de köklerinden koparak değil, değerlerine sarılarak büyüyen bir ilçe olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-Yetki- Görev ve Sorumluluklar

         Reşadiye Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanununa tabi olarak görev yapmaktadır.

Belediyemizin görev ve Sorumlukları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi ile Yetki ve İmtiyazları ise 15. Maddesinde düzenlenmiştir.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 1. a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
 2. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları ise;

Madde 15 – Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları şunlardır:

 1. a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
 2. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
 3. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
 4. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
 5. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
 6. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
 7. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 8. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
 9. i) Borç almak, bağış kabul etmek.
 10. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
 11. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
 12. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 13. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
 14. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 15. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
 16. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve İl merkez Belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10 000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu, belediyeler için stratejik plan ve performans programı yapılmasını ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu yasaların ilgili maddeleri aşağıda sıralanmaktadır. Stratejik Plân ve Performans Programı ile ilgili kanun maddeleri

Meclisin Görev ve Yetkileri

MADDE 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
 2. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 3. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006 – 5538/29 md) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
 4. d) Borçlanmaya karar vermek.
 5. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
 6. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 7. g) Şartlı bağışları kabul etmek.
 8. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
 9. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
 10. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
 11. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
 12. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
 13. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 14. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
 15. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 16. p) Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
 17. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
 18. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
 19. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
 20. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul

etmek.

Encümenin Görev ve Yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
 2. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
 3. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
 4. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 5. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
 6. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
 7. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
 8. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
 9. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 38- Belediye Başkanının Görev Ve Yetkileri Şunlardır:

 1. a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
 3. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 4. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
 5. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 6. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 7. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 8. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
 9. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
 10. j) Belediye personelini atamak.
 11. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
 12. l) Şartsız bağışları kabul etmek.
 13. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
 14. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.(1)
 15. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
 16. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak., izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

 

C-İdareye İlişkin Bilgiler

    1-Fiziksel Yapı

 43 adet arsa 88.180,14 m2  dir
 

Oto Terminali (içersinde belediyemize ait 11 adet yazıhane bulunmaktadır)

5347.71 m2 arsa üzerinde 370 m2 bina mevcuttur.
 

Belediyemizin halen hizmet verdiği, Hizmet Binası

 

1177m2arsa üzerinde (İnşaat alanı 340m2)
 

Belediyemize ait İtfaiyenin hizmet verdiği  bina

4008.63 m2 (İnşaat alanı 365 m2)

 

 

2 adet Mezarlık

25.365.66m2 arsa

70m2 bina

İçersinde 3 yıldızlı Termal Otel, 16 adet villa tipi apart ev,  19 odalı otel, 15 Adet Lüx Apart Evler bulunan Kablıca Tesisleri, 29417,10 m2 arsa üzerinde toplam 8680 m2  inşaat mevcuttur
 

İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan 5 adet Park ve Meydan

23.469.44 m2 arsası 150 m2 bina vardır
 

3 adet Su deposu

1198.26m2 arsa (İnşaat alanı465m2)
 

1 adet çeşme

27.71 m2 arsa (İnşaat alanı15 m2)
15 adet İşyeri  :1250 m2

4 adet depo     :  500 m2

1233 m2 arsa (İnşaat alanı 1050 m2
 

BİLGİSAYAR,YAZICILAR ve FOTOKOPİLER

28 Bilgisayar

8 Dizüstü bilgisayar

1 çok fonk yazıcı

20 Yazıcı

4 Renkli Yazıcı

3 Fotokopi

2 Tablet Bilgisayar

1 Evrak İmha Mak.

12 Kayıt Cihazı

5 Server

1 Modem

5 unit

2 hoparlör

TELEFON 15 telefon
FAKS MAKİNESİ 2
JENERATÖR 3
KAMERA 61 Kamera

1 meydan kamerası

1 adet el kamerası

1 adet yüz tanımı parmak izi

FOTOĞRAF MAKİNASI 3 adet
 

 

ARAÇLAR

1 adet kepçe,

1 adet traktör,

3 adet pikap,

2 adet binek otosu,

5 ad. çöp kamyonu,

3 adet itfaiye,

1 adet et taşıma

1 ad.cenaze taş. ar.

1 ad. Cenaze yıkama aracı

2 adet kamyon

1 adet yol süpürme

1 adet fil (yaprak toplama)

1 adet vidanjör

1 adet köpük püskürtme mak.

1 adet zabıta arabası

1 adet kamyonet

1 adet Çöp Transfer Semi Treyleri

2-Örğüt Yapısı

 

Reşadiye Belediyesinin örgüt yapısı; Belediye Başkanına bağlı  olmak üzere toplam 11 adet birim bulunmaktadır.

 

 

REŞADİYE BELEDİYESİ

TEŞKİLAT YAPISI

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YILMAZ

 

 

Belediye Meclis Üyelerimiz;

 

AK PARTİ GRUBU

 

YAKUP KARACA          GÜLTEKİN YİĞİT               OSMAN BOZKAYA              TURGUT ŞAHİN

 

ARİF AHMET ÇAKMAK

 

MHP GRUBU

 

HAKAN ÜNAL                           YUSUF ARSLAN                ALİ AKKOYUN                    ALİ KORKMAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE MECLİSİ

 

MECLİS KATİP       ARİF AHMET ÇAKMAK

 

MECLİS KATİP      TURĞUT ŞAHİN

 

 

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ    GÜLTEKİN YİĞİT

 

MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ    HAKAN ÜNAL

 

BELEDİYE ENCÜMENİ

 

ÜYE         OSMAN BOZKAYA

 

ÜYE         ARİF AHMET ÇAKMAK

 

ÜYE         AYŞE BAYHAN

 

ÜYE         HAKAN ÖZTÜRK

 

 

BELEDİYE KOMİSYONLARI

 

İMAR KOMİSYONU

 

GÜLTEKİN YİĞİT

 

TURGUT ŞAHİN

 

YUSUF ARSLAN

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

GÜLTEKİN YİĞİT

 

YAKUP KARACA

 

ALİ KORKMAZ

 

DENETİM KOMİSYONU

 

OSMAN BOZKAYA

 

TURGUT ŞAHİN

 

YUSUF ARSLAN

 

 

 

3- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

 

Reşadiye Belediyesinin kurumsal bilgisayar hizmetleri Bilgi İşlem Servisi  tarafından yürütülmektedir.

Belediye hizmet birimleri tarafından kullanılmakta ve kullanılacak olan yazılım ve donanımlar kurum otomasyonu çerçevesinde koordine edilmekte, hizmetlerinin değişen şartlara uygun şekilde verilebilmesi için gerekli eklentiler ve düzenlemeler yapılarak otomasyonunun her an çalışır olması sağlanmaktadır

 

 • Donanım Hizmetleri,
 • Yazılım Hizmetleri, Otomasyon Hizmetleri, İntranet ve İnternet Hizmetleri,
 • Teknik Destek Hizmetleri,
 • Çözüm Merkezi Hizmetleri
 • Veri Kayıt, Kontrol ve Muhafaza Hizmetleri ile verilerin sağlıklı olarak depolanması, bu verilerin erişime uygun halde bulundurulması ve kullanılabilir yapısının korunması; temin edilmesine, yönelik bakımların yapılması

 

 

BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI
Sıra No Cinsi Sayısı
1 Bilgisayar 28
2 Dizüstü bilgisayar 5
3 çok fonk yazıcı 1
4 Yazıcı 20
5 Renkli Yazıcı 4
6 Fotokopi 3
7 Tablet Bilgisayar 2
8 Evrak İmha Mak. 1
9 Kayıt Cihazı 12
10 Server 5
11 Tarayıcı 1
12 Yedekleme Ünitesi 1
13 Swictch 7
14 Güvenlik Duvarı 1
15 Santral 1
16 Modem 1
17 Unit 5
18 Hoparlör 2

 

 

Belediyemizin resmi internet adresi https://www.resadiye.bel.tr/

 

 

 

 

 

 

 

 

4-İnsan Kaynakları

PERSONEL MEMUR ( DOLU-BOŞ) DURUMUNA GÖRE

SINIFI DOLU  BOŞ TOPLAM
G.İ.H. 16 40 56
T.H. 12 1 13
S.H. 2 2 4
Y.H. 2 2
A.H. 1 1
TOPLAM 31 45 76

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (KISMİ ZAMANLI)

STATÜSÜ SINIFI  ÜNVANI KAD.DER SAYISI/DURUMU

KAD.KARŞILIĞI           ( DOLU)

TOPLAM
5393 SY.KANUNUN 49.MD. 1 YILLIK kısmi zamanlı  

A.H.

 

AVUKAT

 

4

 

1

 

1

 

TAM ZAMANLI

 

5393 SY. KANUNUN 49.MD.TAM ZAMANLI

 

TH

 

Mühendis

Teknikeri

Mimar

Ekonomist

Veteriner

Teknisyen

 

3

2

1

1

1

1

   
 

TOPLAM

       

        9

   

 

DAİMİ İŞİ/GEÇİCİ İŞÇİ

İŞYERİ ADI KADROLU  İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI ESKİ HÜKÜM İŞÇİ ÖZÜRLÜ İŞÇİ SAYISI TOPLAM
DOLU BOŞ
REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

35

 

3

       

38

 

ŞİRKET PERSONELİ

İŞYERİ ADI  İŞÇİ SAYISI
REŞADİYE BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ  

26

REŞADİYE KÜLTÜR TURİZM  TEM. ENR. LTD ŞTİ 6

 

 

BELEDİYE MEMUR PERSONEL EĞİTİM DURUMU

(Memur ve Sözleşmeli Personeli)

ÖĞRENİM DURUMU ERKEK KADIN TOPLAM
İLKOKUL      
ORTAOKUL      
LİSE 6 6
YÜKSEKOKUL 9   9
FAKULTE 13 3 16
YÜKSEKLİSANS      

 

 

DAİMİ İŞÇİ/GEÇİCİ İŞÇİ EĞİTİM DURUMU
ÖĞRENİM DURUMU DAİMİ İŞÇİ

ERKEK                       KADIN

GEÇİCİ İŞÇİ

ERKEK                  KADIN

 

TOPLAM

OKURYAZAR 1       1
İLKOKUL 13 1     14
ORTAOKUL 5       5
LİSE 8 1     9
YÜKSEKOKUL 5       5
FAKULTE   1     1

 

 

BELEDİYE PERSONEL LTD ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI EĞİTİM DURUMU
ÖĞRENİM DURUMU ERKEK KADIN TOPLAM
İLKOKUL 2 1 3
ORTAOKUL 3 1 4
LİSE 11   11
YÜKSEKOKUL 3 1 4
FAKULTE 4   4
YÜKSEKLİSANS      
 

 

REŞADİYE KÜLTÜR TURİZM PERSONEL  LTD ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI EĞİTİM DURUMU

ÖĞRENİM DURUMU ERKEK KADIN TOPLAM
İLKOKUL 4   4
ORTAOKUL 2   2
LİSE 1   1
YÜKSEKOKUL      
FAKULTE      
YÜKSEKLİSANS      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENDİKA BİLGİLERİ

(Memur –Sözleşmeli Personel)

(Daimi İşçi)

Belediye Personel Ltd Şti

 

SENDİKA ADI

 

 

ERKEK

 

KADIN

 

TOPLAM

TÜRK YEREL-SEN(Memur) 11 11
BEM BİR-SEN(Memur) 15 5 20
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN 1 1
BELEDİYE İŞ SENDİKASI 55 6 61
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN      
       

 

5-Sunulan Hizmetler

Belediyelerin 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere, çeşitli kanun ve yönetmeliklerle verilen pek çok görevleri bulunmaktadır. Reşadiye  Belediyesi birim müdürlükleri, kanun ve yönetmeliklerde belediyemize verilmiş olan faaliyet ve görevler doğrultusunda hizmetlere ilişkin bilgiler aşağıdadır.

