REŞADİYE BELEDİYESİ DENETİM KOMİSYONU 2018 YILI RAPORU

REŞADİYE BELEDİYESİ

DENETİM KOMİSYONU

2018 YILI RAPORU

 

DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : BURHAN KIŞLAK, METİN OTYAKMAZ,

HALİL İBRAHİM DEMİR

DENETLENEN

KURUM : REŞADİYE BELEDİYESİ

İŞLER  : GELİR VE GİDERLER YIL  : 01.01.2018-31.12.2018

DENETLEME TARİHİ

DENETLEME BAŞLAMA  : 04.01.2019

DENETİME SON VERME  :12.03.2019

TOPLAM GÜN SAYISI  : 45

 

İÇİNDEKİLER

1-AMAÇ

2-DAYANAK

3-SUNUŞ

4-İNCELEME-ARAŞTIRMA

5-SONUÇ

 

A-BELEDİYE GELİRLERİ

1-Vergi Gelirleri

2-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3-Bağış ve Yardımlar

4-Diğer Gelirler

5-Sermaye Gelirleri

B-BELEDİYENİN GİDERLERİ

1-Personel Giderleri

2-S.G.K. Ödenen Pirim Giderleri

3-Mal ve Hizmet alımları

4-Cari Transferler

5-Sermaye Giderleri

1-AMAÇ 

Reşadiye  Belediyesinin, 2018 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince belirtilen süre içerisinde denetimi yapmak üzere, Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarihli toplantısında gizli oyla seçilen ve 3 kişiden oluşan komisyon çalışmalarına 04.01.2019 tarihinde başlamıştır.

Komisyonumuz yapmış olduğu ilk toplantıda; Denetim Komisyonu Başkanlığına Burhan KIŞLAK,  Üyeliklere ise Metin OTYAKMAZ, Halil İbrahim DEMİR seçmiştir.

2-DAYANAK 

Komisyonumuz  Belediyenin 2018 yılı gelir ve giderlerinin yanı sıra bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

237 Sayılı Taşıt Kanunu

6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu

4749 Sayılı Kamu Finans v Borç Yönetim Kanunu

1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu

6111 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bunlara Bağlı Yönetmelikler ve Bakanlık Genelgeleri Esasa Alınarak;

Belediyenin Kuruluş şemasında yer alan Müdürlük ve buna bağlı tüm birimlerin çalışmalarında kaynaklarında ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetip yönetilmediğinin değerlendirilmesi ayrıca kurumu zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için tamamen bağımsız ve objektif bir denetleme amaçlanmıştır.

3- SUNUŞ 

Denetim Komisyonumuz, yasadan kaynaklanan görevini icra etmek için 2018 yılı ile ilgili aylık mizan değerleri kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu, ödeme listesi gibi mali veriler üzerinde çalışmıştır.

Raporumuzun inceleme ve araştırma bölümünde bütçe ve kesin hesap karşılaştırmaları belediye gelirleri ve belediye giderleri, borç ve alacakları ve bilanço ana başlıklar halinde incelenmiş ve komisyonumuzun tespitleri sıralanmıştır.

Raporumuzun sonuç bölümünde ise denetim komisyonumuzun görüşlerine yer verilmiştir.

4-) İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR

Reşadiye Belediye Başkanlığı tahsilat iş ve işlemlerinin 2018 yılında düzenli olarak yapıldığı, tahsilat yönetmeliğinin 10, 11, 12, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39’ ncu maddelerine uyulduğu görülmüştür.

A-BELEDİYENİN GELİRLERİ 

1-VERGİ GELİRLERİ:

  • a) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler:
  2017 yılı devri 2018 yılı tah. 2018 yılı tahsil 2019 yılı devir Tahsil Oranı

 

Bina Vergisi 241.059,67 498.790,63 194.511,07 304.279,56 39,00
Arsa Vergisi    64.050,87    91.707,88   22.219,13   69.488,75 24,23
Arazi Vergisi    25.184,61    27.256,29        127,40   27.128,89   0,47
ÇevreTemiz.     11.183,01 143.149,28   98.076,11  45.073,17 68,51
TOPLAM 341.478,16 760.904,08 314.933,71 445.970,37 41,39

Mülkiyet üzerinden alınan vergilerde ki ortalama 201

8 yılının tahsilat oranı % 70,00 olduğu,

 

1-b) Dahilinde alınan mal ve hizmet vergileri:  

  2017

yılıdevri

2018 yılı tahakkuk 2018 yılı tahsil 2019 yılına devir Tahsil Oranı

 

