İDARE FAALİYET RAPORU 2019

T.C.

 

REŞADİYE BELEDİYESİ

 

İDARE FAALİYET RAPORU 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

 

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Reşadiye Belediye Başkanı olarak REŞADİYE’mize layıkıyla hizmet etmek için çalışmalarımıza başladık, İlçemiz halkının refahını en üst düzeyde tutmayı kendimize görev edinerek Reşadiye’miz için   özverili çalışmayı hedefledik.

Amacımız, Reşadiye’mizi geldiği noktadan çok daha ileriye taşımak ve vatandaşlarımızın daha modern ve örnek gösterilecek bir ilçede, çağdaş yaşamın gerektirdiği gibi yaşamasını sağlamaktır. Daha çağdaş bir REŞADİYE için modern projeler üreterek, çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İlçemiz genelinde etkinlik, verimlilik ve saydamlık esas alınarak şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel değerleri gözönünde bulundurulmak kaydıyla geleceğe dönük, yaşam kalitesinin artırılması amaçlanarak imar planları yapılıp şehrin doğuya ve batıya açılması, D-100 Uluslararası Karayolundan güney kesimine doğru Ata Küçük Sanayi Bölgesi de içinde olmak üzere ilçe mücavir alanına alınarak,  3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği yeni parseller oluşturulup vatandaşımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bahçe düzenli, depreme dayanıklı akıllı binaların yapılması hedeflenmiştir.

Sağlıklı ve çağdaş medeniyet düzeyine erişmiş nesiller yetiştirmek için eğitime, spora önem vermek, öğrencilerimize maddi manevi her konuda destek olmak, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, çağdaş belediyecilik  modelini kurmak, Reşadiye’mizin ekonomisini güçlendirmek, sosyal belediyecilik uygulamalarını en üst düzeyde gerçekleştirmek, doğru, uygulanabilir, kalıcı  planlar yapmak, doğal ve doğaya saygılı yaşanabilir bir REŞADİYE için çalışmalarımız devam edecektir.

Bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda da hedefimiz sizlerin de desteği ile daha iyi proje, etkinlik ve hizmetlerle ilçemizde farklılık yaratıp, büyük başarılara imza atmaktır.

REŞADİYE’mizin iklimine, tabiatına, tarihine ve insan dokusuna uygun bir gelişim modeli dahilinde köklerinden koparak değil, değerlerine sarılarak büyüyen bir ilçe olacağız.

Mali saydamlık ve hesap verme sorumluğumuzla mevzuat çerçevesinde hazırladığımız 2019 yılı İdare Faaliyet Raporunun gerek hazırlanması, gerekse belediyecilik anlayışımızın vatandaşlarımıza ulaştırılması sürecinde emeği geçen personellerimize, Öneri ve destekleri için meclis üyesi arkadaşlarıma, yaptığımız çalışmalar esnasında Reşadiye halkının sabrına ve desteklerine  teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

Hizmet etmenin onuru gönül birliği ve yaşadığı şehrin sevdasıyla…

 

Mustafa YILMAZ

Belediye Başkanı

 

BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YILMAZ

 

Belediye Meclis Üyelerimiz

AK PARTİ GRUBU

 

YAKUP KARACA    GÜLTEKİN YİĞİT    OSMAN BOZKAYA    TURGUT ŞAHİN

MHP GRUBU

 

HAKAN ÜNAL         EROL ŞİMŞEK       YUSUF ARSLAN     ALİ AKKOYUN

CHP GRUBU

 

ARİF AHMET ÇAKMAK

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A-Misyon-Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

7-Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B-  Zayıflıklar

 

EKLER:

 

1-GENEL BİLGİLER:

 

A-Misyon ve Vizyon

 Misyon: Yerel kalkınmayı sağlayarak, ilçemizde yaşayan herkesin ihtiyaçlarını çağdaş bir belediye olarak karşılamak.

Vizyon: REŞADİYE’mizin iklimine tabiatına tarihine ve insan dokusuna uygun bir gelişim modeli dahilinde köklerinden koparak değil  değerlerine sarılarak büyüyen bir ilçe olmak  

 

B-Yetki- Görev ve Sorumluluklar

         Reşadiye Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanununa tabi olarak görev yapmaktadır.

Belediyemizin görev ve Sorumlukları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi ile Yetki ve İmtiyazları ise 15. Maddesinde düzenlenmiştir.

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

 1. a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
 2. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları ise;

Madde 15 – Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları şunlardır:

 1. a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
 2. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
 3. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
 4. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
 5. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
 6. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
 7. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 8. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
 9. i) Borç almak, bağış kabul etmek.
 10. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
 11. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
 12. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 13. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
 14. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 15. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
 16. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve İl merkez Belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10 000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu, belediyeler için stratejik plan ve performans programı yapılmasını ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu yasaların ilgili maddeleri aşağıda sıralanmaktadır. Stratejik Plân ve Performans Programı ile ilgili kanun maddeleri

Meclisin Görev ve Yetkileri

MADDE 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
 2. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 3. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006 – 5538/29 md) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
 4. d) Borçlanmaya karar vermek.
 5. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
 6. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 7. g) Şartlı bağışları kabul etmek.
 8. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
 9. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
 10. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
 11. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
 12. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
 13. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 14. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
 15. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 16. p) Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
 17. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
 18. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
 19. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
 20. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul

etmek.

Encümenin Görev ve Yetkileri

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
 2. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
 3. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
 4. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 5. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
 6. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
 7. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
 8. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
 9. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 38- Belediye Başkanının Görev Ve Yetkileri Şunlardır:

 1. a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
 3. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 4. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
 5. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 6. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 7. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 8. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
 9. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
 10. j) Belediye personelini atamak.
 11. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
 12. l) Şartsız bağışları kabul etmek.
 13. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
 14. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.(1)
 15. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
 16. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak., izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

 

 

C-İdareye İlişkin Bilgiler

    1-Fiziksel Yapı

 43 adet arsa 88.180,14 m2  dir
 

Oto Terminali (içersinde belediyemize ait 11 adet yazıhane bulunmaktadır)

5347.71 m2 arsa üzerinde 370 m2 bina mevcuttur.
 

Belediyemizin halen hizmet verdiği, Hizmet Binası

 

1177m2arsa üzerinde (İnşaat alanı 340m2)
 

Belediyemize ait İtfaiyenin hizmet verdiği  bina

4008.63 m2 (İnşaat alanı 365 m2)

 

 

2 adet Mezarlık

25.365.66m2 arsa

70m2 bina

İçersinde 3 yıldızlı Termal Otel, 16 adet villa tipi apart ev,  19 odalı otel, 15 Adet Lüx Apart Evler bulunan Kablıca Tesisleri, 29417,10 m2 arsa üzerinde toplam 8680 m2  inşaat mevcuttur
 

İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan 5 adet Park ve Meydan

23.469.44 m2 arsası 150 m2 bina vardır
 

3 adet Su deposu

1198.26m2 arsa (İnşaat alanı465m2)
 

1 adet çeşme

27.71 m2 arsa (İnşaat alanı15 m2)
15 adet İşyeri  :1250 m2

4 adet depo     :  500 m2

1233 m2 arsa (İnşaat alanı 1050 m2
 

BİLGİSAYAR,YAZICILAR ve FOTOKOPİLER

38 Bilgisayar

6 Dizüstü bilgisayar

2 çok fonk yazıcı

23 Yazıcı

4 Renkli Yazıcı

3 Fotokopi

1 Tablet Bilgisayar

1 Evrak İmha Mak.

10 Kayıt Cihazı

4 Server

TELEFON 29 telefon
FAKS MAKİNESİ 2
JENERATÖR 3
KAMERA 56 Kamera

1 meydan kamerası

1 adet el kamerası

FOTOĞRAF MAKİNASI 3 adet
 

 

ARAÇLAR

1 adet kepçe,

1 adet traktör,

3 adet pikap,

1 adet binek otosu,

4 ad. çöp kamyonu,

3 adet itfaiye,

1 adet et taşıma

1 ad.cenaze taş. ar.

