Mart 2020 Meclis Gündem ve Kararları

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ   : 2020

TOPLANTI                       :  3

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                           : 1

Açılış Saati : 14 00   05.03.2020 Perşembe

GÜNDEM:

 

1- Yoklama- Açılış
2- Resmi Dairelere Ait Su Ücretlerinin Görüşülmesi
3- Kadro Unvan Değişikliğinin Görüşülmesi
4- Sözleşmeli Personelinin Ücretlerinin Belirlenmesinin Görüşülmesi
5- Memet GÜMÜŞ’ e Ait Çekme Mesafesi Ve Su Basman Kodu Talebinin Görüşülmesi

MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

                  Belediyemiz Meclisi,  05.03.2020 tarihinde  saat 14:oo’de Belediye toplantı salonunda toplandı.

Yapılan yoklamada  10 üyeli meclisimizin tüm üyelerin toplantıya iştirak ettiği görüldü. Toplantıya katılan meclis üyelerine  hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Mart   Ayı  toplantısı Meclis Başkanı Mustafa YILMAZ’ ın  açılış konuşması yapması ile başladı.

Gündem dışı görüşülecek 7 adet konu meclise okunuldu. 7 adet konunun gündeme alınması uygun görüldü.

 

Gündemin 2.nci maddesinde bulunan 05.12.2019 Tarih ve 117 sayılı meclis kararında  Resmi Kurumlar 1 ton su ücreti 4,27 TL. olarak belirlenmiştir. 05 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 86. Maddesinde; “ Ek Madde 2: Kamu Kurum ve Kuruluşlarına uygulanan su, atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su  ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez” denildiğinden,  Resmi Kurumlar 1 Ton su ücretinin 3,75 TL olarak değiştirilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3.ncü maddesinde bulunan  Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün  27.02.2020 tarih ve E.263 sayılı yazıları ekinde meclise sunulan, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan   kadro değişikleri için hazırlanan (II) sayılı “Boş Memur Kadro Değişiklik Cetvelinde” gösterildiği gibi; 9 dereceli Teknisyen kadrosunun iptal edilerek 7 dereceli Mimar kadrosu olarak değiştirilmesi için hazırlanan cetvellerin hazırlandığı şekliyle aynen kabulüne 6 evet,  4 red ( Ali AKKOYUN, Yusuf ARSLAN, Erol ŞİMŞEK, Hakan ÜNAL) ile  meclisimizce oy çoğunluğu ile karar verildi.

Gündemin 4. ncü maddesinde bulunan 2020 yılında, Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesi gereğince sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele, Maliye Bakanlığının 09.01.2020 Tarih ve 27998389-010.06.02-E.8449 sayılı genelgesine istinaden,

Tekniker                    1.650,00 TL

                            Mühendis ve Mimar  1.600,00 TL,

Aylık net ücret ödenmesine, Aynı genelgede belirtilen Ek Ödeme oranına göre ek ödeme tutarlarının, hak ve alacaklarının çalıştırılacak sözleşmeli personele yansıtılmasına, 2020 yılında yapılan artışların Maliye Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre yapılmasına, ödemelerin her ay başında peşin olarak yapılmasına , kararın 24.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmasına 6 evet,  4 red ( Ali AKKOYUN, Yusuf ARSLAN, Erol ŞİMŞEK, Hakan ÜNAL) ile meclisimizce oy çoğunluğu ile karar verildi.

Gündemin 5. nci maddesinde bulunan Memet GÜMÜŞ’ e ait İlçenin Osmaniye  Mahallesi 153 ada 161 parselde bulunan taşınmaza ait çekme mesafelerinin, ada içerisinde bulunan ruhsatlı binalar göz önünde bulundurularak mevcut teşekküle göre güney ve doğu tarafındaki yollardan 3 metre olarak belirlenmesini, yine parselin bulunduğu mevkiinin engebeli olmasından sel ve heyelan riskinden dolayı su basman kotunun 2,20 metre olarak belirlenmesi ile ilgili  talebi incelemek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6. ncı maddesinde bulunan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna istinaden; sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunun yapılması amacıyla Birlik kurulmasına, birliğe üye olunmasına, birlik tüzüğüne imza atması için Belediye Başkanı Mustafa YILMAZ’a yetki verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7. nci maddesinde bulunan Orhan GÜVEN’ e ait İlçenin Osmaniye  Mahallesi 189 ada 100 parselde bulunan taşınmazın katının ada içerisinde kalan diğer parseller göz önünde bulundurularak 5 kat olarak düzenlenmesi ile ilgili  talebi incelemek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8. nci maddesinde bulunan İhsan SAĞLAM ve Müşt. ait İlçenin Akçakolay Mahallesi 233 ada 5,6,7,9,10 nolu parsellerin imar planı olmadığından  imar planına alınması ile ilgili  talebi incelemek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9. ncu maddesinde İlçenin Osmaniye Mah. 196 ada 22 parselde Belediyemize ait lokantanın kira süresinin 2021 Mart ayında biteceği ancak kiracının  borcunun biriktiği  ödemekte zorluk çektiği kiracı ile yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır. Kiracılık ilişkisinin sonlandırılması her iki tarafında menfaatine olacağı kanaati ile konu meclise sunuldu.

Meclisimizce kiracı ile tekrar görüşme yapılmasına, yapılacak görüşme neticesine göre konunun daha sonra görüşülmesine  oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10. ncu maddesinde bulunan Osman KAYA’ ya ait İlçenin Osmaniye  Mahallesi 153 ada 135 parsele bitişik ( ikiz ) nizam yapılacağından yol çekme mesafesinin 4 mt uygulanması ile ilgili  talebi incelemek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 11.nci maddesinde bulunan 05.12.2019 Tarih ve 117 sayılı meclis kararında 1. Maddesinin g bendinde bulunan   İşyerlerinin 1 ton su ücreti 6,00 TL uygulamasının iptal edilmesine, bunun yerine İşyerleri su ücretinin  4,00 TL olarak uygulamasının kabulüne  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 12.nci maddesinde bulunan İlçenin Osmaniye  Mahallesi 153 ada 125 ile 139 parseller  arasında kalan alanın hali hazırda 0,25 TAKS 0,50 KAKS olarak planlı olduğu bahse konu parsellerin TAKS 0,40 KAKS 1,60 olarak değiştirilmesi  ile ilgili  talebi incelemek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Mart Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Mart  ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

9330cookie-checkMart 2020 Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.