 

Yazi İşleri Müdürlüğü

 • Belediye meclis ve encümen işlemlerinin takibinin yapılması,
 • Gelen-giden evrak ve dilekçe işlemlerinin yapılması,
 • Gelen- giden posta ve kurye hizmetlerinin yapılması,
 • Nikâh işlemleri ile ilgili hizmetleri
 • ilan cihazı ve ilan panosu ile halkımıza duyuru yapılması.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü;

 • Belediyemizin gelir ve gider bütçesinin hazırlanması ve izleyen iki yılın bütçe kalemlerinin yapılması, kayıtlarının tutulması ve ödenek aktarmalarının gerçekleştirilmesi.
 • Harcama yapılması ve ayrıca gelir elde edilmesine ilişkin, gelirler servisince yapılan tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin muhasebe kayıtlarına alınması.
 • İdarenin bütçe kesin hesabının hazırlanması.
 • Belediyece yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ile ilgili ödemelerin hak sahiplerine yapılıp, hesap verilebilir şekilde denetime hazır hale getirilmesi,
 • Sayıştay Kanununa göre yönetim dönemi hesabının Sayıştay Başkanlığına sunulması.
 • Belediye adına Bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve uygunluğunun sağlanması,
 • Kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon, payların zamanında ödenmesinin sağlanması.
 • Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin vermiş olduğu mali konulardaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;

 • İmar durumu düzenlenmesi,
 • Yapı ruhsatı verilmesi,
 • Tevhid-ifraz-yola terk vs. işlemlerin Encümen’e gönderilmesi,
 • İmar Değişikliği ile alakalı konuların Meclise gönderilmesi
 • Belediyemiz projelerinin takibi

Fen İşleri Müdürlüğü;

 • İmar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması,
 • Yol genişletme ve ıslah çalışmalarının yapılması,
 • Yeni yapılan yolları asfaltlanması, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması
 • Bordür tretuvar yapımı, bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması
 • Yağmursuyu kanalı ve ızgara yapımı, mevcut kanal ve ızgaraların temizliğinin yapılması,
 • Köprü, alt-üst geçit, menfez vb. yapılması,
 • Yol, alt yapı ve üst yapı
 • Park Bahçe yapım bakım ve onarım faaliyetleri
 • Çocuk parkları, spor ve oyun alanlarının yapılması,
 • İlçemiz içme suyu hattı ve depolarının bakım onarımını yapmak.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;

 • Memur personel özlük ve disiplin işlerinin yürütülmesi
 • İşçi personel özlük ve disiplin işlerinin yürütülmesi

Tesisler Müdürlüğü;

 • Belediyemiz kaplıca tesislerini işletmek,
 • Kaplıca tesislerinin bakım ve onarımının yapılması

Zabıta Amirliği;

 • İşyerlerininin ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetiminin yapılması
 • İlçe Pazar yerinin kurulması, denetlenmesi ve işgaliyelerinin alınması,
 • Seyyar satıcı faaliyetlerinin kontrol ve men edilmesi,
 • Dilencilik faaliyetlerinin kontrol ve men edilmesi,
 • Kaçak yapılaşmaların kontrol ve men edilmesi,
 • Kabahatler Kanunu hükümlerinin uygulanması,

İtfaiye Amirliği;

 • İlçede vuku bulacak yangınlara müdahale etmek.

Veterinerlik;

 • Belediyemiz mezbahanesinde sağlıklı ve ruhsatlı et kesimi,
 • Haşerelerle mücadelede ilçenin ilaçlanması,
 • Sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi, sahiplendirilmesi.

Temizlik Müdürlüğü;

 • Evsel Atıkların toplanması ve üyesi bulunduğumuz Yeşilırmak Belediyeler Birliğine naklinin yapılması,
 • Geri Dönüşüm Ambalaj ve ambalaj atıklarının toplanması,
 • Tıbbi atık sözleşmesinin yapılması ve toplama hizmetinin yaptırılması,
 • Atık kâğıt kutusu ve atık pil kutusu dağıtılması,
 • İlçe sınırları içinde tüm temizlik hizmetlerinin yürütülmesi,

Destek Hizmetleri Müdürlüğü;

 • Belediyemiz bünyesindeki diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin alımlarını yapar.
 • Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Başkanlık Makamının onayı ile öngörülen alımları gerçekleştirir.
 • Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü demirbaş, eşya, büro makinesi, mobilya ve mefruşat ve basılı kağıt ve kırtasiye teminini sağlar.
 • Birimler kendi bünyelerindeki araçların sigorta işlemlerini ve periyodik bakımlarını takip ederek, talepler doğrultusunda sigorta ve periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 

Belediyemizin Yönetim ve İç Kontrol Sistemi “31.12.2005 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usül ve Esaslar” Hakkındaki Yönetmelik uyarınca yürütülmektedir.

1- Genel Yönetim ve İç Kontrolü Belediye Başkanı sağlar. Bu kapsamda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesi gereği Belediye Başkanımız;

 1. a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare eder, belediyenin hak ve menfaatlerini korur.
 2. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetir belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturur, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlar ve uygular, izler ve değerlendirir, bunlarla ilgili raporları meclise sunar.
 3. c) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare eder.
 4. d) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip eder, tahsil ettirir.
 5. e) Meclis ve encümen kararlarını uygular.
 6. f) Bütçeyi uygular, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay verir.
 7. g) Belediye personelinin atamasını yapar.
 8. h) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetler. Böylece Üst yönetici olarak , doğrudan sorumlu olduğu iç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişini genel olarak sağlar.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Denetimi

 

Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır. (Mad.54) Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır. (Mad.55)

 

Ayrıca, Belediyemizin mali konular dışında kalan diğer idari işlemleri hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

 

Belediye Meclisi Üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu da, birimlerin yürüttüğü iş ve işlemleri denetleyerek, Belediye Meclisine bir Rapor halinde sunar. Belediyemiz ile ilgili iç ve dış denetim raporlarında yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin herhangi bir tespit ve değerlendirme yer almamaktadır.

 

D-Diğer Hususlar

 

 

 

 

 

II-AMAÇ VE HEDEFLER

 

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

1 Sağlıklı ve yaşanabilir Reşadiye için, ilçenin  her türlü  yol altyapısı ve yol üst yapısı sorunlarını çözmek.  
2 Belediye Bütçesinin gerçekleşme oranını yükseltmek için, istikrarlı ve doğru çözümlerle  gelir akışının devamlılığını sağlamak bunun için gelir artırıcı çalışmalara hız vermek.
3 Reşadiye’mizi Termal Turizm merkezi haline gelmesi için hertürlü çalışmalara hız vermek.
4 Belediyenin kurumsal kapasitesini güçlendirerek katılımcı, hizmet ve vatandaş odaklı yönetim yapısı geliştirmek
5 Kültür, sanat, eğitim ve spor faaliyetlerinin ilçe yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak Reşadiye için çalışmak bilincini güçlendirmek, desteklemek sureti ile sosyal yapıyı ve sosyal uyumu geliştirmek.
6 Sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe oluşturulması için kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak
7 Planlı yapılaşmayı sağlayarak, ilçenin fiziki yapısını, sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir hale dönüştürmek.
8 İlave su projeleri yapılarak ilçemizin ileriye dönük su ihtiyacını karşılamak.
9 Sosyal rafehın ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için sosyal belediyecilik çalışmalarına hız verilecektir.
10 Gelişen ihtiyaçlar ve öncelikler çerçevesinde vatandaşların güvenli, ekonomik, süratli ve rahat şekilde ulaşımını sağlamak.
11 İlçemiz değerleri doğrultusunda yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal hizmetleri etkin yürütmek.
12 Sokak hayvanlarının rehabilitesini yaptırmak
13 İlçede sürekli ve aralıksız temizleme çalışmaları yapılarak, ile temiz tutularak evre ve doğaya zarar veren her türlü atıklar bertaraf edilecektir.
14 Engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere dezavantajlı bireylerin sosyal hayata daha uyumlu olmaları için her türlü faaliyetlerle destekleyici hizmetler sunmak.
15 İlçenin yatay şehirleşmesi için çalışmalar yapmak,
16 Belediye kapılarının daima açık olduğu halkımız ile birlikte yönetimi sağlamak,
17 Belediye imkanlarının kamu yararı gözetilerek tasarruflu ve şeffaf kullanılmasını sağlamak,
18 İlçemiz yaylaları, göl ve mesire alanlarını tanıtmak,
19 Bölgemize uygun Güneş Enerji Sistemi ve Rüzgar Enerji Sistemi projelerini gerçekleştirmek,
20 Millet Bahçesi yapmak,
21 İlçemize kapalı Pazar yeri yapmak,
22 Belediye hizmet etkinliğini güçlendirmeye yönelik fiziksel mekanların kapasite ve çeşitliliğini artırmak.

 

 

 

 

 

 

B-Temel Politika ve Öncelikler

 

Reşadiye Belediyesi olarak sunulan hizmetlerin; kaynakların tam kullanımı ile vatandaşlarımızın görüş ve eleştirileri dikkate alınarak dinamik ve çözüm odaklı olarak sunulması, sosyal belediyecilik anlayışı ile güvenilir, şeffaf bir yönetim anlayışı ile ihtiyaçlara cevap veren bir ilçe olmak önceliğimizle Temel Politikamız;

 

1-Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak.

 

2-Adil, Güler Yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek.

 

3-Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak.

 

4-Bilgi ve Teknolojiden Faydalanmak.

 

5-Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı, yaşanabilir ve tercih edilen İlçe olmayı sağlamak.

 

6-Belediye Hizmetlerinde İlçe Halkının Memnuniyetini Sağlamak.

 

7-Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesine Önem Vermek.

 

8-İlçemizin ve ilçemiz halkının değerlerini ve haklarını koruyarak yaşanabilir Büyüyen Bir Şehir olmak.

 

9-Göç Veren Değil Göç Alan Yaşam Kalitesi Yüksek Bir İlçe Olmak.