Özel Tük.Ver. —– 473.431,70 473.431,70 —– 100,00
Dah.Al.Mal.Hiz.Ver. —–  59.564,36 49.624,71 9.939,65 83,31
TOPLAM —– 532.996,06 523.056,41 9.939,65 100,00

Dahilinde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinde ki 2017 yılının tahsil oranı %98,14 olduğu,

1-c) Harçlar: 

  2017 yılı devri 2018 yılı tahakkuk 2018 yılı tahsil 2019 yılına devir Tahsil Oranı

 

Bina İnş. Harcı —– 50.181,56 50.181,56 —– 100,00
Hayv.Kes.Mua.Ve Denet. Harcı —– 14.370,00 14.370,00 —– 100,00
İşgal Harcı —– 60.104,70 60.104,70 —– 100,00
İşyeri Aç.İz.Harcı —–   2.712,70   2.712,70 —– 100,00
Tatil Günlerinde Çalışma Ruh.Harcı

 

—–   2.039,60   2.039,60 —– 100,00
Tellallık Harcı

 

—–   43.474,22   43.474,22 —– 100,00
Yapı Kullanma İzni Harcı —–   6.572,00

 

  6.572,00

 

—– 100,00
Diğer Harçlar —– 45.694,76 45.694,76 —– 100,00
TOPLAM —– 225.149,54 225.149,54 —– 100,00

Harçlarda 2018 yılı tahsilat oranının %100,00 olduğu, 

 

1-d)Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler:

  2017 yılı devri 2018 yılı tahakkuk 2018 yılı tahsil 2019 yılına devir Tahsil Oranı

 

Kaldırılan Vergi Artıkları —– —- —- —– —–
Başka Yerde Sınıflandırılmayan

Diğer Vergiler

—– 397,75 397,75 —– 100,00
TOPLAM —– 397,75 397,75 —– 100,00

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2018 yılı tahsilat oranı %100,00 olduğu,

3-a) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

 

 

2017 yılı devri 2018 yılı tahakkuk 2018 yılı tahsil 2019 yılına devir Tahsil Oranı

 

Mal.Sat.Gelirleri

 

—– 11.517,40 11.517,40 —– 100,00
Hizmet Gelirleri 98.890,52 1.973.555,08 1.751.659,67 221.472,41 88,78
TOPLAM 98.890,52 1.985.072,48 1.763.177,07 221.472,41 88,84

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde 2018 yılı tahsilat oranının % 88,84 olduğu,

3-b) Kira Gelirleri  :

  2017 yılı devri 2018 yılı tahakkuk 2018 yılı tahsil 2019 yılına devir Tahsil Oranı

 

Sosyal Tesis Kira Gelirleri —– —– —– —– —–
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri —– 670.207,50 670.207,50 —– 100,00
Taşınır Kira Gelirleri —–        655,75        655,75 —– 100,00
TOPLAM —– 670.863,25 670.863,25 —– 100,00

Kira gelirlerinde 2018 yılı tahsilat oranının % 100,00 olduğu,

3-c) Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet  Gelirleri:

 

  2017 yılı devri 2018 yılı tahakkuk 2018 yılı tahsil 2019 yılına devir Tahsil Oranı

 

Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri —– 5.766,20 5.766,20 —– 100,00
TOPLAM —– 5.766,20 5,766,20 —– 100,00

Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2018 yılı tahsilat oranının % 100,00 olduğu,

 

4-a)Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri  :

  2017 yılı devri 2018 yılı tahakkuk 2018 yılı tahsil 2019 yılına devir Tahsil Oranı

 

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar —– 976.111,97 976.111,97 —– 100,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar  

—–

 

75.000,00

 

75.000,00

 

—–

100,00
Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar  

—–

 

      241,40

 

    241,40

 

—–

 

100,00

TOPLAM —– 1.051.353,37 1.051.353,37 —– 100,00

Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirlerinde 2018 yılı tahsilat oranının % 100,00 olduğu,

 

5-a) Diğer Gelirler :

  2017 yılı devri 2018 yılı tahakkuk 2018 yılı tahsil 2019 yılına devir Tahsil Oranı

 

Mevduat Faizleri ——      29.988,37      29.988,37 —– 100,00
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar —– 5.867.253,91 5.867.253,91 —– 100,00
Kamu Harcamalarına Katılma Payları 86,48       2.275,25        2.275,25 —– 100,00
Mahalli İdarelere Ait Paylar —–       9.366,17       9.366,17 —— 100,00
TOPLAM 86,48 5.908.883,70 5.908.883,70 —— 100,00

