Ekim 2020 Meclis Gündem ve Kararları

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI DÖNEMİ     : 2020

TOPLANTI                      :  10

BİRLEŞİM                       : 1

OTURUM                          : 1

Açılış Saati : 10 00   01.10.2020 Perşembe

 

GÜNDEM               :

1-Yoklama- Açılış

2-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kurulmasının Görüşülmesi

3-Reşadiye Belediyesine ait Bazı Plan Notlarının İptal Edilmesinin Görüşülmesi

4-Asfalt Ve Parke Yol Kazı  Ücreti Belirlenmesinin Görüşülmesi.

5-Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Tarafından İnşası Devam Eden Akıncı Hes Tesisinin İmar Plan Değişikliği Talebinin Görüşülmesi.

6-Sosyal Yardım İşleri Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin  Görüşülmesi

 

  REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

EKİM  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Belediyemiz Meclisi;  01.10.2020 tarihinde Ekim  Ayı  Toplantısının  1.birleşim 1. Oturumuna tüm üyelerin toplantıya iştirak ettiği görüldü. Üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Meclis Başkanı Mustafa YILMAZ ‘ ın açılış konuşması yapması ile Ekim  Ayı  toplantısı başladı.

Gündem dışı 2 konunun gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü

Gündemin 2 nci sırasında bulunan  Belediyemizin 20.05.2014-12.08.2020 tarihleri arasındaki İdari İş ve İşlemlerini denetleyen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü Mahmut Erol BÜYÜKÇETİN’in  Denetim Raporunun 7. Maddesinde; “Reşadiye Belediyesinde alım iş ve işlemlerinin yeknesak bir şekilde yürütülebilmesi için  Destek Hizmetleri Biriminin kurularak alım iş ve işlemlerinin uzmanlaşmış personeller eli ile yürütülmesi sağlanmalıdır “yönünde tavsiyede bulunmuştur.

Buna istinaden, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanarak meclise sunulan, Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan ve  (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği ( Memur) cetvelinde gösterilen 1 dereceli Bilgi İşlem Müdürlüğünün iptal edilerek, 3 dereceli Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi gereğince  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü sırasında bulunan Belediyemizin 20.05.2014-12.08.2020 tarihleri arasındaki İdari İş ve İşlemlerini denetleyen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü Mahmut Erol BÜYÜKÇETİN  Denetim Raporunun 71. Maddesinde; “06.03.2018 tarih ve 43 sayılı meclis kararı ile yapılan plan değişikliği ile uygulamaya konulan, Reşadiye İlçesi İmar Planı plan notlarında gizli yoğunluk artışı niteliğinde hükümler  getirildiği” ilgi denetim raporunda gerekli açıklamalar yapılarak, “plan notlarına gizli yoğunluk artışı niteliğinde hükümlerin konulamayacağı bilinmelidir.”  Yönündeki tavsiyesine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2020 tarih ve 1760 sayılı yazıları meclise okunuldu.

Belediyemiz meclisinin 02.07.2020 tarih ve 54 sayılı kararı ile; “Belediyemiz İlave Revizyon Plan notlarında güncelleme yapılması için, incelemek ve rapor edilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine” yönündeki kararı ile belediyemizce plan notları ile alakalı çalışmalar başlatıldığından,

Yeni yapılacak  revizyon ve ilave imar plan notlarının güncellenip yeni plan hükümlerinin oluşturularak karara bağlanacağı süreye kadar, 06.03.2018 tarih ve 43 sayılı meclis  kararı ile  uygulamada olan Reşadiye Belediyesi  imar plan notlarının iptal edilmesine, imar ile alakalı iş ve işlemlerin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklere göre yapılmasına gereği için karardan İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine   oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü sırasında bulunan  Fen İşleri Müdürlüğünün 25.09.2020 tarih ve 1733 sayılı yazılı teklifleri ile görüşülen, belediyemizin kısıtlı imkanları ile ilçemiz üst yapı çalışmalarının bir kısmının tamamlandığı, bir kısmının ise çalışmalarının devam ettiği ancak inşaat ruhsatı alan veya yapımı bitirilen binaların  kanalizasyon bacalarına ve içme suyu şebeke hattına bağlantıları sırasında asfalt ve parke yolların tahrip olduğu, bu tahribatın giderilmesi için aşağıda yazılı ücretlerin alınması meclisimizce uygun görüldü. Buna göre;

Gündemin 5 nci sırasında bulunan Tokat İli, Reşadiye- Niksar ilçeleri sınırlarında, Kelkit çayı üzerinde AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. tarafından inşası devam eden AKINCI HES tesisinin imar tadilatı talebi incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı sırasında bulunan  Belediyemizin 20.05.2014-12.08.2020 tarihleri arasındaki İdari İş ve İşlemlerini denetleyen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü Mahmut Erol BÜYÜKÇETİN  Denetim Raporu 15. De; Belediye Sosyal Yardım Yönetmeliği oluşturulması yönünde tavsiyesine istinaden Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sosyal Yardım Yönergesi”  meclise sunuldu.