1 ad. Cenaze yıkama aracı

2 adet kamyon

1 adet yol süpürme

1 adet fil (yaprak toplama)

1 adet otobüs

1 adet vidanjör

1 adet köpük püskürtme mak.

1 adet zabıta arabası

1 adet kamyonet

1 adet Çöp Transfer Semi Treyleri

 

 

2-Örğüt Yapısı

 

Reşadiye Belediyesinin örgüt yapısı; Belediye Başkanına bağlı  olmak üzere toplam 11 adet birim bulunmaktadır.

 

 

REŞADİYE BELEDİYESİ

TEŞKİLAT YAPISI

 

3- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

 

Reşadiye Belediyesinin kurumsal bilgisayar hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Belediye hizmet birimleri tarafından kullanılmakta ve kullanılacak olan yazılım ve donanımlar kurum otomasyonu çerçevesinde koordine edilmekte, hizmetlerinin değişen şartlara uygun şekilde verilebilmesi için gerekli eklentiler ve düzenlemeler yapılarak otomasyonunun her an çalışır olması sağlanmaktadır.

 

Belediyemiz; Bilgi İşlem Müdürlüğü

 

 • Donanım Hizmetleri,
 • Yazılım Hizmetleri, Otomasyon Hizmetleri, İntranet ve İnternet Hizmetleri,
 • Teknik Destek Hizmetleri,
 • Çözüm Merkezi Hizmetleri
 • Veri Kayıt, Kontrol ve Muhafaza Hizmetleri ile verilerin sağlıklı olarak depolanması, bu verilerin erişime uygun halde bulundurulması ve kullanılabilir yapısının korunması; temin edilmesine, yönelik bakımların yapılması

 

 

BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI
Sıra No Cinsi Sayısı
1 Bilgisayar 38
2 Dizüstü bilgisayar 6
3 çok fonk yazıcı 2
4 Yazıcı 23
5 Renkli Yazıcı 4
6 Fotokopi 3
7 Tablet Bilgisayar 1
8 Evrak İmha Mak. 1
9 Kayıt Cihazı 10
10 Server 4
11 Tarayıcı 1
12 Yedekleme Ünitesi 1
13 Swictch 1
14 Güvenlik Duvarı 1
15 Santral 1

 

Belediyemizin resmi internet adresi https://www.resadiye.bel.tr/

4-İnsan Kaynakları

 

PERSONEL MEMUR ( DOLU-BOŞ) DURUMUNA GÖRE

SINIFI DOLU  BOŞ TOPLAM
G.İ.H. 17 51 68
T.H. 12 4 16
S.H. 2 3 5
Y.H. 1 2 3
A.H. 1 1
TOPLAM 33 60 93

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (KISMİ ZAMANLI)

STATÜSÜ SINIFI  ÜNVANI KAD.DER SAYISI/DURUMU

KAD.KARŞILIĞI           ( DOLU)

TOPLAM
5393 SY.KANUNUN 49.MD. 1 YILLIK kısmi zamanlı  

A.H.

 

AVUKAT

 

4

 

1

 

1

 

TAM ZAMANLI

 

5393 SY. KANUNUN 49.MD.TAM ZAMANLI

 

TH

 

Mühendis

Teknikeri

Mimar

Ekonomist

Veteriner

 

1

2

1

1

1

 

TOPLAM

 

6

 

KADROLU İŞÇİ

İŞYERİ ADI KADROLU  İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SAYISI ESKİ HÜKÜM İŞÇİ ÖZÜRLÜ İŞÇİ SAYISI TOPLAM
DOLU BOŞ
REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

45

 

2

 

ŞİRKET PERSONELİ

İŞYERİ ADI  İŞÇİ SAYISI
REŞADİYE NELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ  

25

 

 

BELEDİYE MEMUR PERSONEL EĞİTİM DURUMU

(Memur ve Sözleşmeli Personeli)

ÖĞRENİM DURUMU ERKEK KADIN TOPLAM
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE 8 8
YÜKSEKOKUL 10 1 11
FAKULTE 11 3 14
YÜKSEKLİSANS

 

 

İŞÇİ EĞİTİM DURUMU
ÖĞRENİM DURUMU DAİMİ İŞÇİ

ERKEK                       KADIN

GEÇİCİ İŞÇİ

ERKEK                  KADIN

 

TOPLAM

OKURYAZAR 1 1
İLKOKUL 12 1 13
ORTAOKUL 8 8
LİSE 17 1 18
YÜKSEKOKUL 4 4
FAKULTE 1 1

 

 

BELEDİYE PERSONEL LTD ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI EĞİTİM DURUMU
ÖĞRENİM DURUMU ERKEK KADIN TOPLAM
İLKOKUL 2 1 3
ORTAOKUL 3 1 4
LİSE 10 10
YÜKSEKOKUL 3 1 4
FAKULTE 4 4
YÜKSEKLİSANS

 

SENDİKA BİLGİLERİ

(Memur –Sözleşmeli Personel)

(Daimi İşçi)

Belediye Personel Ltd Şti

 

SENDİKA ADI

 

 

ERKEK

 

KADIN

 

TOPLAM

TÜRK YEREL-SEN(Memur) 13 13
BEM BİR-SEN(Memur) 13 3 16
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN 1 2 3
BELEDİYE İŞ SENDİKASI 64 6 70
SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN

 

5-Sunulan Hizmetler

Belediyelerin 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere, çeşitli kanun ve yönetmeliklerle verilen pek çok görevleri bulunmaktadır. Reşadiye  Belediyesi birim müdürlükleri, kanun ve yönetmeliklerde belediyemize verilmiş olan faaliyet ve görevler doğrultusunda hizmetlere ilişkin bilgiler aşağıdadır.

 

Yazi İşleri Müdürlüğü

 • Belediye meclis ve encümen işlemlerinin takibinin yapılması,
 • Gelen-giden evrak ve dilekçe işlemlerinin yapılması,
 • Gelen- giden posta ve kurye hizmetlerinin yapılması,
 • Nikâh işlemleri ile ilgili hizmetleri
 • ilan cihazı ve ilan panosu ile halkımıza duyurmak.
 • Beyaz Masa

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü;

 • Belediyemizin gelir ve gider bütçesinin hazırlanması ve izleyen iki yılın bütçe kalemlerinin yapılması, kayıtlarının tutulması ve ödenek aktarmalarının gerçekleştirilmesi.
 • Harcama yapılması ve ayrıca gelir elde edilmesine ilişkin, gelirler servisince yapılan tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin muhasebe kayıtlarına alınması.
 • İdarenin bütçe kesin hesabının hazırlanması.
 • Belediyece yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ile ilgili ödemelerin hak sahiplerine yapılıp, hesap verilebilir şekilde denetime hazır hale getirilmesi,
 • Sayıştay Kanununa göre yönetim dönemi hesabının Sayıştay Başkanlığına sunulması.
 • Belediye adına Bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve uygunluğunun sağlanması,
 • Kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon, payların zamanında ödenmesinin sağlanması.
 • Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin vermiş olduğu mali konulardaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;

 • İmar durumu düzenlenmesi,
 • Yapı ruhsatı verilmesi,
 • Tevhid-ifraz-yola terk vs. işlemlerin Encümen’e gönderilmesi,
 • İmar Değişikliği ile alakalı konuların Meclise gönderilmesi
 • Belediyemiz projelerinin takibi

Fen İşleri Müdürlüğü;

 • İmar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması,
 • Yol genişletme ve ıslah çalışmalarının yapılması,
 • Yeni yapılan yolları asfaltlanması, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması
 • Bordür tretuvar yapımı, bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması
 • Yağmursuyu kanalı ve ızgara yapımı, mevcut kanal ve ızgaraların temizliğinin yapılması,
 • Köprü, alt-üst geçit, menfez vb. yapılması,
 • Yol, alt yapı ve üst yapı
 • Park Bahçe yapım bakım ve onarım faaliyetleri
 • Çocuk parkları, spor ve oyun alanlarının yapılması,
 • İlçemiz içme suyu hattı ve depolarının bakım onarımını yapmak.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;

 • Memur personel özlük ve disiplin işlerinin yürütülmesi
 • İşçi personel özlük ve disiplin işlerinin yürütülmesi

Tesisler Müdürlüğü;

 • Belediyemiz kaplıca tesislerini işletmek,
 • Kaplıca tesislerinin bakım ve onarımının yapılması

Zabıta Amirliği;

 • İşyerlerininin ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetiminin yapılması
 • İlçe Pazar yerinin kurulması, denetlenmesi ve işgaliyelerinin alınması,
 • Seyyar satıcı faaliyetlerinin kontrol ve men edilmesi,
 • Dilencilik faaliyetlerinin kontrol ve men edilmesi,
 • Kaçak yapılaşmaların kontrol ve men edilmesi,
 • Kabahatler Kanunu hükümlerinin uygulanması,

 

İtfaiye Amirliği;

 • İlçede vuku bulacak yangınlara müdahale etmek.