 

 

C-Diğer Hususlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

 

A-MALİ BİLGİLER

 

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:

 

Bütçe Faaliyet Sonuçları

 

2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

 

  Açıklama Geçen Yılda Devre-den Öde-nek Bütçe İle  Verilen Ödenek      Aktarmayla  

Ek/Özel

Ödenek

Net Bütçe ödeneği Toplamı                    Bütçe Gideri Toplamı  İptal   Edilen Ödenek    
  eklenen düşülen
                                        ÖZEL KALEM   2.039.830,03 2.632.950,00 2.874.400,00 5.000.000,00 6.798.380,03 6.788.846,70 9.533,33  
  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ    

333.694,12

 

151.100,00

 

130.700,00

 

—-

 

354.094,12

 

352.564,63

 

1.529,49

 
                                      DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    

 

329.368,12

 

 

293.900,00

 

 

189.200,00

 

 

—-

 

 

434.068,12

 

 

432.361,02

 

 

1.707,10

 
   HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ       92.324,28      —-     45.900,00 —-  46.424,28   45.938,18   486,10  
  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      422.189,18  391.000,00     71.200,00 —- 741.989,18 737.102,72 4.886,46  
  MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ   2.603.823,85  351.900,00  1.936.090,00 —- 1.019.633,85 1.015.473,20 4.160,65  
   İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ   1.119.982,07  454.340,00     94.070,00 —- 1.480.252,07 1.476.848,67 3.403,40  
  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ   1.071.980,41 1.354.040,00    105.000,00 2.500.000,00 4.821.020,41 4.816.762,91 4.257,50  
  TEMİZLİKVE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ    

2.604.977,30

 

1.799.500,00

 

251.930,00

 

—-

 

4.152.547,30

 

4.150.226,84

 

2.320,46

 
  SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ    

98.503,06

 

—-

 

98.400,00

 

—-

 

103,06

 

—-

 

103,06

 
   

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

   

740.503,02

 

398.750,00

 

51.900,00

 

—-

 

1.087.353,02

 

1.085.683,66

 

1.669,36

 
  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    

4.647.459,83

 

3.433.700,00

 

2.927.570,00

 

7.500.000,00

 

12.653.589,83

 

12.649.482,74

 

4.107,09

 
  SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ    

1.233.315,61

 

319.500,00

 

875.180,00

 

—-

 

677.635,61

 

676.109,90

 

 

1.525,71

 
  MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ    

375.462,04

 

—-

 

373.850,00

 

—-

 

1.612,04

 

—-

 

1.612,04

 
  MEZARLIKLAR VE DEFİN İŞLERİ    

115.946,14

 

2.280,00

 

89.880,00

 

—-

 

28.346,14

 

27.995,78

 

350,36

 
               JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ    

 

2.170.640,94

 

 

195.500,00

 

 

1.663.190,00

 

 

—-

 

 

702.950,94

 

 

700.477,06

 

 

2.473,88

 
   

GENEL TOPLAM

   

20.000.000,00

 

11.778.460,00

 

11.778.460,00

 

15.000.000,00

 

 

35.000.000,00

 

34.955.874,01

 

 

44.125,99

 
   

 

 

                 
                     
                     
2022 MİZAN
01.01.2022-31.12.2022 Tarihleri arası
Kurum Adı:REŞADİYE BELEDİYESİ YILI:2022
  AYI:ARALIK
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı
TL

 

TL

 

TL

 

TL

 

102 BANKA HESABI 31.954.954,03 31.954.954,03 0 0
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI  

55.037.721,17

 

55.037.721,17

 

0

 

0

120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI  

1.610.797,75

 

1.610.797,75

 

0

 

0

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ  ALACAKLAR HESABI  

1.876.854,09

 

1.876.854,09

 

0

 

0

122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR  

39.923,22

 

39.923,22

   
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  

2.625,00

 

2.625,00

 

0

 

0

127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI  

42.480,00

 

42.480,00

   
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI  

133.733,84

 

133.733,84

 

0

 

0

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI  

2.455.754,36

 

2.455.754,36

 

0

 

0

160 İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI  

25.000,00

 

25.000,00

 

0

 

0

161 PERSONEL AVANSLARI HESABI  

74.500,00

 

74.500,00

   
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI  

24.752,87

 

24.752,87

 

0

 

0

190 DEVREDEN KATMA DEĞER  HESABI  

49.345.762,39

 

49.345.762,39

 

0

 

0

191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER HESABI  

2.168.711,22

 

2.168.711,22

 

0

 

0

222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAK  

801,10

 

801,10

   
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YARDIM HESABI  

 

310.365,10

 

 

310.365,10

 

0

 

0

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 11.404.025,26 11.404.025,26  0 0
251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI  

4.150.000,00

 

4.150.000,00

 0 0
252 BİNALAR HESABI  

5.538.238,84

 

5.538.238,84

 

0

 

0

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR  HESABI  

975.395,66

 

975.395,66

 0 0
254 TAŞITLAR HESABI   2.530.718,62   2.530.718,62  0 0
255 DEMİRBAŞLAR HESABI  

1.627.207,90

 

1.627.207,90

 

0

 

0

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)  

6.540.576,64

 

6.540.576,64

 

0

 

0

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI  

158.601,33

 

158.601,33

 

0

 

0

260 HAKLAR HESABI         2.288,14         2.288,14 0  0
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  HESABI (-)         2.288,14         2.288,14 0  0
300 BANKA KREDİLERİ HESABI        1.562,54        1.562,54 0  0
320 BÜTÇEEMANETLERİ  HESABI 22.525.609,22 22.525.609,22 0  0
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR  HESABI  

695.936,68

 

695.936,68

 

0

 

0

333 EMANETLER HESABI     773.029,93     773.029,93    
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  

2.492.774,81

 

2.492.774,81

 

0

 

0

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER  6.745.481,04  6.745.481,04 0  0
362 FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ 1.117.282,00 1.117.282,00 0  0
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT. HESABI 1.213.829,09 1.213.829,09  

0

 

0

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI    503.752,87    503.752,87    
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ  HESABI  

61.950,51

 

61.950,51

0 0
400 BANKA KREDİLERİ HESABI 1.250.193,35 1.250.193,35  0 0
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI  

2.000,00

 

2.000,00

   
500 NET DEĞER HESABI 30.578.756,28 30.578.756,28 0 0
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇ. HESABI  

14.398.527,40

 

14.398.527,40

 

0

 

0

580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI

 

 

12.896.450,83

 

12.896.450,83

0  0
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI  

6.516.651,21

 

6.516.651,21

   
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI  

6.758.970,13

 

6.758.970,13

   
600 GELİRLER  HESABI 29.792.970,61 29.792.970,61 0  0
630 GİDERLER HESABI 36.551.940,74 36.551.940,74  0 0
690 FAALİYET SONUÇLARI HESABI  

36.551.940,74

 

36.551.940,74

 0 0
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 30.041.576,85 30.041.576,85  

0

 

0

805 GELİR YANSITMA HESABI 30.041.576,85 30.041.576,85  

0

 

0

810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI  

493,40

 

493,40

   
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 34.950.395,30 34.950.395,30 0  0
835 GİDER YANSITMA HESABI 34.950.395,30 34.950.395,30  0 0
895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI  

64.991.972,15

 

64.991.972,15

   
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  

46.778.460,00

 

46.778.460,00

   
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 58.601.045,99 58.601.045,99  0  0
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 34.955.874,01 34.955.874,01  0  0
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI  

24.222,00

 

24.222,00

 0  0
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI  

24.222,00

 

24.222,00

 0  0
           
           
  TOPLAM 724.823.920,50 724.823.920,50  0  0

 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)

  Düzeyi Kodu Açıklama Tarih aralığı
 Kurumsal        Kod I 46 Belediye ve Bağlı İdareler  
II 45 Tokat İli  
III 14 Reşadiye  
IV   Tüm Birimlerin Toplamı  
Kodu Açıklama 2022 Yılı

Harcama Toplamı

01   PERSONEL GİDERLERİ 10.669.593,93

 

 

  1 MEMURLAR 3.598.411,96
  2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.338.507,47
  3 İŞÇİLER 5.217.761,89
  4 GEÇİCİ PERSONEL     40.395,19
  5 DİĞER PERSONEL   474.517,42
02   SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ  

1.796.903,83

  1 MEMURLAR   541.276,76
  2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL   158.221,54
  3 İŞÇİLER   986.593,57
  4 GEÇİCİ PERSONEL  110.811,96
03   MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 19.722.609,90
  1 ÜRETİME YÖNELİKMAL VE MALZEME

ALIMLARI

 

61.653,61

  2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.041.351,35
  3 YOLLUKLAR      87.789,55
  4 GÖREV GİDERLERİ    256.424,94
  5 HİZMET ALIMLARI 5.443.753,76
  6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ    660.879,90
  7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ  

1.651.788,38

  8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ  6.518.968,41
  9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ —–
04   FAİZ GİDERLERİ     878.535,80
  1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ    —–
  2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ    878.535,80
  3 DİĞER BORÇ  FAİZ GİDERLERİ   —–
05   CARİ TRANSFERLER   292.749,03
  1 GÖREV ZARARLARI      2.000,00
  2 HAZİNE YARDIMLARI  —–
  3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER  

290.749,03

  4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER —–
  8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR —–
06   SERMAYE GİDERLERİ  1.590.002,81
  1 MAMUL MAL ALIMLARI  1.590.002,81
  2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ —–
  3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI —–
  4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA —–
  5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ —–
  6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ —–
  7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ —–
  9 DİĞER SERMAYE  GİDERLERİ —–
07   SERMAYE TRANSFERLERİ —–
  1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ —–
09   YEDEK ÖDENEKLER —–
  1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ —–
  6 YEDEK ÖDENEK —–
                TOPLAM 34.950.395,30

 

 

 

01 VERGİ GELİRLERİ 1.068.365,30.-
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 6.302.791,66.-
04 ALINAN BAĞIŞ VE YAR. İLE ÖZEL GEL 2.731.750,32.-
05 DİĞER GELİRLER 19.896.189,57.-
06 SERMAYE GELİRLERİ        42.480,00.-
  TOPLAM 30.041.576,85.-

 

 

 

 

Belediyemizin 2022 yılı sonu itibari ile borçları;

 

S.S.K.+Emekli San. 16.124.378,78.-
Maliye   3.050.000,00.-
ÇEDAŞ        99.628,09.-
a)Tem. Kanalizasyon Projesi    9.872.191,74.-
b)Tem. İçmesuyu Projesi    5.267.933,00.-
c) Diğer altyapı kredisi    3.030.264,60.-
d)İhbar ve Kıdem tazminat kredisi       290.459,00.-
e)Yapı teminatlı ikraz kredisi       211.320,00.-
f)Atık su arıtma tesisi kredisi   15.256.530,51.-
TOPLAM   53.202.705,72.-

 

 

 

2021 yılından devreden tutar ——-
2022 yılı Gelirleri 30.041.576,85.-
2022 yılı Giderleri 34.950.395,30.-

 

EMANETLER HESABI

2022 YILI 987.024,49.-
   

 

TAHAKKUKTAN ALACAKLAR

Emlak + Su + Çtv ve Diğer Çeşitli Alacaklar 4.680.912,53.-
   

 

 

 

3-MALİ DENETİM SONUÇLARI:

 

Reşadiye Belediyesinin gelir-gider hesap cetvelleri, Belediyemiz meclis üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından incelenmiş olup, Meclisin bilgisine sunulacaktır.

 

 

 

4-DİĞER HUSUSLAR

 

B-PERFORMANS BİLGİLERİ.

1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ.

OCAK 2022

Şehrimizin can damarı değerli esnaflarımızı ziyaret etmeye, onlarla hasbihal etmeye devam ediyoruz.

Birlik ve beraberlik içerisinde bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz.

 

 

 

Belediyemiz müdür ve personellerimiz ile 2022 yılı performans çalışma ve hedeflerimiz hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.

 

 

 

2022 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI; YENİ YILIN İLÇEMİZE HAYIRLAR GETİRMESİ TEMENNİSİ İLE BAŞLADIK.

 

 

 

GOP Reşadiye Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr. Ahmet İnanır’ı ziyaret ettik. Kendilerine ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum.

Sivas’ta Çedaş yetkilisi Alp Arslan Bey ile GES tesisimizin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşmasını imzalayarak, ürettiğimiz enerjiyle mahsuplaşma yapılmıştır. İlçemize hayırlı olsun.

 

 

Tokat İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öner Nergiz’e Ak Parti İlçe Başkanımız Yakup Karaca ile hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

GOP Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bozçalı’lı hemşerimiz Prof. Dr. İsa Gökçe’yi AK Parti İlçe Başkanımız Yakup Karaca ile birlikte ziyaret ettik.

 

Belediyemiz ile Tokat Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüz arasında işbirliği protokolümüzü imzaladık.

 

Reşadiye Sanayimizdeyiz.

Küçük Ata Sanayi esnafımızı ziyaret ederek selam verip hal hatır sorduk.