 

Reşadiye Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içersinde ikamet edenlerden ihtiyacını karşılayamayan, muhtaç olduklarını beyan eden veya yapılan inceleme sonucu belirlenen dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, yaşlı, sokakta yaşayan kimsesiz kişi, öğrenci, şehit yakınları, asker ailesi, gazi, yetim ve  öksüz kişilere verilecek, sosyal yardım hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu hizmetten yararlanacak olanları ve bu hizmeti verecek personelin çalışma usul ve esaslarını belirleyen 28 maddeden ibaret  “Sosyal Yardım  Yönerge” sinin kabulüne meclisimizce oy birliği ile  karar verildi.

 

Gündemin 7 nci sırasında bulunan  Hüseyin KOÇYİĞİT’ e ait  İlçenin Osmaniye Mahallesi İbrahim İnan Caddesi 153 ada  144 nolu parsele çekme mesafesi yapılması talebini incelemek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci sırasında bulunan İlçemiz Osmaniye Mahallesi 158 ada 18 nolu parselde bulunan Reşadiye Belediyesi hissesi ve İlçemiz Osmaniye Mahallesi 158 ada 6 nolu parsel ile alakalı,  Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan rapor meclise okunuldu. İlgi raporda yazılı hususlar meclisimizce uygun görüldü. Buna göre; meclisimizce,

 

 1-a)İlçemiz Osmaniye Mahallesi 158 ada 18 nolu parselde yer alan Belediye eski hizmet binasının merdiven giriş kısmının 27.02.2001 tarih ve 39 no’ lu encümen kararı ile Hilmi BOZTEPE ‘ ye ihale edildiği,   Belediyemiz Encümeninin  15.06.2001 tarih ve 141sayılı encümen kararı ile Hilmi BOZTEPE’ nin ilgi işyerini Ümit BOZKAYA’ ya satışını onayladığı, Satış işleminin yapıldığı tarihten itibaren, günümüze kadar ilgi işyeri ile alakalı tapu-hisse devri ve tadilat projesi ve kat mülkiyeti yapılmadığı, İlgi parselde yer alan taşınmaza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli bina şerhi düşülmesinden dolayı, proje tadilatı ile kat mülkiyeti sağlanamayacağından hisse devrinin yapılmasına,

b)Belediyemiz Teknik personelimizce yerinde yapılan inceleme ve ölçüm neticesinde, mimari projede giriş olarak görülen ancak halihazırda dükkan olarak kullanılan alanın, 38 m2 ‘ olduğu,

c)İlçemiz Osmaniye Mahallesi 158 ada 18 nolu parselde; Belediyemiz hissesi 700000 arsa paydası üzerinden 38000 arsa payının (700000/38000) Ümit BOZKAYA’ya devredilmesine, hisse devri için kararımızın Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, hisse devri için Belediye Başkanı Mustafa YILMAZ’a yetki verilmesine oybirliği ile,

2-İlçemiz Osmaniye Mahallesi 158 ada 6 nolu parselde bulunan  sebze haline inşaa edilen  işyerleri  belediye encümeninin 25.02.2000 tarih ve 35 sayılı kararı ile  ihale edildiği, ilgi işyerleri  inşaatı ruhsatı alınmaksızın inşaa edildiğinden kat mülkiyeti tesis edilemeyeceğinden, ifrazen taksim edilerek belediyemize ait 158 ada 6 nolu parselden ayrılmasına oybirliği ile,

3-Gereği için karardan Tapu Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine  oybirliği ile karar verildi.

Ekim Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Ekim ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

Belediyemizin 20.05.2014-12.08.2020 tarihleri arasındaki İdari İş ve İşlemlerini denetleyen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü Mahmut Erol BÜYÜKÇETİN 125 maddeden oluşan   Denetim Raporu Belediyemiz meclisinin bilgisine sunuldu.

 

                                                                                         

 

                                                                                      

 

 

 

 

11910cookie-checkEkim 2020 Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.