 

Veterinerlik;

 • Belediyemiz mezbahanesinde sağlıklı ve ruhsatlı et kesimi,
 • Haşerelerle mücadelede ilçenin ilaçlanması,
 • Sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi, sahiplendirilmesi.

Bilgi İşlem Müdürlüğü;

 • Donanım Hizmetleri,
 • Yazılım Hizmetleri, Otomasyon Hizmetleri, İntranet ve İnternet Hizmetleri,
 • Teknik Destek Hizmetleri,
 • Çözüm Merkezi Hizmetleri
 • Veri Kayıt, Kontrol ve Muhafaza Hizmetleri ile verilerin sağlıklı olarak depolanması, bu verilerin erişime uygun halde bulundurulması ve kullanılabilir yapısının korunması; temin edilmesine, yönelik bakımların yapılması

 

Temizlik Müdürlüğü;

 • Evsel Atıkların toplanması ve üyesi bulunduğumuz Yeşilırmak Belediyeler Birliğine naklinin yapılması,
 • Geri Dönüşüm Ambalaj ve ambalaj atıklarının toplanması,
 • Tıbbi atık sözleşmesinin yapılması ve toplama hizmetinin yaptırılması,
 • Atık kâğıt kutusu ve atık pil kutusu dağıtılması,
 • İlçe sınırları içinde tüm temizlik hizmetlerinin yürütülmesi,

 

 

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Belediyemizin Yönetim ve İç Kontrol Sistemi “31.12.2005 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usül ve Esaslar” Hakkındaki Yönetmelik uyarınca yürütülmektedir.

1- Genel Yönetim ve İç Kontrolü Belediye Başkanı sağlar. Bu kapsamda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesi gereği Belediye Başkanımız;

 1. a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare eder, belediyenin hak ve menfaatlerini korur.

 

 1. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetir, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturur, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlar ve uygular, izler ve değerlendirir, bunlarla ilgili raporları meclise sunar.

 

 1. c) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare eder.

 

 1. d) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip eder, tahsil ettirir.

 

 1. e) Meclis ve encümen kararlarını uygular.

 

 1. f) Bütçeyi uygular, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay verir.

 

 1. g) Belediye personelinin atamasını yapar.

 

 1. h) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetler. Böylece Üst yönetici olarak , doğrudan sorumlu olduğu iç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişini genel olarak sağlar.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Denetimi

 

Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır. (Mad.54) Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır. (Mad.55)

 

Ayrıca, Belediyemizin mali konular dışında kalan diğer idari işlemleri hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

 

Belediye Meclisi Üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu da, birimlerin yürüttüğü iş ve işlemleri denetleyerek, Belediye Meclisine bir Rapor halinde sunar. Belediyemiz ile ilgili iç ve dış denetim raporlarında yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin herhangi bir tespit ve değerlendirme yer almamaktadır.

 

D-Diğer Hususlar

 

II-AMAÇ VE HEDEFLER

 

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

1 Çevre bilincini artırmak
2 Çevrenin korunması ve her türlü kirliliği önlemek
3 Reşadiye kaplıcalarını  daha aktif tanınır hale getirmek
4 Belediye kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak
5 İlçenin gelişimine yönelik çalışmalar yapmak
6 Sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturulması için kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak
7 Geleceğe dönük, yaşam kalitesinin artırılması amaçlanarak imar planları yapmak
8 İlave su projeleri yapılarak ilçenin su ihtiyacını karşılamak
9 Alt yapısı tamamlanan Cadde ve sokakların parke ve kaldırımlarının yapılması
10 Ulaşım ve Trafik problemini çözmek
11 İlçe otopark sorununu çözmek için katlı otopark yapılması
12 Sokak hayvanları için barınak yapmak
13 İlçenin belli yerlerine elektronik billboardlar kurmak
14 İlçemizde yaşayan aceze, emekli dul, yetim, şehit ve gazi yakınlarına sosyal yardımlarda bulunmak
15 İlçenin yatay şehirleşmesi için çalışmalar yapmak
16 Belediye kapılarının daima açık olduğu Halkımız ile birlikte yönetimin sağlanması
17 Belediye imkanlarının kamu yararı gözetilerek tasarruflu ve şeffaf kullanılmasını sağlamak
18 İlçemiz yaylaları, göl ve mesire alanlarını tanıtmak
19 Bölgemize uygun Güneş Enerji Sistemi ve Rüzgar Enerji Sistemi projelerini gerçekleştirmek
20 Millet Bahçesi yapmak
21 İlçemize kapalı Pazar yeri yapmak,

 

B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Halkımız ile sürekli istişare içinde bir yönetim şeklini benimseyerek, istek ve şikâyetlerine en kısa sürede çözüm üreterek, önerilerini dikkate almak halkımızın daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak.

Belediyemiz kaynaklarının kamu yararı gözetilerek kullanıldığı, katılımcı yönetim anlayışını yaratmak,

Reşadiye’mizin sağlıklı ve yaşanabilir bir ilçe olması amacı ile ilçemizin sosyo-ekonomik ve kültürel değerleri göz önünde bulundurularak yenileme, iyileştirme ve güçlendirme vatandaşlarımızın yararına olacak tüm faaliyetlere destek olmak.

C-Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:

A-MALİ BİLGİLER.

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:

Bütçe Faaliyet Sonuçları

2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Geçen Yılda Devre-den Öde-nek Bütçe İle  Verilen Ödenek      Aktarmayla  

Ek/Özel

Ödenek

Net Bütçe ödeneği Toplamı                    Bütçe Gideri Toplamı  İptal   Edilen Ödenek
eklenen düşülen
                                      ÖZEL KALEM 1.832.531,01 1.057.000,00 688.000,00 —– 2.201.531,01 1.948.159,28 253.371,73
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

186.890,00

 

44.225,00

 

31.225,00

 

—–

 

199.890,00

 

181.799,45

 

18.090,55

                                    MUHAREBE VE ELEKTRONİK DAİRESİ  

283.127,86

 

4.000,00

 

—–

 

—–

 

287.127,86

 

232.509,63

 

54.618,23

 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ    69.644,89 —– —– —–   69.644,89    25.819,96 43.824,93
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  282.130,16 57.000,00 —– —– 339.130,16  285.725,72 53.404,44
MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.543.822,22 532.000,00 1.144.000,00 —– 931.822,22 869.789,54 62.032,68
      İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 1.203.287,45 —– 409.000,00 —– 794.287,45 735.367,37 58.920,08
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ   456.988,40 73.000,00    7.000,00 —– 522.