Alın teri ve emeğiyle çalışan şehir ekonomimizin bel kemiği sanayi esnafımıza hayırlı bereketli kazançlar diliyorum.

 

İlçemiz için alın terini emeklerine katan değerli sanayi esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler bol kazançlar diledik.

 

 

Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Hasan Yılmaz, Meclis üyelerimiz Turgut Şahin ve Osman Bozkaya ile birlikte Niksar Belediye Başkanımız Özdilek Özcan’ı Niksar Belediyesi Ayvaz işletmesinde ziyaret ettik.

Niksar Özel Asrın Anadolu Lisesi kurucularından kardeşim Osman Yılmaz ve ortağı Başaran Kılınç’ı ziyaret ettik.

 

Hemşerilerimizle buluşmaya, esnafımızı ziyaret ederek onlarla hemhal oluyoruz. Onların sorunlarına çözüm olmaya, dertlerine elimizden geldiğince derman olmaya devam ediyoruz

 

Ehl-i aşka müptelayım nemelazım kâr benim,

Mal ve mülküm yoktur amma kanaatim var benim.

Bizlere kapılarını ve gönüllerini açarak, zamanlarını, güler yüzlerini ve selamlarını bizlerden esirgemeyen tüm esnaflarımızı ziyaret.

 

Bir dönemlik zorlu bir eğitim maratonunun ardından bugün karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimizin yanındayız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurum ziyaretlerimizde bugün

İlçe Emniyet Amirimiz, İlçe Tapu Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve İlçe Kadastro Sorumlumuzu ziyaret ettik.

 

 

 

 

Geçen yıl ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarında devlet-millet dayanışmasıyla yaraların el birliği ile sarılmasında, bölgede yürütülen çalışmalara katkılarından dolayı Belediyemiz İtfaiye Amiri Gültekin Erdem ile İtfaiye personelimiz Tekin Yanmaz’a İçişleri Bakanımız Sn Süleyman SOYLU Bey imzalı Teşekkür Belgesini takdim ettik.

 

Başçiftlik Belediyemizin düzenlediği 7. Geleneksel Başçiftlik Kar Şenliklerine katılım sağladık.

 

ŞUBAT 2022 ÇALIŞMALARIMIZ

Yol açımı,

Kar küreme,

Kaldırım temizleme,

çalışmalarımız ana caddelerimiz başta olmak üzere devam ediyor…

 

Zorlu kış şartlarında besin bulmakta sıkıntı yaşayan sokaktaki dostlarımızı unutmadık.

Belediyemiz Zabıta ekiplerimizce sokaktaki dostlarımız için belirlenen bölgelerde gıda temini sağlandı.

  

Amasya Suluova Mal Müdürü hemşehrimiz Aslı Bek’i ziyaret.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Koruma ve Arazi Değerlendirme Daire Başkanı İbrahim Müftüoğlu’nu ziyaret ederek, ilçemizde imar alanları ile ilgili görüşme gerçekleştirdik. Tarım Bakanlığı komisyonunun görüşü alınarak en kısa süre içerisinde ilçemiz imar alanları ile ilgili nihai karar verilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı İşletme Şube Müdürü Mustafa Yılmaz’ı ziyaret ederek,İlçemiz Zinav Gölü işletmeciliğinin Belediyemize verilmesi hakkında görüşme gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı olsun.

AFAD Başkanı Yunus SEZER beyi makamında ziyaret ederek, ilçemiz D-100 karayolundaki sorunlarımızın çözümü konusunda kendisiyle görüşme gerçekleştirdik, kazalarda daha hızlı müdahale edebilmek için araç talebinde bulunduk.

Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğumuz sondaj çalışmaları için MTA( Maden Tetkik ve Arama )Müdürlüğüne uğrayarak sondaj suyunun incelemeleri hakkında yetkililerden bilgi aldık.

İlçemize yapacağımız öğrenci yurdu için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nde görüşme gerçekleştirdik.

İlçemizin sorunları ve zon hattında kalan yerler için gerekli müracaatlarımızı toki tarafından yaptırılacak konutlar ile çözüme gidilmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine ilettik.

ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu beyi ziyaret.

Amasya Belediyesi Başkan vekili ve Başkan yardımcısı Ahmet Yenihan ile Hasan Şahin’i makamında ziyaret ettik.

 

Sayın Valimiz Dr. Ozan Balcı’nın himayelerinde hayata geçirilen Spor Tokat Projesi kapsamında Reşadiye Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğü tarafından”Tatil Coşkun Spor Tutkun Olsun” başlatılan 11 farklı branş, 32 siklet ve toplamda 523 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen programda dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim ettik.

 

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

 

ilçemizde devam eden ve yapılacak olan yatırımlar ile ilçemizin sorunları bildirmek amacı ile  Tokat Valimiz Sn. Dr. Ozan Balcı’yı makamında ziyaret.

Bir milletin geleceği o milletin genç neslidir.

Yatsı namazı sonrası liseli öğrencilerimizle buluşarak sohbet etme imkanı bulduk.

Gayemiz eğitimli ,imanlı,bilinçli ,güzel ahlaklı bir gençlik yetiştirebilmek.

 

KYK Öğrenci Yurdu yapacağımız alanda incelemelerde bulunarak, ilgili alanda sorunların çözümü noktasında Kaymakamlığımız ve Belediyemiz olarak ortak çalışmalarımız devam ediyor.

Reşadiye Kaymakamımız Sn Talat Tabur, Cimitekke Belediye Başkanımız Kaya Gül ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Uğur Aydın’a nazik ziyaretleri

Samaş yatırımlarının çoğaltılması istihdama açılması ve ilçeye yapılacak yatırımlara destekleri için SAMAŞ Sanayi Madenleri A.Ş ziyaret.

Reşadiye Termal Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatında incelemeler.

Uygulama Oteli inşaat çalışmaları hızla devam ederken, İlçemize yapılacak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Bilim Merkezi yapımı için ön görüşmeler yaparak, bu alanlarda çalışmalar gerçekleştirdik.

 

 

  

Çermik Mahallesi Ulubatlı Hasan ve Mustafa Cemiloğlu sokakta devam eden parke çalışmaları ile Kaymakamlık Lojmanı yapım çalışmalarını inceledi.

Emirşeyh Yakup mahallesinde çalışmalara en kısa süre içerisinde başlanacağını ve ilçedeki tüm yolların tamamının bitirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

 

 

 

Parke çalışmalarımız Emirşeyh Yakup Mahallesi Tekke Sokakta devam ediyor.

 

ilçemiz Kayalık Mahallesi (Gazi Duran Yıldırım, Oruç Reis), Çamlıca Mahallesi ( Gazi Azamet Şimşek, Dr. Sami Gündüz Caddesi Taş Perçin Mevkii), Osmaniye Mahallesi Ziya Gökalp Sokak ve Emirşeyh Yakup Mahallesi Tekke Sokakta tamamlanan ve yapımı devam eden parke çalışmaları

 

 

  

Devlet- Vatandaş işbirliği ile yapımına başlanan Kurtuluş Mahallesi Hilal Sokak’ta yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evdeki çalışmaları inceledik.

 

Kurtuluş Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi’nde faaliyete geçen “Çarşı Döner Salonu” açılışına katıldık.

 

MART 2022 ÇALIŞMALARIMIZ

MART 2022

Yeni bir işyeri, ilçemize yeni bir istihdam

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi tarafından İlçemizde faaliyete başlayan “Tarım Kredi Kooperatif Market” açılışını gerçekleştirdik.

 

2022 Mart ayı Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik.

  

 

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla İlçemiz Sebahat İsmet Erdem Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen deprem tatbikatına katıldık.

  

Toprak Koruma ve Arazi Değerlendirme Daire Başkanı Sn İbrahim Müftüoğlu beraberindeki heyetle birlikte ilçemizde imarla ilgili yerleri kontrol etmek için belediyemizi ziyareti.

 

Tokat’ımızın gastronomi kültürünü dünyaya tanıtan Londra Sofra Restaurant zinciri sahibi  Reşadiyeli hemşehrimiz Hüseyin Özer ve Tokat Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Yılmaz’a ziyaretleri.

Engelli bireylerimizin ihtiyaçları göz önünde tutularak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye dağıtımımız devam ediyor.

   

8 Mart Dünya Kadınlar Gün dolayısıyla belediyemizde çalışan kadın personellerimizin “Kadınlar Günü”nü kutladık.

    

 

  

 

  

Tokat Göç İdaresi Müdürümüz Sn.İdris Coşkun’u ziyaret ettik. Aynı gün  Çamlıbel Elektrik Tokat İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek Sn Mustafa Dinçarslan ile ilçemizdeki Çedaş yatırımları ve Zinav Gölü trafosu devir teslimi için görüşmelerde bulunduk.

 

    

Tokat Gençlik ve Spor Şube Müdürü Osman KAYA ile görüşme gerçekleştirerek ilçemizde devam eden proje ve yatırımlarımızla ilgili kendisinden bilgiler aldık.

Zabıta ekiplerimizce zincir market ve depolarda gerçekleştirilen etiket, fiyat ve stok denetimler devam ediyor.

Aykırı şekilde faaliyet gösteren işletmelere yasal işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi.

 

Berat Kandili dolayısıyla ilçemizdeki tüm camii ve mescitler Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerince gül suyu ile yıkandı.

 

 

Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerimizin hazırladığı, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı’mızın, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101. yıl dönümünü kutlamaları ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma programına katıldık.

  

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yılı dolayısıyla ilçemizde düzenlenen törene katıldık.

  

Gop Üniversitesi Reşadiye Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet İnanır ve Yüksekokul Sekreteri Abidin Ünal’ın ziyaretleri.

Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Yeni Tokat Havalimanı açılışını gerçekleştirdik.

 

Kocaeli Tokatlılar Federasyonu Genel Sekreteri Murat YILMAZ ve ÜRGÜN Fidancılık sahibi Orman Mühendisi hemşerimiz Celal ÜRGÜN ilçemizi ziyaret ettiler.

İlçemizde Millet Bahçesi projesi ve uygun alanlarda yapacağımız peyzaj çalışmaları için dikilecek olan ağaçların yerleri belirlenerek, diğer iş ve işlemler görüşüldü.

 

İstanbul İstokdef Başkanı Rasim Yağar ve yönetim kurulu üyelerine ilçemizi nazik ziyaretleri

 

 

 

Şehrimizin istihdamına katkı sağlayan  esnaflarımızı ziyaret.

  

 

  

 

 

 

İlçemizde devam eden proje ve yatırımlarımız hakkında Tokat Vali Yardımcımız Sayın Osman Sarı’ya, Kaymakamımız Sayın Talat Tabur ve kurum amirlerimizle birlikte bilgilendirmelerde bulunduk.

 

 

NİSAN 2022 ÇALIŞMALARIMIZ

 

İlçemizde yapımları hızla devam eden yatırımlar uygulama Oteli, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu, Fen Lisesi Yurdu ve Atatürk Ortaokulu

.

 

 

 

 

Hükümet Meydanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle düzenlenen çelenk sunma tören programına katıldık.

Programın ardından ilçe stadyumumuzda çocuklarımızın hazırladıkları kutlama etkinliğini izleyerek onların mutluluğuna ortak olduk.

   

 

  

 

Bugün çocuklarımızın heyacanı ve mutluluğuna ortak olduk.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ramazan Çocuk Şenlikleri kapsamında çocuklarımız için düzenlediğimiz programda onların sevincine ve mutluluğuna ortak olduk.

 

 

 

Rahmetin ve bereketin gönüllerimizi kapladığı güzel bir Ramazan akşamında Reşadiyemizde binlerce hemşehrilerimizle bir araya gelerek oruçlarımızı açtık.

