Haziran 2020 Meclis Gündem ve Kararları

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ     : 2020

TOPLANTI                       :  6

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                           : 1-2-3

Açılış Saati : 14 00  11.06.2020  Perşembe

                                                                                                                                                                                                                                                  

GÜNDEM               .

1-Yoklama- Açılış

2-Belediye Encümen Seçiminin Görüşülmesi

3-Plan Ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçilmesinin Görüşülmesi

4-İmar Komisyonuna Üye Seçilmesinin Görüşülmesi

5-Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

6-Denetim Raporunun Görüşülmesi.

7-Karayolu Yolcu Terminali Tavan Ücret Tarifesinin Görüşülmesi

8-2019 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin Görüşülmesi

9-İmar Komisyonundan Gelen 219 Ada 11 Nolu Parsele Ait İmar  Raporunun Görüşülmesi

                             

 

                             HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

Belediyemiz Meclisi; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.06.2020tarih ve E.8752 sayılı yazılarına istinaden, 11.06.2020 tarihinde saat 14oo’de Haziran ayı olağan meclis toplantısını sağlamak için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallara uyulmak sureti ile Belediyemiz Toplantı Salonunda  toplandı.

 

Haziran Ayı  Toplantısı Meclis Başkan Vekili  Turgut ŞAHİN’ in  açılış konuşması yapması ile başladı.

Yapılan yoklamada; 2 üyenin toplantıya katılmadığı görüldü. Mevcut üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı. Gündem dışı  konu meclise sunuldu. Gündeme alınmasına karar verildi.

 

Meclis Başkan Vekili Turgut ŞAHİN meclis gündemlerinin 12.06.2020 tarihinde yapılacak 2. Birleşiminde görüşülmesini teklif etti.

Haziran ayı 1. Birleşiminin kapatılmasına gündem maddelerinin 12.06.2020 Cuma günü saat 10oo da yapılacak 2. Birleşiminde görüşülmesine mevcut üyelerin katılımı ile karar verildi.

Haziran Ayı Toplantısının 2. Birleşimine ; tüm meclis üyelerinin iştirak ettiği görüldü. Hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Gündemin 2.maddesinde bulunan Encümen üyeliğine Yakup KARACA ve Osman BOZKAYA  seçildiğini Meclis Başkanı duyurdu.  Seçimlere itiraz eden olmadı.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan  AK Parti grubundan; Turgut ŞAHİN ve Yakup KARACA,  MHP grubundan;   Erol ŞİMŞEK’ in  Plan ve Bütçe Komisyonunda  görev almasına meclisimizce oybirliği  ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan  Ak Parti gurubu Turgut ŞAHİN,  İYİ Parti’ den  Arif Ahmet ÇAKMAK, MHP gurubundan   Yusuf ARSLAN’ ın  İmar Komisyonunda  görev almasına meclisimizce oybirliği  ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporunun kabulüne meclisimizce oybirliği ile karar verildi. Oturuma 10 dakika ara verildi.

             Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan  2019 Mali yılı gelir ve giderlerinde konusu suç teşkil edecek herhangi bir husus olmadığı, iş ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği, tenkit ve tavsiyeye konu edilen hususların birimlere bildirilmesi uygun görüldü.

            Gündemin 7 nci maddesinde  bulunan  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Terminali Tavan Ücreti Tarifelerinin aşağıda yazılı şekilde 2020 yılında uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

           KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ TAVAN ÜCRET TARİFESİ KDV DAHİL   :

A,B,D Yetki Belgesi  Otomobil  100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;

8 Koltuk Ve Altı                                                                                           3,50 TL.

A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otomobil 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;

8 Koltuk Ve Altı                                                                                           1,50 TL.

D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan                                1,00 TL.

Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan )                               1,00 TL.

 

A,B,D Yetki Belgesi  Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;

9-15 Koltuklu                                                                                   8,00 TL.

A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;

9-15 Koltuklu                                                                                   4,00 TL.

D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan                     2,50 TL.

Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan )                    2,50 TL.

 

A,B,D Yetki Belgesi  Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;

16-24 Koltuklu                                                                                             15,00 TL.

A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;

16-24 Koltuklu                                                                                             7,50 TL.

D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan                                5,00 TL.

Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan )                               5,00 TL.

 

A,B,D Yetki Belgesi  Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;

25-34 Koltuklu                                                                                              22,50 TL.

A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;

25-34 Koltuklu                                                                                            12,50 TL.

D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan                                  7,50 TL.

Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan )                                7,50 TL.

A,B,D Yetki Belgesi  Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;

35-45 Koltuklu                                                                                              30,00 TL.

A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;

35-45 Koltuklu                                                                                              15,00 TL.

D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan                                 10,00 TL.

Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan )                                10,00 TL.

 

A,B,D Yetki Belgesi  Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;

46 Koltuklu Ve Üzeri                                                                        40,00 TL.

A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;

46 Koltuklu Ve Üzeri                                                                        20,00 TL.

D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan                     13,50 TL.

Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan )                               13,50 TL.

 

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan Belediyemiz meclisince, 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabına ait cetvellerin incelenmek ve meclise rapor edilmek üzere, Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 17.06.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 10oo da Haziran ayı 2. birleşiminde görüşülmesine meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

             Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan Halil ŞAHİN’ e  İlçenin Çamlıca Mahallesinde bulunan 219  ada 11 nolu parselin cephesinin olduğu kuzey tarafındaki 7 metrelik yoldan 2 metre çekme yapılmasına, cephesinin olduğu ( doğu tarafındaki 12 metrelik ) yoldan 3 metre çekme yapılmasına, 1. Bodrumdan sonra 1 metre çıkma yapılmasına

Parselin bir kısmının işyeri olarak kullanılması hususunun imar mevzuatına uygun olup olmadığı yönünde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  rapor istenilerek  3. Birleşimde görüşülmesine diğer hususların komisyon raporuna göre aynen kabulüne meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10 ncu maddesinde bulunan Belediyemiz kiracılarından; Reşadiye Paşam Turizm Otelcilik Gıda Tar. Hayv.Ltd.Şti.,Arif SIRAKAYA, Cemil YILDIRIM, Memet GÜMÜŞ, Gök Mavi Tur, Cemalettin ERDOĞAN belediyemize vermiş oldukları dilekçelerinde; Borçlar Kanunda aranan MÜCBİR SEBEP koşulları oluştuğundan Encümen  kararımızın uzatılarak kira bedeli almama ve kira sözleşme süresinin uzatılmasını talep etmişlerdir.

Konu ile alakalı Belediyemiz Avukatı Uğur ÖZTÜRK; ”Belediye Başkanlığımızca kiraya verilen ve kurumumuza borçlu olan bu tip işletmelerin kiralarının alınmaması yerine yayınlanmış bakanlık genelgesine uygun olarak ertelenmesi ve ödeme sürelerinin uzatılmasının hukuka ve yasalara daha uygun olacağı” yönünde görüş bildirmiştir.

Meclisimizce çevre belediyelerde nasıl bir uygulama yapıldığının araştırılarak konunun  17.06.2020 tarihinde yapılacak 3. Birleşiminde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Haziran ayı 2. Birleşiminin kapatılmasına 3. Birleşimin 17.06.2020 Çarşamba günü saat 10.oo da yapılmasına oybirliği  ile karar verildi.

 

Haziran Ayı Toplantısının 3. Birleşimine ; tüm meclis üyelerinin iştirak ettiği görüldü. Hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Gündemin 11.maddesinde bulunan  Belediyemize ait 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabına ait cetveller  Başkanlık Makamınca, Encümenimizce ve Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından  incelenerek , 2019  mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince kabulüne meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 12. Maddesinde bulunan, İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 17.06.2020 tarih ve E. Sayılı yazılarında; “İlçenin Çamlıca Mahallesinde bulunan 219 ada 11 nolu parselin bir kısmının işyeri olarak kullanılması talebi, imar planında zemin katı ticaret olarak belirtilmeyen konut alanlarında; en az 10 metrelik yoldan cephe almak ve bağımsız giriş oluşturmak şartıyla belirli bölgelerde ticari ruhsatlandırmaya Belediye meclisi yetkilidir, ancak bu alanlarda “ hiçbir şekilde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı vb. gibi çevre sağlığı açısından olumsuz faaliyet gösterilecek ticari tesis depolama ve imalathaneler yer alamaz “ yönündeki görüşleri meclisimizce uygun görüldü. Buna göre

İlçenin Çamlıca Mahallesi 219 ada 11 nolu parselin zemin katının bir kısmının işyeri olarak uygulanmasına, kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 13. Maddesinde bulunan, Haziran ayı itibari ile kademeli olarak faaliyetlerine başlayan ancak normalleşme sürecinde yarım kapasite çalışılması gereken belediyemiz kiracılarının  gelir düzeyini olumsuz yönde etkileyeceği gözönünde bulundurularak sözleşme veya şartnamede mücbir sebep ile alakalı bir düzenleme olmasa dahi “Ahde Vefa” ilkesi gözetilerek,    Belediyemiz kiracıları için aşağıda yazılı hususların düzenlenmesi uygun görülmüştür. Buna göre;

1-Vadesi geçmiş olan kira borçları ile bu borçlara uygulanmış olan gecikme zamlarının, gecikme zammı uygulamadan 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar  kapatmak üzere, kiracıların imkanları dahilinde parça parça ödemelerine,

2-Kira borçlarını 31.12.2020 tarihine kadar kapatmayan kiracıların kira borçlarına 01.01.2021 tarihinden itibaren kiralara uygulanmakta olan gecikme zammı uygulanmasının kabulüne, meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı Haziran ayı 3. birleşim toplantısının gündemdeki konularının bittiğini meclise duyurdu. Meclisimizce Haziran Ayı Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

10440cookie-checkHaziran 2020 Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.