988,40

416.259,17 106.729,23
   TEMİZLİKVE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ  

2.034.162,43

 

1.090.000,00

 

—–

 

—–

 

3.124.162,43

 

3.119.874,39

 

4.288,04

      SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ  

79.036,38

 

1.500,00

 

1.000,00

 

—–

 

79.536,38

 

18.793,01

 

60.743,37

         İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 543.083,22 68.000,00 171.000,00 —– 440.083,22 401.524,47 38.558,75
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

2.926.582,45

 

1.990.060,00

 

1.333.000,00

 

—–

 

3.583.642,45

 

3.459.333,85

 

124.308,60

      ŞEHİR İÇİ ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ  

——

 

——

 

——

 

——

 

——

 

——-

 

——

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ  

1.153.950,41

 

94.000,00

 

472.000,00

 

—–

 

775.950,41

 

613.798,25

 

162.152,16

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ  

264.165,16

 

53.000,00

 

78.000,00

 

—–

 

239.165,16

 

207.809,10

 

31.356,06

                                    MEZBAHA MÜDÜRLÜĞÜ  

399.584,81

 

69.000,00

 

90.000,00

 

—–

 

378.584,81

 

258.226,16

 

120.358,65

                                           MEZARLIKLAR VE DEFİN İŞLERİ  

93.032,15

 

10.000,00

 

10.000,00

 

—–

 

93.032,15

 

46.327,01

 

46.705,14

                                 JEOTERMEL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  

1.937.980,84

 

373.000,00

 

1.081.560,00

 

—–

 

1.229.420,84

 

1.076.689,60

 

152.731,24

 

GENEL TOPLAM

 

15.289.999,84

 

5.515.785,00

 

5.515.785,00

 

—–

 

15.289.999,84

 

13.897.805,96

 

1.392.193,88

2019 MİZAN
01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri arası
Kurum Adı:REŞADİYE BELEDİYESİ YILI:2019
AYI:
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı
TL

 

TL

 

TL

 

TL

 

102 BANKA HESABI 11.878.941,87 11.878.941,87 0 0
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI  

20.448.149,58

 

20.448.149,58

 

0

 

0

120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI  

942.204,07

 

942.204,07

 

0

 

0

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ  ALACAKLAR HESABI  

982.419,60

 

982.419,60

 

0

 

0

122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR  

29.826,34

 

29.826,34

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  

2.625,00

 

2.625,00

 

0

 

0

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI  

3.000,00

 

3.000,00

 

0

 

0

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI  

917.443,36

 

917.443,36

 

0

 

0

160 İŞ AVANS VE KREDİLER HESABI  

4.000,00

 

4.000,00

 

0

 

0

161 PERSONEL AVANSLARI HESABI  

30.778,88

 

30.778,88

162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI  

29.078,92

 

29.078,92

 

0

 

0

190 DEVREDEN KATMA DEĞER  HESABI  

51.985.259,07

 

51.985.259,07

 

0

 

0

191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER HESABI  

275.821,05

 

275.821,05

 

0

 

0

222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAK  

759,22

 

759,22

241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YARDIM HESABI  

365,10

 

365,10

 

0

 

0

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 5.468.197,34 5.468.197,34  0 0
251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI  

4.150.000,00

 

4.150.000,00

 0 0
252 BİNALAR HESABI  

5.538.238,84

 

5.538.238,84

 

0

 

0

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR  HESABI  

648.985,17

 

648.985,17

 0 0
254 TAŞITLAR HESABI   936.797,31   936.797,31  0 0
255 DEMİRBAŞLAR HESABI  

1.323.104,00

 

1.323.104,00

 

0

 

0

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)  

4.312.176,52

 

4.312.176,52

 

0

 

0

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

 

 

 

158.601,33

 

 

158.601,33

 

0

 

0

260 HAKLAR HESABI       2.288,14       2.288,14 0  0
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  HESABI (-)  

2.288,14

 

2.288,14

0  0
300 BANKA KREDİLERİ HESABI       5.274,38       5.274,38 0  0
320 BÜTÇEEMANETLERİ  HESABI 14.639.240,03 14.639.240,03 0  0
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR  HESABI  

223.255,08

 

223.255,08

 

0

 

0

333 EMANETLER HESABI           494.581,77           494.581,77
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  

940.033,30

 

940.033,30

 

0

 

0

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER       5.545.237,84       5.545.237,84 0  0
362 FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ         659.419,76         659.419,76 0  0
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT. HESABI  

1.213.829,09

 

1.213.829,09

 

0

 

0

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI          287.180,00          287.180,00
391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ  HESABI            86.830,77

 

           86.830,77

 

0 0
400 BANKA KREDİLERİ HESABI       4.600.318,76       4.600.318,76  0 0
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI  

500.000,00

 

500.000,00

500 NET DEĞER HESABI      24.047.420,49      24.047.420,49 0 0
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇ. HESABI  

1.764.873,66

 

1.764.873,66

 

0

 

0

580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI

 

 

 

12.890.131,21

 

 

12.890.131,21

0  0
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI  

4.768.667,84

 

4.768.667,84

0 0
600 GELİRLER  HESABI     12.474.034,85     12.474.034,85 0  0
630 GİDERLER HESABI     14.761.363,41     14.761.363,41  0 0
690 FAALİYET SONUÇLARI HESABI  

14.761.363,41

 

14.761.363,41

 0 0
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI  

13.139.884,27

 

13.139.884,27

 

0

 

0

805 GELİR YANSITMA HESABI  

12.636.532,97

 

12.636.532,97

 

0

 

0

810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI  

2.831,34

 

2.831,34

 

0

 

0

830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI     13.945.013,55     13.945.013,55 0  0
835 GİDER YANSITMA HESABI     13.945.013,55     13.945.013,55  0 0
895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI  

26.581.546,52

 

26.581.546,52

900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  

20.805.784,84

 

20.805.784,84

901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI     27.713.763,72     27.713.763,72  0  0
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI  

13.897.805,96

 

13.897.805,96

 0  0
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI  

236.222,00

 

236.222,00

 0  0
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI  

236.222,00

 

236.222,00

 0  0
TOPLAM       367.875.025,22 367.875.025,22  0  0

 

 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

HARCAMA İCMALİ (İKİNCİ DÜZEY)

Düzeyi Kodu Açıklama Tarih aralığı
 Kurumsal        Kod I 46 Belediye ve Bağlı İdareler
II 45 Tokat İli
III 14 Reşadiye
IV Tüm Birimlerin Toplamı
Kodu Açıklama 2019 Yılı

Harcama Toplamı

01 PERSONEL GİDERLERİ 6.191.201,23
1 MEMURLAR 1.722.956,41
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL    331.877,23
3 İŞÇİLER 3.895.227,54
4 GEÇİCİ PERSONEL      17.222,80
5 DİĞER PERSONEL    223.917,25
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ  

1.257.105,51

1 MEMURLAR    301.862,70
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL      43.939,56
3 İŞÇİLER    911.303,25
4 GEÇİCİ PERSONEL     ——
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.372.339,89
1 ÜRETİME YÖNELİKMAL VE MALZEME

ALIMLARI

 

361,56

2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.396.030,27
3 YOLLUKLAR      29.949,93
4 GÖREV GİDERLERİ    166.178,95
5 HİZMET ALIMLARI 1.933.905,46
6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ   138.634,20
7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ  

595.742,72

8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ   111.536,80
9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ    ——
04 FAİZ GİDERLERİ    703.312,69
2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ   660.093,00
05 CARİ TRANSFERLER    43.219,69
1 GÖREV ZARARLARI   ——
2 HAZİNE YARDIMLARI   ——
3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER  

43.219,69

4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER      ——
7 DİĞER İDARELERE TRANSFERLER      ——
8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR      ——
06 SERMAYE GİDERLERİ    362.046,64
1 MAMUL MAL ALIMLARI    362.046,64
2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ     ——
3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI     ——
4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA     ——
5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ     ——
6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ      11.800,00
7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ     ——
9 DİĞER SERMAYE  GİDERLERİ     ——
07 SERMAYE TRANSFERLERİ     ——
1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ     ——
09 YEDEK ÖDENEKLER     ——
1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ     ——
6 YEDEK ÖDENEK     ——
                TOPLAM 13.897.805,96

 

 

 

01 VERGİ GELİRLERİ    710.623,95.-
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4.007.641,87.-
04 ALINAN BAĞIŞ VE YAR. İLE ÖZEL GEL 1.878.963,99.-
05 DİĞER GELİRLER 5.731.366,48.-
06 SERMAYE GELİRLERİ    305.105,34.-
TOPLAM 12.633.701,63.-