Bizi biz yapan gönül bağımız, birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun.

  

 

  

İlçemizde devam eden Uygulama Oteli, Millet Bahçesi ve Aile Sağlık Merkezi

 

 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğalgaz, Türk telekom, Çedaş ve Belediyemizin çalışmaları sırasında ilçemiz caddelerinde açılan yerler, sıcak asfalt malzemesi ile doldurma işlemi gerçekleştirildi.

 

 

 

MAYIS 2022 ÇALIŞMALARIMIZ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

  

 

  

Reşadiye Kaymakamlığı Kurumlar Arası Futbol Turnuvası’na Reşadiye Belediyesi olarak hazır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZİRAN 2022 ÇALIŞMALARIMIZ

İlçemiz Gökköy köyümüzde yapılacak olan Cemevi’nin temel atma törenine katıldık.

  

2021-22 Eğitim Öğretim yılı Reşadiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve El Sanatları Kursları Sergi açılışına katıldık.

  

BİSİKLETİNİ AL GEL

12 Haziran Pazar Günü Reşadiye Belediyesi Zinav Gölü Tabiat Parkında yapılacak olan “Zinav Gölü Bisiklet Turu”

 

 

SEBAHAT İSMET ERDEM ANADOLU LİSESİ’nden

“GERİ DÖNÜŞÜM ve SIFIR ATIK SERGİSİ ”

 

Valiliğimiz koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kitap Tokat Projesi kapsamında yapılan Yıl Sonu Okuma Kültürü Ödül Töreni

  

Reşadiye Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ortaklığında gerçekleştirdiğimiz “Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi” kitap okuma ve kompozisyon yarışması ödül töreni

  

Yatırımlarımız Tüm Hızıyla Devam Ediyor.İlçemizin her köşesinde ki yatırımlarımızdan Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi Kız-Erkek Öğrenci Yurdu, Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda devam eden çalışmaları inceleyerek çalışanlara kolaylıklar diledik.

 

 

Kağıthane Belediye Başkanımız Sn. Mevlüt Öztekin beyin selamlarını ileten ve iki gün boyunca Reşadiyemizin tanıtım çekimlerini gerçekleştiren Hasan Altunbaş ,Eftal Polat ve ekibine teşekkür ediyoruz.

Dünyaca ünlü Londra Sofra Restorantları sahibi değerli büyüğümüz hemşerimiz Sn.Hüseyin ÖZERbeyi ilçemizde ağırladık.

  

(Toshab) Tokat İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğimizin Haziran Ayı Olağanüstü Meclis Toplantımızı Tokat Valimiz Sn. Numan Hatipoğlu başkanlığında gerçekleştirdik.

  

11.Bölge Tokat Şube Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci’yle, Zinav Gölü Tabiat Parkı’nın Reşadiye Belediyemize kiralanması için sözleşme imzaladık.

TEMMUZ 2022 ÇALIŞMALARIMIZ

Türkiye’nin 27. ve son Başbakanı, 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ilçemizi  ziyaretleri.

 

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ‘ın çağrısıyla 15 Temmuz 2016 gecesi hainlerin kötü emellerine geçit vermeyen, ezanını, bayrağını, devletini koruyan aziz milletimizle birlikte 15 Temmuz’un 6. yıldönümünde Türkiye Aşkına yine meydanlardayız.

 

AĞUSTOS 2022 ÇALIŞMALARIMIZ

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce,

Cadde ve sokaklarda yıkama ve gül suyu çalışması gerçekleştirdik.

Çöp kovaları konteyner ve araçlarını köpük ve basınçlı su ile temizledik.

 

  

 

  

Zinav Gölü Tabiat Parkımız Belediyemiz tarafından hizmet vermeye başlamıştır.

 

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

 

 

Ne güzelsiniz çocuklar, olduğunuz her yeri güzelleştiriyorsunuz.

Belediyemizce sosyal aktiviteler kapsamında düzenlenen çocuk şenliği

 

 

EYLÜL 2022 ÇALIŞMALARIMIZ

Belediyemizce düzenlenen “Çocuk Sirkimizde” çocuklarımızla birlikte olduk. Onların eğlencesine ortak olduk. Elimizden geldiği kadar çocuklarımıza güzel bir etkinlik.

 

 

 

 

       

 

       

Emirşeyh Yakup Mahallemizdeki hemşerilerimiz ile bir araya gelerek hasbihal ettik. Hemşehrilerimize daha güzel hizmetler ve eserler sunabilmek amacıyla çıktığımız hizmet yolculuğunda var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinliyoruz.

  

 

2022-2023 eğitim-öğretim yılının sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, çalışanlarına, velilerimize hayırlı olmasını diler, başarı ve esinliklerle dolu bir eğitim-öğretim yılı olmasını temenni ederim.

İlçemiz Saraykışka köyünde dün kontrol altına alınan yangın bölgesine yakın bir noktada çıkan yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarına destek verdik.

    

Al Bayrağımızı; şerefim, namusum, her şeyim diyerek yere düşürmeksizin, Cumhuriyetimizi kanlarıyla ve canlarıyla kurarak bugünlerimize ulaştıran aziz şehitlerimizi ve şehadete şahit olan kahraman gazilerimizi şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Dijital Eğitim Projemiz ile eğitim kenti olan Reşadiye’mizde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak okul öncesi; ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm öğrencilerimize ücretsiz dijital eğitimin kapılarını açtık.

Dijital Eğitim Projemizde ayrıca LGS, YKS ve KPSS (B) sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz için sınav kapsamına uygun özel içerikler de yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Eşsiz güzellikteki doğa harikası Zinav Gölü Tabiat Parkımızın açılışını gerçekleştirdik.

Yapılan Rekreasyon projesi kapsamında 700 bin TL OKA, 500 bin Milli Parklar, 3 milyon 700 bin Özel İdare 1 milyon 875 bin KÖYDES (bugün ki değeri 14 milyon TL) ödeneği ile yaptırılan içerisinde kır lokantası, bay bayan WCler, Mescitler, kafeterya, 6 km yol ve peyzaj çalışmasına ilave olarak belediyemizce Milli Parklar İl Müdürlüğümüz kontrolünde, 2 adet WC, paintball, temel ve hediyelik eşya için market, fırın, bağış olarak su bisikleti, motorlu sandal ve gezi teknesi temin ettik.

 

 

 EKİM 2022 ÇALIŞMALARIMIZ

Zinav Gölü Tabiat Parkı açılışı akabinde bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonraki yıllarda geleneksel hale getireceğimiz Zinav Gölü Tabiat Parkı şenliğimizi eşsiz güzellikteki Zinav Gölü’müzde vatandaşlarımızın ve birbirinden değerli sanatçılarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik.

  

Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Mustafa Tuğrul Şahin beyi ziyaret ederek, Zinav Gölü Tabiat Parkı ve Zinav Kanyonu’nun turizme kazandırılması ile ilgili destek taleplerimizi kendilerine ilettik.

Mahalli İdareler Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’nda başarılı olarak belediyemiz  Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosuna Ertuğrul Demirkol, İnsan Kaynakları Müdürlüğü kadrosuna Tuba Aydın ve Tekniker kadrosuna Yaşar Tapar’ın asaleten ataması yapılmıştır.

      

 

İlçemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve daha yaşanılabilir olmasında omuz omuza çalıştığımız muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü.

 

Profesyonel Kick Boks sporcusu hemşerimiz Muhammed Dursun’u belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duydum.

İstanbul Milletvekilimiz Zafer Sırakaya ile birlikte Eyüp Sultan Tokatlılar Derneğimizin yeni binasına giderek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik.

Tuzla Tokatlılar Derneğinin düzenlemiş olduğu 30.yıl etkinliğinde Tokatlı hemşerilerimiz ile bir araya geldik.

 

Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım Beyin misafiri olduk.

Ümraniye’ye yapılan Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunduk.

 

Kardeş belediyemiz Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Öztekin beyin misafiri olduk.

İstanbul Bahçelievler İsmailiye Derneği’nde değerli Reşadiye dernek başkanlarımızla bir araya gelerek ilçemizin sorunları hakkında görüşmelerde bulunduk.

Avcılar Belediye Başkanı Sayın Turan Hançerli beyin misafiri olduk.

Bahçelievler Belediye Başkanı Sayın Dr.Hakan Bahadır beye iadeyi ziyaret.

Pimak Endüstrel Mutfak Ekipmanları sahipleri ilçemiz İstanbul esnaflarından Cuma ve Veli Ergün’ü Tokat Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Gülderen Ertuğrul ve yönetimi ile birlikte iş yerinde ziyaret.

Öz Bilek Otomotivi ziyaret.

 

Reşadiye’li hemşerimiz iş adamı Eva Life Halı Fabrikası sahibi Levent Yılmaz’ı ziyaret.

Hemşerimiz iş insanı Cemalettin Doğan beyin sahibi olduğu Doğuş laundry tesisini ziyaret.

Square Group Reklamcılık sahibi, iş adamı hemşerimiz Mehmet Şahin’i ziyaret.

Emlak Konut GYO Hukuk Müşaviri hemşerimiz Nurettin Şam’ı makamında ziyaret ederek ilçemiz hakkında görüşmelerde bulunduk.

Kocaeli Tokatlılar Federasyonu Genel Sekreteri Murat Yılmaz ile birlikte Ürgün Fidancılık sahibi Orman Mühendisi hemşerimiz Celal Ürgün’ü ziyaret ederek bölgede yetiştirdiği fidan çeşitleri hakkında bilgiler aldık.

Türk Halk Müziği sanatçısı ve TRT1 ekranlarında yayınlanan “Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye”program sunucusu Turgay Başyayla ile sohbet ederek, kendisini ilçemizde misafir etmekten mutluluk duyacağımızı ifade ettik.

TBB Genel Sekreterliği’ne görevlendirilen Sn. Hayri Baraçlı’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ileterek İlçemizde yürütülen projeler hakkında görüştük.

TBMM’de Anayasa Komisyonu Başkanımız Tokat Milletvekilimiz Sn Av. Yusuf Beyazıt beyin misafiri olduk.

 

 

 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle ülkemiz milletiyle beraber el ele yeni bir Türkiye inşasına doğru yürüdüğü Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinin açıklandığı programa katıldık.

 

Diyanet-Sen Genel Başkanlığını  ziyaret

Hemşerimiz Hakim Sayın Mekan Sırakaya’nın daveti üzerine Maltepe’deki Hukuk ve Demokrasi bürosunda misafir olarak öğle yemeğine iştirak ettik.

Hükümet Meydanı’nda Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıldönümü’nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

 

Valimiz Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu ev sahipliğinde,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kabul törenindeyiz.

 

KASIM 2022 ÇALIŞMALARIMIZ

İlçemizde bulunan kıymetli esnaflarımızı ve hemşerilerimizi Encümenlerimiz ile ziyaret ederek, fikir ve taleplerini dinledik.

  

 

  

Birim amirleri ile toplantı

  

 

Kira süresi biterek Belediyemizce İşletmeciliğini devraldığımız Reşadiye Termal Otelimizde personelimiz ile bir araya gelerek, otelde devam eden çalışmaları kontrol ettik.

 

 

GOP Reşadiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Oğuzhan Sönmez ve Yüksekokul Sekreteri Abidin Ünal’a nazik ziyaretleri

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Hükümet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni

  

 

 

 

  

1-4 Aralık tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğimiz “Tokat Tanıtım Günleri” için; Sayın Valimiz, Tokat Belediye Başkanımız,İlçe Belediye Başkanlarımız ve Tokat’ımızı ve bizleri temsil eden Derneklerimizin, Konfederasyonlarımızın değerli Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldik.