 

PARA CEZALARI 2017 yılı devri 2018 yılı tahakkuk 2018 yılı tahsil 2019 yılına devir Tahsil Oranı

 

İdari Para Cezaları —–     472,63 472,63 —– 100,00
Vergi Cezaları 4.187,81 60.188,34 56.940,18 3.248,16 94,60
Diğer Para Cezaları 1.440.54 17.609,64 17.328,18    281,46 98,40
TOPLAM 5.628,35 78.270,61 74.740,99 3.529,62 95,49
Diğer Çeşitli Gelirler —– 69.974,96 69.974,96 —— 100,00
TOPLAM —– 69.974,96 69,974,96 —— 100,00
GENEL TOPLAM 446.083,51 11.289.632,00 10.608.296,95 680.912,05 94,00

 

Diğer Gelirlerin  2018 yılı tahsilat oranının % 100,00 olduğu,

B-1-BELEDİYENİN PERSONEL DURUMU

Norm Kadro Dolu Boş
Memur 27 60
Norm Kadro Dışı Kullanılan Kadro  
Söz.Personel  6  
İşçiler Daimi 47  
Hizmet Alım İşçileri  26  

  

1-Personel Giderleri: .-TL

  2017 Yılı 2018 Yılı Artış oranı
Memurlar 1.466.597,56 1.371.210,02  
Sözleşmeli Personel    177.353,16    195.088,63  
İşçiler 2.982.121,90 3.288.553,43  
Geçici Personel       51.898,66      57.088,56  
Diğer Personel      95.337,90    190.830,81  
TOPLAM 4.773.309,18 5.102.771,45  

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri : -TL 

Memurlar 257.454,80 248.306,60  
Sözleşmeli Personel   22.695,92   24.965,52  
İşçiler 511.831,08 518.221,98  
Geçici Personel     4.664,00     5.130,40  
TOPLAM 796.645,80 796.624,50  

 

Mal Ve Hizmet Alımları:.-TL 

 

Üretime Yön.Mal.ve Malz.alımı       6.249,76        1.744,35  
Tük. Yön.Mal.Ve.Malz.alımı 1.334.091,73 1.452.879,39  
Yolluklar      36.867,86       40.541,82  
Görev giderleri    162.400,48     178.640,56  
Hizmet Alımları    802.754,82  1.265.184,21  
Temsil Ve Tanıtma Gid    288.640,00     317.504,00  
Menk.Mfl.Gayr.Hak.Bak.ve Onr gid.    560.818,02     597.250,48  
Gayri Mal.Bak.Orm.Gideri   382.821,04     435.932,16  
Tedavi Ve Cenaze Gid.       8.186,48         9.005,14  
TOPLAM 3.582.830,19  4.298.682,11  

 

Faiz Giderleri: .-TL 

Diğer İç Borç Ve Faiz Giderleri 116.600,00 128.260,00  
TOPLAM 116.600,00 128.260,00  

 

Cari Transferler: .-TL

Görev Zararları 47.194,32 44.935,03  
Hazine Yardımları 29.150,00 32.065,00  
Kar Amacı Gütmeyen Kurl.Yap.Trans 37.101,93 40.812,13  
Hane Halkına Yap. Tran 28.695,26 31.564,79  
Gel. Ayrl. Paylar 93.280,00 102.608,00  
TOPLAM 235.421,51 251.984,95  

 

Sermaye Giderleri: .-TL 

Mamul Mal Alımı 292.456,12 321.701,82  
Menkul Sermaye Üretim Giderleri     7.590,66     8.349,77  
Gayri Maddi Hak Alımları   26.200,02   28.820,03  
Gayrim.Alım.Kamulş 1.062.821,72 1.169.065,45    
Gayr.Serm.Ü

rt.Gid

   698.642,42    658.506,69  
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri    240.557,46    264.574,78  
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri      57.378,86     63.052,68  
TOPLAM 2.385.647,26 2.514.071,22  

 

Sermaye Transferleri: .-TL 

Yurt İçi Sermaye Transferleri 65.995,60 72.595,16  
TOPLAM 65.995,60 72.595,16  

 

 

Yedek Ödenekler : .-TL 

Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği   65.879,00   72.466,90  
Yedek Ödenek 602.312,46 662.543,71  
TOPLAM 668.191,46 735.010,61  
GENEL TOPLAM 12.624.641,00 13.900.000,00  

 

1-Personel Giderleri: .-TL

   Bütçe İle Verilen Ödenek Harcanan İmha Olan
Özel Kalem Müd. 1.665.937,19 1.636.102,22 80.834,97
İdari Ve Mali İşler Daire Başk.  