 

 

 

Belediyemizin 2019 yılı sonu itibari ile borçları;

 

S.S.K.+Emekli San. 11.786.521,99.-
Maliye      963.970,78.-
ÇEDAŞ      194.118,96.-
Oka (Orta Ka.Ka.Aj.)        88.109,91.-
Sağlık Kurumları        30.880,14.-
a) Uzlaşma Kapsamında Alınan Krediler ——–.-
b)Tem.6.Grupta Yapılandırılan Kre.      401.566,61.-
c)Tem. Kanalizasyon Projesi 14.981.384,97.-
d)Tem. İçmesuyu Projesi   4.988.877,67.-
Belediye Birlikleri     462.834,51.-
TOPLAM 33.898.265,54.-

 

 

 

2018 yılından devreden tutar ——-
2019 yılı Gelirleri 12.633.701,63.-
2019 yılı Giderleri 13.897.805,96.-

 

3-MALİ DENETİM SONUÇLARI:

 

Reşadiye Belediyesinin gelir-gider hesap cetvelleri, Belediyemiz meclis üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından incelenmiş olup, Meclisin bilgisine sunulacaktır.

 

B-PERFORMANS BİLGİLERİ.

1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ.

31 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN YEREL SEÇİMLERDEN SONRA REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANI OLARAK  MAZBATAMIZI ALDIKTAN SONRA GÖREVİMİZE BAŞLADIK.

 

 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI.

   

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI.

     

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI…

        

15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜ

   

10 KASIM ATATÜRK ANMA PROGRAMI

    

KUTÜL AMARE ZAFERİ PROGRAMI.

 

GELECEĞİMİZİN TEMİNATI GENÇLERİMİZE DESTEK OLMAYI GÖREV EDİNDİK.

REŞADİYE ATATÜRK ORTAOKULU’NUN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU TÜBİTAK SERGİSİ.

  

“CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR..”

ANNELER GÜNÜ PROĞRAMI 

 “ENGEL YÜREKLERDE OLMASIN…”

 ENGELLİLER HAFTASINDA İLÇEMİZDEKİ ENGELLİLERLE GÖNÜL BİRLİĞİ YAPTIK…

    

İLÇEMİZ MAHELLELERİNDEKİ SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN MAHALLE MUHTARLARIMIZLA TOPLANTI YAPILDI.

VATANDAŞIN İYİ GÜNÜNDE KÖTÜ GÜNÜNDE YANINDA OLMAYI GÖREV EDİNDİK.

HASTANEDE YATAN VATANDAŞLARIMIZI ZİYARETLERİMİZ                                       

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE İFTAR YEMEĞİ

İLÇEMİZDE BULUNAN  OKULLARIMIZI ZİYARET    

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI    

VATANDAŞLARIMIZLA BAYRAMLAŞMA. 

“KIYAMETİN KOPACAĞINI BİLSENİZ DAHİ ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİNİZ” (Hadisi Şerif)

      TEMİZ ÇEVRE TEMİZ İNSAN SAĞLIKLI GELECEK İÇİN…

ÇEVRE TEMİZLİĞİNE FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACI İLE İLÇE GENÇLİK MERKEZİ İLE ÇEVRE TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİMİZ.

     

AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİĞİ.

REŞADİYEMİZDE DÜZENLENEN KONFERANSLAR.

 

BARIŞ HAREKATINA BELEDİYEMİZCE DESTEK VERİLMİŞTİR.

        

UÇURTMA ŞENLİĞİ…

 

KİTAP TOKAT PROJESİ KAPSAMINDA ÖDÜLLER DAĞITILDI.

TOKAT VALİLİĞİNİN KOORDİNASYONLUĞUNU YAPTIĞI 26 HAZİRAN ATATÜRK KÜLTÜR SARAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN “SIFIR ATIK PROJESİ” FARKINDALIK EFKİNLİĞİ.

 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI.

 

TOKAT TANITIM GÜNLERİNDE REŞADİYE BELEDİYESİ STANDI AÇTIK.

 

7 BÖLGE 7 RENK KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

 

BELEDİYE TOPLANTI SALONUNU YENİLEDİK.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ

İller Bankasından almış olduğumuz 500.000.00.Tl Hibe ile Parke İhalesi yapıldı.

Bu ihale kapsamında; İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarına 14.000 m2kilitli parke taşı döşenmiştir.

İlçemiz Muhtelif cadde ve sokakları için ihale bedeli 442.000.00.Tl lik kilitli parke taşı ve bordür malzeme alımı ve işçilik ihalesi yapılmıştır. 13.000 m2 kilitli parke taşı döşemesi , 2.000 mt bordür taşı döşemesi yapılmıştır.

   

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğumuz 250.000.00.Tl hibe ile parke ve bordür taşı ihalesi yapıldı.

6.000m2 parke taşı ve 2.000 mt bordür taşı alım ve işçiliği yaptırıldı.

 

2019 yılı içersinde ilçemiz muhtelif cadde ve sokaklarına toplam 33.000 m2 parke, 4.000 mt bordür döşenmiştir.

MUHTELİF MAHALLE SOKAK VE CADDELERİN ASFALT (BSK) 6.261 METRE

İlçemiz cadde ve sokaklarında yapılan asfalt çalışmaları 2018 yılı Aralık ayında başlamış olup 2019 yılı içersinde de devam etmiştir.

Bu ihale kapsamında 6.261 metre asfalt yapılmıştır.

İhale bedeli 2.348.805,20.Tl

1460 TON ASFALT ALIM İHALESİ

İlçemiz Akçakolay Mahallesi ana yoluna 3.900 m2 asfalt yapılmıştır. İhale bedeli 299.008.00.Tl dir.

 Termal Sokağa 480 m2 asfalt çalışması

 Elçibey Sokak ve Şehit CengizOtyakmaz Caddelerine 1.680 m2 asfalt çalışması yapılmıştır.

MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA AYDINLATMA YAPIM İHALESİ

Bu kapsamda;  35 adet tek kollu dekoratif aydınlatma direği ve 25 adet çift kollu dekoratif aydınlatma direği alınmıştır.

İhale bedeli 380.000.00.Tl.

        

ELEKTRRONİK KARTLI SU SAYAÇ İHALESİ

Ön ödemeli Elektronik Kartlı Soğuk su sayacı DN20 ihalesi yapılarak 300 adet su sayacı alınmıştır.

İhale bedeli 101.700.00.Tl

İLÇEMİZ ALT YAPI KAPSAMINDA İÇME SUYU ABONE BAĞLANTISINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İŞÇİLİK HİZMET ALIM İHALESİ YAPILMIŞTIR.1-600 adet ana borudan kelepçe atılarak yeni su abonesinin binaya bağlantısının yapılması (kelepçeleri ihaleyi alan firma tarafından)

2-700 adet ana borudan kelepçelerle bağlantısı yapılmış olan abonelerin binaya bağlantısının yapılması (kelepçeler belediyeden)

Toplam 1300 adet abone bağlantısı yapılmıştır.

İhale bedeli 255.000.00.Tl

İLÇEMİZ MUHTELİF MAHALLELERİNDE SOKAK VE CADDE KALDIRIM ÇALIŞMALARI VE TADİLATLARI

 

İLÇEMİZ TERMİNAL YANINA 80 TON KAPASİTELİ SU DEPOSU YAPILDI

ASFALT VE PARKE ÇALIŞMALARINDAN SONRA KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU BACALARI İLE YAĞMURSUYU IZGARALARI YOL SEVİYESİ İLE AYNI KOTA GETİRİLDİ.

İLÇEMİZ TERMİNAL YANINA WC, MESCİT, ABDESTHANE VE EMZİRME ODASI YAPILDI.

 

İLÇEMİZDEKİ YARİÇİ DERE YATAĞININ TEMİZLİĞİ YAPILDI.