İlçemiz Hükümet Konağı yapım çalışmalarına başlandı.

Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mahmut Özdemir ve Müdür yardımcısı Güngör Yüce’yi yeni binalarında hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçemizde bulunan okullarımızı ziyaret ederek, öğretmenlerimizin gününü kutladık.

 

 

 

24 Kasım Öğretmenler Günü Münasebetiyle düzenlenen kutlama programında saygıdeğer öğretmenlerimizle bir araya geldik. Emekli olan öğretmenlerimize bu zamana kadar göstermiş oldukları hizmetlerinden dolayı şeref belgeleri takdim edilerek, adaylığı kalkan öğretmenlerimizin yemin töreni gerçekleştirdik.

 

Pazar esnafımıza hayırlı ve bereketli işler dileyerek, vatandaşlarımızla sohbet ettik.

 

Tarım Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğünü ziyaret

Orman Genel Müdürlüğünde çeşitli ziyaretler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı ziyaret ederek, daire amirleriyle görüşmelerde bulunduk.

Tokat Milletvekilimiz ve Anayasa Komisyonu Başkanımız Sayın Av. Yusuf Beyazıt beyi ziyaret

Tokat Milletvekilimiz ve Adalet Komisyonu Üyesi Sayın Av. Mustafa Arslan beyi makamında ziyaret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARALIK 2022 ÇALIŞMALARIMIZ

Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanını ziyaret.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığını ziyaret.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Ayniyat Şube Müdürünü ziyaret.

Sevgisizliğin en büyük engel olduğunu unutmadan, yüreğimizdeki engelleri kaldıralım.

Yalnızca, 3 Aralık Engelliler Günü’nde değil, her gün farkındayız ve yanınızdayız.

 

 

Reşadiye Çal Dağı Futbol Turnuvası istişare toplantısına katılım sağladık.

 

 

Tokat Tanıtım Günleri;

 

 

  

 

  

Ekin Tv canlı yayında Anadolu Rüzgarı Reşadiye Özel Programı

İlçemizde istihdama katkı sağlayan işletmelerimizden biri olan Tokat Gübre fabrikamızı ziyaret ederek üretim ve pazarlama hakkında bilgiler aldık.

  

İlçemizde yapım çalışması devam eden projelerden biri olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda incelemelerde bulunduk.

  

7 Aralık 2009 tarihinde Reşadiye Sazak mevkiinde hain terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehadet mertebesine ulaşan 7 kahraman mehmetçiğimizi,şehadetlerinin yıldönümünde Sazak Şehitler Anıtı’nda dualarla yad ettik.

  

 

Hükümet Konağı’nın temel atma törenini gerçekleştirdik.

  

 

Reşadiye Belediyesi Termal Otel Havuzu yapılan tadilatlardan sonra faaliyete geçirdik.

 

Alt yapı çalışmaları kapsamında ilçemiz Ahmet Yesevi caddesi üzerinde ve Termal Otel bölgesinde fiber optik internet bağlantısı çalışmaları başlatılmıştır.

  

Diyanet-Sen Reşadiye temsilciliği tarafından ilçemize yeni atanan imam hatiplerimiz için düzenlenen programda değerli din görevlisi arkadaşlarımızla bir araya geldik.

  

Tokat İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğimizin Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısını gerçekleştirdik.

   

Pazar esnafımızı ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarımızla sohbet ettik.

Besmele ile açtığınız tezgahlarınız bereketli, kazancınız bol olsun.

 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü;

 

Gelen Evrak Sayısı :                   1304

Giden Evrak Sayısı  :                  1648

Dilekçe Sayısı           :                  937

Cevap Verilen Dilekçe Sayısı :     44

Posta                           :               1692

 

            Meclis           :

5393 Sayılı Belediye Kanunu  gereğince her ayın ilk Perşembe günü toplanmakta olan Belediyemiz Meclisi 2022  yılı içersinde 12 olağan toplantı, 1 olağanüstü toplantı yapılmış, 104 adet karar almıştır

Encümen       :

5393 Sayılı Yasa’nın 33. Maddesi gereğince Belediye Encümenimiz  Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve seçilmiş 2 Meclis Üyesi ile her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesi’nde ve diğer kanunlarla Belediye Encümeni’ne verilen konularda karar almak üzere toplanmaktadır.

2022 Yılı içerisinde 86 adet encümen   kararı almıştır.

Evlendirme Memurluğu :

2022 Yılı içerisinde 74  adet evlenme nikah akdi gerçekleştirilmiş İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmiştir. 2 adet evlenme izin belgesi düzenlenmiştir.

Belediye Başkanı  Mustafa YILMAZ tarafından 2022 yılında 15 nikah akidi gerçekleştirmiştir.

İlan Bürosu            :

Kurum ve Kuruluşlardan 151 adet

Vatandaşlardan 16 adet

Tutanak Tutularak Cevap Verilen İlan   128

CIMER üzerinden oluşturulan 82 adet müracaat  takip edilerek, ilgili birimlerde işlem görmesi sağlanmış, yapılan işlemlerin bilgisi ilgililerine CİMER üzerinden gönderilmiştir.

 

Fen İşleri Müdürlüğü;

1- İlçemiz Muhtelif Cadde ve Sokaklarında  2022 yılında;

      15.000 m2 parke yol yapılmış(söküm-yapım),

Yaklaşık 2.500 m2 parke tadilatı yapılmış,

       32 bin adet taş alınmıştır.(tadilatlarda kullanılmak üzere),

Bu işlemler sonucunda ilçemizde yeni açılan yollar da dahil olmak üzere asfalt- parke yol oranı yaklaşık %95 seviyesine çıkmıştır.

2-2022 yılı içerisinde;Kanalizasyon,      Doğalgaz,         İçme    Suyu,   Elektrik            ve        Telekom hatları üzerindeki kesilen asfalt yerine sıcak asfalt yaması yapılmıştır.

3-Millet Bahçesi Projemiz 2.000.m2 Otopark Alanı için Zemin İyileştirme-Güçlendirme işlemleri yapılmıştır.

4-150 Ton Hibe Bitüm alınmıştır.

5-İlçemiz içerisinde kentsel yol ağı istatistiğine göre toplam 11 km asfalt yol mevcuttur.

6-İlçemizde inşaatı devam eden atıksu arıtma tesisi inşaatı %8 seviyesindedir.

7-İlçemiz Kelkit Çayı kenarında Millet Bahçesi Projesi kapsamında çevre düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir.

8-Yol açma çalışmaları kapsamında 2022 yılı içersinde; ilçemiz muhtelif Mahalle, Cadde ve Sokaklarında toplam 2458 m2 yaklaşık 600 m) yol açılmıştır.

9-İlçemiz İçerisinde tehlikeli görülen yerlere güvenlik levhaları takılmıştır.

10-İlçemiz içerisinde yaya yolu çalışmaları, şerit çalışmaları ve yönlendirme levhası çalışmaları yapılmıştır.

11-İlçemiz  içerisinde Gedehor Mevkii’nde 3. Kuyu açılmış ve şehir şebekesine yaklaşık 14 lt/saniye daha su girişi sağlanmıştır.

12-Ayrıca Su saati alım ihalesi kapsamında 400 adet yeni su sayacı alınarak su kaçak/kayıp oranları ciddi oranda azalmıştır.

13-İlçemiz  Akçakolay Mahallesi kanalizasyon bacaları yükseltilerek altyapıya erişim kolaylaştırılmıştır.

14-Ayrıca şehir merkezimizde birçok noktada yeni kanalizasyon bağlantıları yapılmıştır.

15-Termal Otelimizin tekrar Belediyemiz bünyesine geçmesi sonucunda otel çevresi aydınlatma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

16-Zinav Gölü Mesire Alanımız peyzaj ve yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü;

Reşadiye Belediyesi’nin 2022 yılı toplam Bütçe  : 35.000.000.00 TL

Reşadiye Belediyesinin  2022 yılı toplam Geliri  : 30.041,083,48 TL 

Reşadiye Belediyesinin  2022  yılı toplam Gideri: 34.955.874,01 TL

Belediyemiz 01.04.2021 Tarihinden Sonra SSK,     1.026.040,23 TL

İller Bankası Kredilerine 1.250.193,35 TL Ödeme Yapmış Olup,

01.01.2022 Sonrası Emekli Sandığına 1.237.743,60 TL SSK- 3.069.249,48 TL Borç Kaydı Oluşmuştur.

İller Bankası:

Kanalizasyon Kredisine   : 7.232.342,74 TL    Toplam:  2.639.849,00 Faiz

İçme Suyu     Kredisine   : 3.859.275,00 TL     Toplam:  1.408.658,00  Faiz

Diğer Altyapı  Kredisine : 2.5866.839,00 TL   Toplam:     443.425,60  Faiz

İhbar ve Kıdem Tazminatı Kredisi:280.659,00 Toplam:         9.800,00  Faiz

Yapı Teminatlı İkraz Kredisi: 190.470,00         Toplam:       20.850,00  Faiz

Belediyemize ait İşyerlerinin 2022 yılında devam etmekte olan ihaleler ile yeni yapılan ihaleler ve Belediyemize ait İşyerlerinin kira tahsilatlarının  takibi servisimizce yapılmaktadır.

              Emlak Servisi :

              2022 yılından tahakkuk eden Emlak ve ÇTV vergileri 1.117.709,64 TL’ olup, 2022 yılında   bunun 536.8755,15TL’si tahsil edilmiştir.

 

Su Tahsilat Servisi :

              2022 yılında 316 adet Su abonesi verilmiştir. 2022 yılında su tahakkuku 1.592.000,00 TL olup, tahsil edilen 1.180.222.00 TL dir. Tahakkukun % 60 Çeşitli gelirler tahsilatı 4.546.588,43 TL dir. 2022 yılında Toplam 420.000,00 m3 ilçemiz hane halkına Resmi Kurum ve kuruluşlarına, işyerlerine su verilmiştir. 2022 yılında ilçemizdeki Aceze, Gazi ve  Şehit Ailelerine, malulen emeklilere yapılan indirim uygulaması dolayısıyla 27.000 m3 muaf tutulmuştur.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;

 

1-Belediyemiz Norm Kadro Standart Cetvelinde (D-7) Grubunda Yer almakta olup 76 Memur 38  İşçi  Kadrosu Bulunmaktadır.

2- 1 Ocak 2022 tarihinde ; 22 Memur, 36 İşçi, 26 Şirket Elemanı  11 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 95 Personel istihdam edilmiştir.

3-Kurumumuzda her üç  ay  içerisinde istihdam edilen personele ait Kamu İstihdam Cetveli tanzim edilerek  Tokat Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne  sunulmaktadır.

            4-Sözleşmeli olarak çalışan, 2 Mimar 3 Mühendis 1 Ekonomist 1 Veteriner 2 Tekniker 1 Teknisyen 1 Avukat olmak üzere 11 adet personellerin sözleşmeleri tanzim edilmiş ve Bakanlığa gönderilmiştir.

            5-22.02.2022 tarihinde Görevde Yükselme Unvan Değişikliği sınavına girecek olan personellerin listesi Tokat Valiliği Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.

6-14.06.2022 tarihinde Vahip SEYLEK  Şirket Elemanı olarak işe başlamıştır.

            7-Belediyemiz Temizlik işlerinde 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere 14 kişi geçici işçi olarak 16.06.2022  tarihinde işe başlatılmış ve 13.12.2022 tarihinde işten ayrılış bildirgeleri düzenlenmiştir.

8-18.07.2022 tarihinde Arslan CAN  kendi isteği ile emekliye sevk edilmiştir.