—–

 

—–

 

17.500,00

İnsan Kay.Ve Eğt. Md.  

   169.899,97

 

   161.827,29

 

 14.072,68

Bilgi İşlem Müd.   257.388,85    250.593,30  34.295,55
Hukuk Müşavirliği     63.313,49      21.338,76  41.974,73
Yazı İşl.Müd.   256.481,97    233.102,54  48.379,43
Mali Hiz.Müd. 1.403.474,77    538.038,96 370.935,81
İtfaiye Müdürlüğü 1.093.897,65    978.206,72   92.690,93
Zabıta Müdürlüğü    415.444,06       380.926,33    57.517,73
Temizlik Ve Çevre Koruma Müd. 1.849.238,56    2.691.389,78     12.348,78
Sosyal Yardım Müd.     71.851,26          23.103,51    36.747,75
İmar Müdürlüğü   493.712,04       473.576,60    93.135,44
Fen İşleri Müd. 2.660.529,56    6.260.387,04   127.142,52
Su Ve Kanalizasyon Müd. 1.049.045,98       951.002,95   258.043,03
Park Ve Bahçeler Md.    240.150,26       578.840,12   161.310,14
Mezbaha Müd.    363.258,94       331.161,52      97.097,42
Mezarlıklar Ve Defin İşleri Müd.  

     84.574,69

 

        35.203,32

 

    49.371,37

İşletme Müdürlüğü 1.761.800,76   1.518.525,17    243.275,59
TOPLAM 13.900.000,00 17.063.326,13 1.836.673,87

 

2019 yılı belediyemizin tahmini  bütçesi 14.595.000,00 TL  dir.

Belediyemizin 2018 yılı Gelirlerin toplamı 10.608.296,95-TL olup,

Belediyemizin 2018 yılı Giderlerinin toplamı 17.063.326,13.-TL’dir.

 

Bütçe İncelemesi Ve Araştırmalar:

31.12.2018 takvim yılı sonu Belediye’nin Bilançosunu incelediğimizde;

1) Raporumuzdaki 31.12.2018 tarihli Bilançoda yer alan Bilanço bakiyeleri kanuni defter kayıtları ile mutabakatlı olduğu ve gerçeği yansıttığı, Bilanço muhasebe sistemi genel tebliğinde belirtilen ilkelere uygun olduğu görülmüştür.

2) 2018 yılı sonu denetimimizde mal ve hizmet alış faturalarının gerçeği yansıttığı, nakit ödemelerin ve borç alacak ilişkilerinin mal ve hizmet alımına uygun olduğu görülmüştür. Bankalarla firma kayıtlarında yer alan cari hareketlerin ve bakiyelerinin mutabakatları yaptırılmış olup, bu hesaplara ilişkin bakiyelerin gerçek durumunu ifade ettiği kayıtlarla mutabık olduğu tespit edilmiştir.

3)Belediye alacaklarının tahsilinin sağlanması, yapılması gereken hizmetleri daha kısa sürede gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır.

4) Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapıldığı, anlaşılmıştır.

5) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerek doğrudan temin gerekse pazarlıkla ve açık ihale usulüyle alımlarla ilgili dosyalar ve alımlar incelenmiştir. 4734 sayılı Kanuna göre doğrudan temin alımlarında genellikle firmalardan yasaya uygun (3) üç teklif alındığı tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediye Meclisince oluşturulan komisyonumuzca; 2018 mali yılı iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır.

Reşadiye Belediye Meclis Başkanlığına arz olunur. 15.03.2019

 

Burhan KIŞLAK

( Denetim  Komisyonu Başkanı)

Metin OTYAKMAZ                                                Halil İbrahim DEMİR

( Üye )                                                                       ( Üye )

 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Belediye Meclisimizin Denetleme Komisyon üyeleri Burhan KIŞLAK, Metin OTYAKMAZ, Halil İbrahim DEMİR Belediyenin 2018 yılı gelir ve gider işlemlerini incelemek üzere 04.01.2019 tarih ve 12.03.2019 tarihleri arasındaki çalışmalarını tamamlayarak 2018 yılı Reşadiye Belediyesi Denetleme Raporunu ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                                 Burhan KIŞLAK

                                                                                             Denetleme Komisyonu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2680cookie-checkREŞADİYE BELEDİYESİ DENETİM KOMİSYONU 2018 YILI RAPORU

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.