İLÇEMİZE TEMİZ VE KALİTELİ SU İÇİRMEK AMACI İLE İLÇEMİZ SU DEPOLARINA BAKIM ONARIM VE TEMİZLİK İŞLEMLERİ YAPILDI…

İLÇEMİZ ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKINA BÜFE VE TABELA YAPILMIŞTIR.

 

Bedeli: 50.000 TL

KÖPRÜ GENİŞLETME ÇALIŞMASI

İlçemiz Özel İdare Müdürlüğünün arkasında bulunan köprü yolu 2,5 metre genişletildi.

YİBO OKUL BAHÇESİ PERDE DUVAR ÇALIŞMASI

KANALİZASYON, YAĞMURSUYU VE IÇMESUYU INŞAATI

İlçemizde 2017 yılında başlamış olan Kanalizasyon, yağmursuyu ve içmesuyu inşaatının 2019 yılı Eylül ayında Geçici Kabulü yapılmıştır. 

İhale Bedeli: 11.272.088,00 TL

 

Yazı İşleri Müdürlüğü

Gelen Evrak Sayısı :  1724

Giden Evrak Sayısı  : 1510

Dilekçe Sayısı           : 1134

Cevap Verilen Dilekçe Sayısı : 46 adet

İçişleri Bakanlığınca belediyelerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak merkezle ve Belediyelerin birbirleri ile modüller üzerinden yazışabilmesi amacı ile hizmete giren e-Belediye sistemine Belediyemizce 27.12.2019 tarihinde dahil olunmuştur.

              Meclis           :

5393 Sayılı Belediye Kanunu  gereğince her ayın ilk Perşembe günü toplanmakta olan Belediyemiz Meclisi 2019 yılı içersinde 17 birleşimde 125 adet karar almıştır.

2  Olağanüstü toplantı yapılmıştır.

             Encümen       :

5393 Sayılı Yasa’nın 33. Maddesi gereğince Belediye Encümenimiz  Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve seçilmiş 2 Meclis Üyesi ile her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesi’nde ve diğer kanunlarla Belediye Encümeni’ne verilen konularda karar almak üzere toplanmaktadır.

2019 Yılı içerisinde 94 adet encümen   kararı almıştır

Evlendirme Memurluğu :    

2019 Yılı içerisinde 77 adet müracaat yapılmış, 75 adet nikah akdi , 2 adet evlenme izin belgesi düzenlenmiştir.

Nikah salonu olarak Toplantı salonu kullanılıyor iken Belediyemizde ayrı bir oda nikah salonu olarak düzenlenerek evlenecek gençlerin bu özel ve güzel günü hizmetine sunulmuştur.

Belediye Başkanı  Mustafa YILMAZ tarafından 2019 yılında15 çiftimizin bu mutlu günlerinde nikah akitlerini gerçekleştirmiştir.

 

 

İlan Bürosu            :

Kurum ve Kuruluşlardan 126 adet

Vatandaşlardan 37 adet

Tutanak Tutularak Cevap Verilen İlan   106

 

İLÇEMİZ HALKININ TALEP, ÖNERİ VE SORUNLARINA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN BELEDİYEMİZDE KURULAN BEYAZ MASA BİRİMİ.

          

           Beyaz Masa        :

Belediyemiz Beyaz Masa birimimize yazılı olarak 51 adet başvuru yapılmış ilgili birimlere yönlendirilerek vatandaşların sorunları giderilmeye çalışılmıştır.

Sosyal Destek Hattına 195 başvuru

ALO 153 Hattına 77 adet başvuru yapılmıştır.

 

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü;

Belediyemize ait işyerleri 2019 yılında Kaplıca Lokanta, Atatürk Aile Çay Bahçesi,2. İşhanı 25 Nolu işyeri, Belediyemiz otogar, otogar WC,15 temmuz Şehitler Parkı, Halı Saha, Alparslan Türkeş Parkı Kira ihalesi,1 Adet de Arsa Satışı  ihale edilip işyerlerinin kira tahsilatları takip edilmektedir.

              Emlak Servisi :

              2019 yılından tahakkuk eden Emlak ve ÇTV vergileri 563.281,41 TL’olup, 2019 yılında  bunun 295.228,73 TL’si tahsil edilmiştir.

Su Tahsilat Servisi :

              2019 yılında 61 adet Su abonesi verilmiştir. 2019 yılında su tahakkuku 797.514,74 TL olup, tahsil edilen 480.122,75 TL dir. Tahakkun % 60 ı Çeşitli gelirler tahsilatı 744.436,47 TL dir. 2019 yılında Toplam 358.000,00 m3 ilçemiz hane halkına Resmi Kurum ve kuruluşlarına, işyerlerine su verilmiştir. 2019 yılında ilçemizdeki Aceze, Gazi ve  Şehit Ailelerine, malulen emeklilere yapılan indirim uygulaması dolayısıyla 21.000 m3 muaf tutulmuştur.                 

             Reşadiye Belediyesi’nin 2019 yılı toplam Bütçe :   15.289.999.84 TL

Reşadiye Belediyesinin 2019 yılı toplam Geliri  :   12.633.701.63 TL

Reşadiye Belediyesinin 2019  yılı toplam Gideri :  13.897.805,6TL

Belediyemiz 01.04.2019 Tarihinden Sonra SSK, 831.110,63 TL

İller Bankası Kredilerine 1.125.586,64 TL Ödeme Yapmış Olup,

01.04.2019 Sonrası Emekli Sandığına 358.420,98 Tl —SSK– 1.032.024,08 Tl Borç Kaydı Oluşturmuştur.

İller Bankası

Kanalizasyon Kredisine   : 8.694.722,19 TL Toplam 3.823.121,99 Faiz

İçme Suyu     Kredisine   : 4.728.184,80 TL  Toplam 2.079.011,56 Faiz

Diğer Altyapı  Kredisine : 5.321.498,22 TL  Toplam 1.639.655,10 Faiz kaydı oluşmuştıur.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;

Belediyemiz Norm Kadro Standart Cetvelinde (D-7) Grubunda Yer almakta olup 93 Memur 47 İşçi  Kadrosu Bulunmaktadır.

Ocak 2019 tarihi itibari ile 28 Memur, 47 İşçi, 26 Şirket Elemanı ve 6 Sözleşmeli olmak üzere toplam 107 Personel istihdam edilmiştir.

1-01.01.2019 Tarihinde istihdam edilen 6 adet sözleşmeli personelin girişleri ve sözleşmeleri yapılmıştır.

2-Belediyemizde Tekniker olarak görev yapan Esra KAPLAN 18.01.2019 Tarihinde Kurumumuzdan ilişiği kesilerek Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bünyesine naklen atanmıştır.

3-Belediyemiz Daimi İşçi Kadrosunda Çalışan Arif ŞEKER 17.03.2019 tarihinde vefat etmiş ve Emeklilik işlemleri gerçekleşmiştir.

4-Veteriner kadrosunda çalışan Osman YILDIZ 16.04.2019 tarihinde kendi isteği ile emekliye sevk edilmiş ve gerekli evraklar düzenlenmiştir.

5- 31.03.2019 tarihinde Mahalli idareler Seçimlerinde Belediye Başkanı Olarak seçilen Başkan Mustafa YILMAZ ’ın 31.03.2019 tarihinde işe girişi yapılmış ve 15.05.2019 tarihinde kendi isteği ile emekliye sevk edilmiş, emekliliği ile ilgili gerekli evraklar tanzim edilerek emeklilik işlemleri gerçekleşmiştir.

6-17.04.2019 tarihinde Birim Amirleri düzeyinde; İmar ve Şehircilik Müdürü Murat SARICA Park ve Bahçeler Müd. V. Olarak, Fen İşleri Müdürü İsa AVŞAR Tesisler Müdür Vekili olarak,Mühendis Mehmet ŞAHİN  İmar ve Şehircilik Müd.V. olarak, İtfaiye Çavuşu Gültekin ERDEM   İtfaiye Amir Vekili olarak, Ölçü Ayar Memuru İsmail ŞAM Zabıta Amir Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Görülen lüzum üzerine diğer personeller arasında da gerekli yerlere çeşitli görevlendirmeler yapılmıştır.