9- Kurumumuzda Sözleşmeli Mimar olarak çalışan   Tuğba Nur YILMAZ  18.07.2022 tarihinde kendi isteği ile işten ayrılmıştır.

10-21.07.2022 tarihinde Nermin ORHAN’ ın Samsun Bafra Belediyesine  naklen tayini yapılmıştır.

11-Tuba AYDIN Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında Görevde Yükselme Sınavına girmiş olup, sınavı başarı ile kazanmıştır. Boş bulunan 1. Dereceli İnsan Kaynakları Müdürlüğüne Asaleten ataması yapılmıştır.(15.10.2022)

12-Ertuğrul DEMİRKOL  Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında Görevde Yükselme Sınavına girmiş olup, sınavı başarı ile kazanmıştır. Boş bulunan 1. Dereceli Temizlik İşleri Müdürlüğüne  Asaleten ataması yapılmıştır.(15.10.2022)

13-Yaşar TAPAR Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında Görevde Yükselme Sınavına girmiş olup, sınavı başarı ile kazanmıştır. Boş bulunan 1. Dereceli Tekniker kadrosuna  Asaleten  ataması yapılmıştır.(15.10.2022)

             14-İş-Kur üzerinden Daimi İşçi ve Geçici işçilerin Aylık İş Gücü Çizelgesi her ayın başında düzenli olarak sisteme işlenmiştir.

1SGK Vizite Giriş Sisteminden (Daimi İşçilerin çalışmadığına dair rapor sistemi)her gün düzenli olarak takip edilmiştir.

16-Memur Statüsünde çalışan personellerin yıllık terfileri düzenli olarak yapılmış HİTAP sistemine işlenerek özlük dosyalarına takılmıştır.

17-Sonuç olarak; 31.12.2022 tarihi itibari ile; 21 Memur, 35 Daimi İşçi, 26 Şirket Elemanı, 10 adet sözleşmeli ve 22 diğer Şirket Personeli olmak üzere toplamda 114 Personel ile Belediyemiz hizmetleri yürütülmektedir.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;

 

 1. a) Müdürlüğümüzce 31 adet yapı ruhsatı verilmiştir.
 2. b) Müdürlüğümüzce 22 adet yapı kullanım izni verilmiştir.
 3. c) Müdürlüğümüzce  3 adet   Kısmi İmar değişikliği yapılmıştır.
 4. d) Müdürlüğümüzce 17 adet ifraz-tevhit ve yola terk işlemi yapılmıştır.
 5. e) Müdürlüğümüze toplam  801 adet yazı gelmiş
 6. f)  Müdürlüğümüzden toplam 443 adet yazı gitmiştir.
 7.             g) İlçemiz sınırlarında yapılan ilave revizyon imar planı tamamlanmıştır. Akçakolay, Emirşeyhyakup ve Altıparmak mahallelerindeki imar çalışmaları tamamlanmıştır.GES ile ilgili proje çalışmaları tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir.

 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü;

 

2022 yılı içersinde 311 mal, 40 hizmet alımı ve 8 yapım işi olmak üzere 769 adet doğrudan temin usulü ile alım yapılmıştır.

 

2022 YILI DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIM GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET YAPIM İŞİ
 

MÜDÜRLÜK

 

Mal Akım İşi Hizmet Alım İşi Yapım İşi
Adet Tutar Adet Tutar Adet Tutar
Başkanlık Makamı 117 1.054.865,56 173 1.401.357,54
Fen İşleri Müdürlüğü 67 1.700.907,87 59 725.883,25 8 487.124,41
Temizlik İşleri Müd. 48 949.284,02 55 1.790.534,43
Destek Hiz.Müd. 3 32.809    
Tesisler Müdürlüğü 9 257.519,02 3 112.209
İmar ve Şehircilik Müd. 3 29.377 10 188.072,61
İnsan Kaynakları Müd. 1 6.678
Mali Hizmetler Müd. 5 6.418,04 9 88.457,84
Zabıta Amirliği 24 170.682,59 7 14.909,53
İtfaiye Amirliği 36 376.058,32 10 77.592,83
Mezarlık ve Defin İşleri 2 8.682,37 9 21.070,04
Elektrik Ödemeleri 116 1.634.344,56
 

Toplam

 

311

 

4.586.603,79

 

450

 

6.031.139,63

 

8

 

487.124,41

 

Genel Toplam

 

769 Mal, Hizmet ve Yapım İşi 11.164.687,83

 

 

 

 

2022 Yılında 4734 Kapsamında Yapılan İhaleler
 

Müdürlük

İhale

Adedi

İptal

Edilen

Sözleşme

Yapılan

Toplam Tutar

(Tl)

 

Fen İşleri Müdürlüğü

 

2

 

 

2

 

585,280

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

1

 

 

1

 

723,500

 

Zabıta Amirliği

 

1

 

 

1

 

1.732,832

 

 

Toplam

 

 

4

 

 

1

 

 

4

 

 

3.041,540

 

4734 Sayılı Kanun Kapsamında toplamda 4 adet ihalemizin yapıldığı 4 adet ihalemizde mal alımı ihalesidir.

 

Fen İşleri Müdürlüğü :

1-Muhtelif Cadde ve Sokakların Parke  Taşı Alım İhalesi 16.5X20X8 Cm Kilitli Taşı Alımı (Hibe )

Sözleşme Bedeli : 113.162 TL

2-  Elektronik kartlı su sayacı alım ihalesi

Sözleşme Bedeli : 472.118 TL

Zabıta Amirliği :

1-Belediye Başkanlığı Resmi Araçlar İçin Akaryakıt Mal Alım İhalesi

Sözleşme Bedelli : 1.732.832 TL

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü :

1-Araç Alım İhalesi

Sözleşme Bedelli : 723.500 TL

2022 yılında 2886 sayılı kanuna göre Belediyemizde 15 adet ihaleye çıkılmış olup 11 adet ihaleyi katılım olmadığından meclis kararı ile uzatılmasına, 2 adet ihalenin iptal edilmiş olup, 2 adet ihale sözleşme imzalanarak sonuçlandırılmıştır.

 

2886 sayılı kanun gereğince sözleşme imzalanan ihaleler:

1-Alparslan Türkeş Parkı           100.000,00 TL.

2-Hurda Karşılığı Yıkım İhalesi  350.000,00 TL.

 

Temizlik Müdürlüğü;

 

1-Temizlik işleri müdürlüğü olarak ilçemiz genelinde tüm kurum, kuruluş, mesken ve iş yerleri, ilçemizin her yeri belli periyotlar halinde sinek ilaçlaması, dezenfektan yapılması sonucu cadde ve sokak yıkamaları yapıldı,

2-Yaz sezonunda ilçe genelinde tüm kaldırımlarda oluşan çimler biçildi, tüm caddelerde genel temizlikler düzenli olarak yapıldı,

3-İlçemizin kış aylarında haftada 1 gün olmak üzere kömür atıkları düzenli olarak toplanıldı,

4-Pazartesi günü ilçemizde kurulan Pazar yerinin her hafta düzenli olarak temizlenmedi, yıkanmadı ve gerekli dezenfektan işlemleri yapıldı,

5-Cadde ve sokaklara ana arterler günlük süpürülmekte,

6-Toplanan çöplerin Erbaa katı atık birliğine nakli yapılmakta,

7-Sıfır atık yaygınlaşması ve toplum bilinçlendirme seminer ve toplantılar yapılmakta,

8-15 Mayıs – 15 Kasım 2022 tarihleri arasında tüm cadde ve sokaklarda sinek ve larva ilaçlaması yapılmıştır.

 

İtfaiye Amirliği;

a-İtfaiye Raporları

 • Okul ve Resmi Kurumlara verilen itfaiye raporları———— :     2 Ad.

b-Yapılan Hizmetler

 • Baca temizliği(Resmi Kurumlar)———————————– :      1 Ad.
 • İlçemiz park, bahçe ve yeşil alanların sulanması ————– :    50 Ad.
 • Yol kenarında ki ağaçların sulanması —————————- :    25 Ad.
 • Cadde ve sokakların düzenli yıkanması ————————- :    15 Ad.
 • Pazar yerinin yıkanması ——————————————— :    52 Ad.

           c-Ücretli Yapılan Hizmetler

 • Özel hizmetler——————————————————— :

d-İtfaiye hizmet binasına yapılanlar                      

 • 2022 yılında Hizmet binasına herhangi bir şey yapılmamıştır

e-Müdahaleler

 • Bina Yangınları——————————————————— :     7 Ad.
 • Araç Yangını———————————————————— :   32
 • Odun-kömür deposu vb. yangınlar—————————– :     1 Ad.
 • Arazi / Orman Yangını————————————————-: 2 Ad.
 • Baca / Çatı Yangınları————————————————–: 2 Ad.
 • Diğer yangınlar—————————————————— :     1 Ad.

 

Veterinerlik;

 • Mezbahanede 2022 yılı içerisinde kurban Bayramında hayvan kesimi yapılmıştır.
 • Halk sağlığı alanında temizlik işleri müdürlüğündeki arkadaşların desteği ile yaz boyu haşere ilaçlaması yapılmış olup 25 litre larva 225 litre ergin insektisit ilacı kullanılmıştır.
 • 2022 yılı içerisinde de sokak hayvanlarına yönelik iç, dış parazit ilaç uygulaması, kuduz aşısı, kısırlaştırma operasyonları yapılmıştır. Ortopedik problemi olan hayvanlardan burada tedavi edilemeyecek durumda olanlar Tokat merkeze gönderilerek tedavileri yaptırılarak en yakın barınağa yerleştirilmiştir. 5199 sayılı kanunla korumaya alınan bu canlıların ilçemizde rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için elimizden gelen tüm imkanlar seferber edilmiştir.

 

Zabıta Amirliği;

 • Ulusal Bayramların tertip ve düzeni Zabıta Amirliğince yapılmaktadır. Ulusal bayramlarda işyerlerinin bayrak asmaları, protokol yerinin düzenlenmesi ve ses düzeninin kurulması Zabıta nezaretinde yapılmaktadır.
 • İlçemizde pazar yerinin kurulması ve denetlenmesi yapılmaktadır. İlçemiz dışından ve ilçemizden gelen seyyar satıcıların Pazar yerine düzenli bir şekilde kurulması Zabıta nezaretinde yapılmaktadır.
 • Esnafların terazilerinin damga ve kontrolü yapılmaktadır. İlçemizde terazisi bulunan terazilerinin, damga kontrolü için Belediyemizin Terazi Ayar Memuru ile beraber damga ve kontrolü yapılmaktadır.
 • İlçemiz mezarlığının tertip ve düzeni Zabıta Amirliğimizce yapılmaktadır. Mezarlığımızı düzenli ve temiz tutmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Defin İşlemleri yapılmaktadır. İlçemiz halkına Cenaze Taşıma aracı 365 merhum’ merhume taşınmıştır. Köyler dahil) , 2 adet cenaze alan morgumuzla ve cenaze yıkama hizmetleri vermektedir. 2022 Yılında 45 Merhum şehir mezarlığımıza defnolunmuştur.
 • İlçemiz esnaflarından ilan ve Reklam vergisi ve Terazi Damga Geliri Ölçü ayar Memuru tarafından alınmaktadır. İlan ve Reklam Vergisi olarak 2022 yılında 277,00 TL Terazi Damga Geliri olarak 2021 yılında 600,00 TL alınmıştır.
 • İşgaliye geliri Zabıta tarafından alınmaktadır. İşgaliye geliri olarak 2022 yılında 698,00 TL alınmıştır.
 • Otobüs Terminali Otobüs Çıkış Ücretleri Zabıta tarafından alınmaktadır. Otobüs Terminali geliri olarak 2022 Yılında 514,00 TL alınmıştır.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Zabıta tarafından verilmektedir. İlçemizde yeni işyeri açan 30 Adet işyerine Ruhsat verilmiş ve 211,93 TL Gelir sağlanmıştır. Yasal süresi içinde bu işyerlerine tutanakları tutulmuştur.
 • Belediyemiz Zabıtasınca 2022 yılında 6 Adet Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.
 • Belediyemiz Zabıtasınca 2022 yılında 8 Adet İdari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir.
 • Belediyemiz Zabıtasınca kaçak inşaatların imar ve şehircilik müdürlüğünce beraber kontrol edilip kaçak inşaat yapımına engel olunmaktadır.
 • Belediyemiz Zabıtasınca dilencilikle mücadele etmektedir. İlçemiz dışından gelen dilenciler ilçemiz dışına çıkmaları sağlanmaktadır.

 

Tesisler Müdürlüğü;

Tesisimizde konaklama, dinlenme ve banyo hizmetleri eksiksiz ve etkin şekilde misafirlerimize sunulmuş olup, Termal suyun analiz ölçümleri yapılarak kimyasal ve kireç önleyici çözeltiler kullanılmış, tesisin termal su hizmetini eksiksiz yapabilmesine olanak tanınmıştır.

 

24.11.2022 Kamera sistemleri tamiri yapıldı, Kamera kayıt cihazı takıldı, 4 adet yeni kamera montajı yapıldı.

29 adet otel odasının pencere kapı tadilatı ve onarımı yapıldı. 6 adet banyoda ve 8 adet tuvalet, lobi olmak üzere kapı kilitleri ve kapı kolları takıldı.

Erkek havuzunda 1 adet kapı değiştirildi. Üst banyolarda 11 adet PVC ve pencere montajı yapıldı. Üst banyolarda 10 adet pencerelerin tadilatı yapıldı. Alt depolarda ve kazan dairesin de toplamda 5 adet cam değişimi yapıldı. 6 adet banyonun küvetlerindeki mermerler değiştirildi. 6 adet banyonun duş başlıkları ve bataryaları değiştirildi. Otelinin önündeki banyo giderleri için kanal yapıldı, beton döküldü etrafı çimlendirildi. Bütün banyoların giderlerinin tamir ve bakımı yapıldı.

Otelin önündeki mazgallar söküldü, içlerindeki topraklar alındı yeniden mazgal yapılarak yerine konuldu. Ön bahçe ve arka bahçe ağaç budama, çimlendirme ve sulama sistemi yapıldı. Ön bahçe ve arka bahçedeki aydınlatma direkleri komple kaynak ile tamir edildi, kapakları onarıldı ve boyandı. Hepsinin lambası değiştirildi.

Otelin ön bahçesine 7 adet döküm malzemeden yapılmış led aydınlatma direkleri dikilip otel önü aydınlatması yapıldı.

Tavandaki kırık dökük veya eksik olan ondülinler yenilendi, su akıntısı giderildi. Bütün çatı olukları tıkalıydı açıldı ve yıkandı temizlendi.

Çatıdaki büyük doğa termal yazısı tamir edildi doğa yazısı alındı.

Erkek havuzun kenar yüzeyleri mermer ile kaplandı, havuzun içine mermerden 2 adet basamak yapıldı. Erkek havuzunun çatı demirleri profil ile desteklendi temizliği yapıldı boyandı. Polikarbon çatı malzemesi komple yenilendi, havuzun içinde bakım onarım ve boyama işlemi yapıldı.

Çatı etrafı sıvandı sıvı membran serildi, kür merkezinin üstündeki çatının etrafı komple sıvandı, sıvı membran serildi.

Bir adet muhasebe servisine bir adet resepsiyon bölümüne toplam iki adet bilgisayar alındı. Otel ısıtma sistemi elden geçirildi genleşme tankı söküldü, sanayiye götürüldü bakımı yapıldı. Isıtma motoru bakımı yapıldı. Eşanjörler söküldü. Eşanjör plakalarının temizliği yapıldı 10 adet plaka sıfır takıldı. Eşanjörün contaları ve kapakları sıfır takıldı. Duş suyu eşanjörü söküldü temizliği yapıldı. Plakalar ve contaların temizliği yapıldı. Otele gelen ana hat 250’lik demir boru bölüm bölüm kesilerek temizliği yapıldı. Ana Kazan ön kapak kesildi, içi temizlendi, su kaçakları kaynak ile kapatıldı. Depodan kazan dairesine gelen ana hat 36 metre temizliği yapıldı. Otelin önünden lokantanın önüne kadar ki galerilerin temizliği yapıldı. Toplamda 5 kamyon pislik çıkarıldı. Erkek havuzunun altı temizlendi 3 kamyon pislik çıkartıldı. Erkek havuzunun gider boruları yenilendi, galeriye verildi. Su geliş boruları yenilendi erkek havuzunun mazgalları yenilendi. Erkek Türk hamamının 20 adet musluğu değişti. Isıtma suyu yeniden verildi göbek taşı çalıştırıldı. Hamam komple temizlendi. Öğrenciler için toplantı odası kantin olarak düzenlendi, sıva, alçıpen boya işlemleri yapıldı. Bütün spot lambaları yenilendi. Televizyon kuruldu, Kitaplık yapıldı, İçi kitap ile dolduruldu, alt laminant parke süpürgelikleri komple yenilendi. Çay ocağı kazanı komple yenilendi, çay ocağına mermer ve dolap yapıldı. Penceresi değiştirildi. Tüm otel odalarının aplik lambaları değiştirildi, prizler tamir edildi. Otel odalarının bazılarında küvetlere ve banyolara derz yapıldı. Klozetlerin taharet muslukları değiştirildi. Gider borularının bir kısmı yenilendi. Musluk değişimi yapıldı. Duş başlığı değişimi yapıldı. İdari kısımda muhasebe odasının yanındaki oda da tavan alçıpanı yoktu yapıldı. Oda komple alçılandı boyamaya hazır hale getirildi.

Lokantanın oradaki koridorda alçıpen yoktu alçıpen tamiri yapıldı. İkinci kata erkek ve kız öğrenci taraflarına birer adet çamaşır makinesi takıldı. Sanayi tipi çamaşır makinesinin biri arızalıydı çıkartıldı, yerine normal çamaşır makinesi takıldı. İdari kısımdaki odalar, koridorlar ve lobinin bütün spot lambaları değiştirildi, elektrik bakımı yapıldı.  Lobiye halı serildi. Elektrik süpürgesi alındı günlük rutin temizlik yapılmaktadır. Arka bahçeye 6 adet oturma bankı yapıldı. Yeni sondajdan eski kuyuya hat çekildi, su yetersizliği giderildi Eşanjör vanaları yenilendi, Eşanjör bağlantıları yenilendi, ısıtmanın motor bağlantıları yenilendi.

Kaplıca suyu motor bakımı yapıldı. Banyolara temizlik için musluk takıldı. Banyolarda kaplıca su hatları yenilendi, hamamların giderleri yapıldı, hamamların temiz su bağlantıları yapıldı, mescit odasının elektrik hattı ve tesisatı yenilendi. Erkek havuzun aydınlatması yenilendi. Hamamların ve havuzun soyunma bölümlerinin aydınlatması yapıldı. Kazan dairesine inen merdiven ve koridorların aydınlatması yapıldı. Kazan dairesindeki panoların içleri yenilendi arızalı olan parçalar değiştirildi. Arka bahçe aydınlatması yapıldı. Arızalı parçalar değiştirildi. Patlak olan hatlar yenilendi. Çatıdaki termal otel yazısının ledleri tamir edildi. Erkek havuzunun alt kısım aydınlatması değiştirildi.

 

Reşadiye Belediyesi Personel Limited Şirketi;

Banka Bakiye bilgileri 52.132,22
Vergi Borç 922.625,19
SGK Prim borç tutarı 2.721.682,76
Toplam Gelir 3.762.195,34
Personel Gideri 3.431.501,30
Personel Borçlar 160.140,23
Toplam Gider 3.529.101,41
Çalışan Personel 26

 

Reşadiye Kültür Turizm Temizlik Enerji Gıda Hayvacılık Nakliye Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi;

Banka Bakiye bilgileri 34.047,79
Vergi Borç 11.915,35
SGK Prim borç tutarı 43.214,04
Toplam Gelir 494.807,70
Personel Gideri 583.386,88
Personel Borçlar 57.707,81
Toplam Gider 912.158,38
Çalışan Personel 7

 

 

 

 

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

A-Üstünlükler

 

1-Kaplıca tesislerimizin varlığı

2-Güçlü bir bilgisayar sistemi

3-Belediyenin ilçedeki tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışması

4-Yenilikçi, katılımcı, dinamik, emeğe saygılı demokratik yönetim anlayışı

5-İlçenin tüm altyapısının yenilenmiş olması

6-İlçenin içme suyu sisteminin yenilenmiş olması

7-İlçenin büyük bölümünde üst yapı çalışmalarının tamamlanmış olması

8-İlçemize Doğalgazın gelmiş ve %95 oranında kullanılıyor  olması

 

 

 

 

B-Zayıf Yönler

 

1-Yabancı dil bilen personelin olmaması

2-Deprem, sel vb. doğal afetlere hazır olmama

3-Personel harcamalarının bütçedeki oranının yüksek olması

4-Belediye gelirlerinin istenilen düzeyde olmamasına karşın belediyeden beklentilerin fazla olması

5-Vergi ve genel bütçe dışı gelirlerimizin az olması

6- Yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları nedeni ile İller Bankasına olan  borçların belediyemize yük oluşturması.

7-İlçede otopark yetersizliğinden dolayı trafik sorunu yaşanması.

8- Yaz aylarında ve kış aylarında yaşanan nüfus dengesizliği, yaz aylarında nüfusun ve araç yoğunluğunun artması.

 

C-Değerlendirme

 

Belediyemizce mevzuat hükümleri doğrultusunda;  yol yapım, bakım, onarımları, çevre ve sağlık hizmetleri, park ve sosyal donatı yapım, bakım, onarımları gibi birçok yerel hizmetler sunulmaktadır.

Hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesinin artırılması ve buna bağlı olarak da hizmetten yararlanan vatandaşlarımızın memnuniyetinin artırılması temel önceliğimizdir. Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle zayıf noktalarını kapatmaya çalışmakta, ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

 

V ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

1-Çevre bilincinin geliştirilmesi,

2-Kaplıca turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların artırılması,

3-Belediyemiz hizmetlerinin tanıtımının daha etkin olarak halka duyurulması,

4-Kültürel ve sosyal hizmetlerde beklentilerin karşılanması

5-Çağımıza uygun olarak bilgi ve teknoloji kaynaklarından üst seviyede faydalanılması,

 

 

                                                                                                                MUSTAFA YILMAZ

                                                                                                                BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜST YÖNETİCİNİN

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

 

Üst yönetici  olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara  dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

31.03.2023

 

 

 

 

Mustafa YILMAZ

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak;

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

 

İdaremizin 2022 yılı Faaliyet Raporunun Mali bilgiler bölümünde  yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

 

30.03.2023

 

 

Hakan ÖZTÜRK

Mali Hizmetler Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Toplam 135 sayfadan oluşan Reşadiye Belediye Başkanlığı 2022 yılı Faaliyet Raporu

…../…./2023 tarih ve ….. sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

 

Gültekin YİĞİT                                      Turgut ŞAHİN                       Arif Ahmet ÇAKMAK

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ                 MECLİS KATİP                   MECLİS KATİP

 

17440cookie-check2022 İDARE FAALİYET RAPORU

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.