7- 02.05.2019 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Sorumlusu olarak Mehmet ŞAHİN görevlendirilmiştir.

8-Belediyemizde Daimi İşçi olarak çalışan Erdal ÇITAK 21.05.2019 tarihinde Zabıta Amir Vekili olarak görevlendirilmiş ve halen görevini yürütmektedir.

9-Belediyemizde Daimi İşçi kadrosunda çalışan Arslan AKKAYA kendi isteği ile Emekliye sevk edilmiş ve gerekli evrakları düzenlenmiştir.

10-01.08.2019 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü iptal edilmiş ve yerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ihdas edilmiştir.

11 Hasan Fehmi YILDIZ 10.08.2019 tarihinde Sözleşmeli Veteriner olarak göreve başlamıştır.

12-Belediyemiz Şirket Personeli olarak görev yapan Ali KOCA İşe gelmediğinden dolayı, disiplin kurulunca  15.08.2019 tarihinde İş akdi fes edilmiştir.

13-03.09.2019 tarihinde Fen İşleri Müdürü İsa AVŞAR Bilgi İşlem Müdürlüğüne vekaleten görevlendirilmiştir.

14-03.09.2019 Tarihinde İmar ve Şehircilik bünyesinde Teknisyen olarak çalışan Hasan NALBANT Fen İşleri Müdürlüğüne  vekaleten görevlendirilmiştir.

15-Belediyemizde Daimi İşçi olarak görev yapan Şükrü DURSUN 20.09.2019 Tarihinde  Temizlik İşleri Sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.

16-Belediyemizde Eğitmen olarak görev yapan Ömer ERTÜRK, Görevde Yükselme Sınavında  başarılı olmuş ve Tesisler Müdürlüğüne asaleten atanması yapılmıştır. Ayrıca Meclisin bilgisine sunulmuştur.

17-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürü Murat SARICA,18.11.2019 tarihinde Fen İşleri Müdürlüğüne asaleten ataması yapılmıştır.

18-Belediyemiz Fen İşleri Müdürü İsa AVŞAR 18.11.2019 Tarihinde Bilgi İşlem Müdürlüğüne asaleten atanmıştır.

19-Belediyemizde çalışanı bütün personellerin izin durumları, terfileri ve diğer özlük hakları  her ay düzenli olarak takip edilmiştir.

20-Sonuç olarak; 30.12.2019 tarihi itibari ile; 26 Memur, 45 Daimi İşçi, 25 Şirket Elemanı ve 7 sözleşmeli olmak üzere toplamda 103 Personel ile Belediyemiz hizmetleri yürütülmektedir.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;

 

 1. a) 23 adet yapı ruhsatı,
 2. b) 18 adet yapı kullanım izni verilmiştir.
 3. c) 5 adet   Kısmi İmar değişikliği,
 4. d) 12 adet ifraz-tevhit ve yola terk işlemi yapılmıştır.
 5. e) İlçemiz sınırlarında Akçakolay ve Altıparmak mahallelerindeki imar çalışmaları devam etmektedir.

f)GES ile ilgili proje çalışmaları devam etmektedir.

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü;

1-Tüm Alt Yapı (Kablo Çekimi, Bakım, Onarım ve Arıza Giderme) ile ilgili Bilgisayar, Ekran, Telefon, Yazıcı ve Tarayıcılardan kaynaklanan sorunlar anında müdahale edilerek giderilmiştir.

2-Yenilenen bilişim teknolojilerini yakından takip eden Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü, Elektronik Belge Yönetim Sistemi geliştirilerek ıslak imza gerektiren tüm yazışmaların e-imza ile imzalanabileceği şekilde çalışmalar yapıldı. Bu sayede kurum çalışanlarında çevre bilincinin en üst seviyeye çıkarılması ve yazışma süreçlerinin en iyi, en hızlı şekilde işletilmesi hedeflenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Kurum dışı evraklar da elektronik imza ile imzalanmış ve zamandan tasarruf sağlanmıştır.  EBYS programı kurumlar arası elektronik imzalı belgelerin alınıp gönderilmesine elverişli hale getirilmiştir.

3-Belediye web sitemiz 2019 yılı Nisan ayında yenilenerek hizmete sunulmuştur.

 4-Belediye web sitesine düzenli olarak faaliyetlerle ilgili ve ilçemizde gelişmelerle ilgili haber fotoğrafları atarak, sitenin güncel kalmasını sağlanmıştır.

5- Belediye hizmet binasında4 adet, şehir merkezinde 1 adet mobese , su deposu  4 adet, Reşadiye Otogar 4 adet,  itfaiye 5 adet, ve 15 Temmuz Şehitler Parkındaki 8 Adet  kameranın etkin ve verimli çalışmaları takip edilerek, günlük olayların kayıt altına alınması sağlanmış, bakım ve onarımları yapılmıştır.

 6-İçişleri Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu EBYS ve medya okur yazarlığı eğitim seminerlerine katılım sağlanmıştır.

7-Meclis Toplantıları takip edilerek ilgili toplantılarda alınan kararların kayıtları oluşturularak arşivlenmiştir.

8-Nüfus ve numarataj çalışmaları yapılarak, vatandaşlarımızın numarataj talepleri sistem üzerinden gerçekleştirilmiştir.

9-İlçemizdeki cenaze ilanları takip edilerek, belediyemiz sitesinde güncel olarak paylaşılmıştır.

10-Dini bayramlar, önemli günler ve toplantılarla ilgili Belediyemizce vatandaşlarımıza SMS sisteminden mesajlar gönderilmiştir.

 

Temizlik Müdürlüğü;

 

1-Trayler ile Erbaa katı atık toplama merkezine ilçemiz çöpleri haftanın belirli günlerinde gönderilmektedir.

2-Mahallelerden her gün düzenli olarak çöp toplanmaktadır.

3-Nöbet sistemi ile çarşı merkezini sabah ve akşam düzenli olarak temizlenmektedir.

 

İtfaiye Amirliği;

a-İtfaiye Raporları

 • Okul ve Resmi Kurumlara verilen itfaiye raporları         :     3 Ad.

b-Yapılan Hizmetler

 • Baca temizliği(Resmi Kurumlar :      2 Ad.
 • İlçemiz park, bahçe ve yeşil alanların sulanması      :    50 Ad.
 • Yol kenarında ki ağaçların sulanması    :    20 Ad.
 • Cadde ve sokakların düzenli yıkanması    :  400 Ad.
 • Pazar yerinin yıkanması :    52 Ad.

           c-Ücretli Yapılan Hizmetler

 • Özel hizmetler                                 :      8 Ad.

d-Müdahaleler

 • Bina Yangınları : 12 Ad.
 • Araç Yangını : 16 Ad.
 • Odun-kömür deposu vb. yangınlar : 3 Ad.
 • Arazi Yangını :   4 Ad.
 • Orman :   4 Ad.
 • Diğer yangınlar                        :   9 Ad.

 

Veterinerlik;

2019 yılında Büyük baş hayvan, Küçük baş hayvan nakli yapılmış olup, karşılığında 11.335,00 TL gelir elde edilmiştir. Halk sağlığı alanında yaz boyu haşere mücadelesi yapılmış 200 litre haşere ilacı harcanmıştır. 20 tane sokak hayvanına kuduz aşısı,20 tane sokak hayvanına dış parazit iğnesi yine çeşitli hastalıklarından dolayı 15 tane sokak hayvanına tedavi uygulanmıştır .Şehrimizin 5 ayrı bölgesine  sokak hayvanları için beslenme odağı konmuştur.

 

 

İlçemiz Halkının daha temiz ve hijyenik şartlarda kesilmiş et tüketmeleri amacı ile RESÜT bünyesinde bulunan mezbaha belediyemizce kiralanmıştır.

 

 

Zabıta Amirliği;

 • Ulusal Bayramlarda tertip ve düzeni işyerlerinin bayrak asmaları, protokol yerinin düzenlenmesi ve ses düzeninin kurulması yapılmıştır.
 • İlçemizde pazar yerinin kurulması ve denetlenmesi İlçemiz dışından ve ilçemizden gelen seyyar satıcıların Pazar yerine düzenli bir şekilde kurulması yapılmıştır.
 • İlçemizde terazisi bulunan terazilerinin, damga kontrolü için Belediyemizin Terazi Ayar Memuru ile beraber damga ve kontrolü yapılmıştır.
 • İlçemiz mezarlığının tertip ve düzeni Mezarlığımızı düzenli ve temiz tutmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Defin İşlemleri yapılmaktadır. İlçemiz halkına Cenaze Taşıma aracı (21.08.2019 tarihi itibarıyla 60 merhum- merhume taşınmıştır. Köyler dahil) , 2 adet cenaze alan morgumuzla ve cenaze yıkama hizmetleri vermektedir. 2019 Yılında 57 Merhum şehir mezarlığımıza defnolunmuştur.
 • İlçemiz esnaflarından ilan ve Reklam vergisi ve Terazi Damga Geliri Ölçü ayar Memuru tarafından alınmaktadır. İlan ve Reklam Vergisi olarak 2019 yılında 113,00 TL Terazi Damga Geliri olarak 2019 yılında 1.100,00 TL alınmıştır.
 • İşgaliye geliri Zabıta tarafından alınmaktadır. İşgaliye geliri olarak 2019 yılında 840,00 TL alınmıştır.
 • Otobüs Terminali Otobüs Çıkış Ücretleri Zabıta tarafından alınmaktadır. Otobüs Terminali geliri olarak 2019 Yılında 336,00 TL alınmıştır.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Zabıta tarafından verilmektedir. İlçemizde yeni işyeri açan 18 Adet işyerine Ruhsat verilmiş ve 069,40 TL Gelir sağlanmıştır. Yasal süresi içinde bu işyerlerine tutanakları tutulmuştur.
 • Minibüs Garajı Kontrolü tertip ve düzeni Zabıta tarafından yapılmaktadır. Minibüs çıkış ücretleri Zabıta tarafından alınmaktadır. 2019 Yılında 230,00 TL alınmıştır.
 • 1 adet Zabıt Varakası düzenlenmiştir.
 • 2 adet Tespit Tutanağı düzenlenmiştir.
 • Belediyemiz Zabıtasınca kaçak inşaatların imar ve şehircilik müdürlüğü ile beraber kontrol edilip kaçak inşaat yapımına engel olunmaktadır.
 • Belediyemiz Zabıtasınca dilencilikle mücadele edilmektedir. İlçemiz dışından gelen dilenciler ilçemiz dışına çıkmaları sağlanmaktadır.

 

 

Tesisler Müdürlüğü;

19 Odalı Kaplıca Otelimiz, 15 Adet Lüks Apart Evlerimiz, 10  adet Sıra Banyo ile hizmet veren Kaplıca Tesislerimizde 3.527 müşteri konaklamış,  2.436 kişi banyo hizmetinden yararlanmıştır.

 1. Otel, ve Yeni Apart evlerin tamamı ile Lokanta Büfe Mescit ve WC’lerin komple bakımları yapılarak beyaz renge boyanmıştır.
 2. Genel Temizlik ve ilaçlama,
 3. Tesis girişinden itibaren tüm alanlarda çevre düzenlemesi,
 4. Otelin arka kısmında bulunan kanal giderleri yapılıp oto park yapılmıştır.
 5. Yeni Apartların arkası ve ön tarafındaki metruk yerler hafriyat yapılarak istinat duvarları yapılmıştır.
 6. Otel Girişinde düzenleme yapılarak çiçeklikler oluşturulmuştur.
 7. Otel girişindeki yol sıcak asfalt yapılmıştır.
 8. Tesislerimize günümüz koşullarına uygun otel programı alınıp kayıt sistemi güncellenmiştir.
 9. Çamaşırhanede çamaşır makinesi yenilenmiş daha uygun bir hale getirilmiştir.
 10. Personellerle devamlı toplantılar yapılarak daha iyi hizmet verme konusunda bilgiler verilmiştir.
 11. İş güvenliği ile ilgili eksiklerin giderilmesi sağlanmıştır.
 12. Kaplıca lokantasının ihalesi yapılmış, Yenileme çalışması yapılmaktadır.

 

Tesisimiz 2019 yılında Otel, pansiyon, Apart evlerin ve masaj aletinin belediyemize geliri

Otel ve pansiyon geliri: 366.430,00 TL

Banyo gelirlerimiz ise:     58.500,00 TL

Masaj aleti geliri:                  145,00  TL

Toplam gelirimiz ise:  425.075,00TL olmuştur.

Mal ve hizmet alımı giderleri:542.989,59 TL

Personel giderleri:512.342,61 TL

 

 

 

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

A-Üstünlükler

 

1-Kaplıca tesislerimizin varlığı

2-Güçlü bir bilgisayar sistemi

3-Bilgisayar kullanma yeteneğine sahip yeniliklere açık ve özverili personelin olması

4-Belediyenin çalışmalarının halk tarafından desteklenmesi ve  itibarının yüksek olması

5-Deneyimli müdürlerin olması

6-Belediyenin ilçedeki tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışması

7-Yenilikçi, katılımcı, dinamik, emeğe saygılı demokratik yönetim anlayışı

8-İlçenin tüm altyapısının yenilenmiş olması

9-İlçenin içme suyu sisteminin yenilenmiş olması

10-İlçenin büyük bölümünde üst yapı çalışmalarının yapılmış olması

 

B-Zayıf Yönler

 

1-Yabancı dil bilen personelin olmaması

2-Deprem, sel vb. doğal afetlere hazır olmama

3-Personel harcamalarının bütçedeki oranının yüksek olması

4-Belediye gelirlerinin istenilen düzeyde olmamasına karşın belediyeden beklentilerin fazla olması

5-Vergi ve genel bütçe dışı gelirlerimizin az olması

6-Tahakkuk eden alacaklarımızın düzenli tahakkuk edilememesi

7-Personel maaşlarının düzenli ödenememesi

8-Yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları nedeni ile borçlarının artması

9-İller Bankası paylarının yetersizliği

10- Yaz aylarında ve kış aylarında yaşanan nüfus dengesizliği

 

 

C-Değerlendirme

 

Reşadiye Belediyesi olarak; REŞADİYE’mizin yaşanabilir, tercih edilen bir ilçe olması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Ancak, belediyemizin ilçemize yapmış olduğu büyük yatırımlar (alt yapı ve üst yapı) sonucu yaşamakta olduğu mali sorunlar nedeni ile planlanan birçok projelar yavaş ilerlemektedir.

Kurumumuz üstünlüklerinin kazandırdığı tüm yeteneklerle zayıf noktalarını kapatmaya çalışmakta ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

 

V ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

1-Hazine yardımlarının arttırılması,

2-Proje karşılığı yapılan Bakanlık yardım miktarlarının arttırılması,

3-Belediyemizin faydalanacağı gelir kaynaklarının çoğaltılması,

 

 

                                                                                                                MUSTAFA YILMAZ

                                                                                                                BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜST YÖNETİCİNİN

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

 

Üst yönetici  olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara  dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

28.03.2020

 

 

 

 

Mustafa YILMAZ

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak;

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

 

İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun Mali bilgiler bölümünde  yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

 

28.03.2020

 

 

Hakan ÖZTÜRK

Mali Hizmetler Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Toplam 48 sayfadan oluşan Reşadiye Belediye Başkanlığı 2019 yılı Faaliyet Raporu

…../…./2020 tarih ve ….. sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

 

Gültekin YİĞİT                                      Turgut ŞAHİN                       Arif Ahmet ÇAKMAK

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ                 MECLİS KATİP                   MECLİS KATİP

 

10560cookie-checkİDARE FAALİYET RAPORU 2019

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.