REŞADİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ REŞADİYE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARIN PARKE TAŞI SÖKÜLMESİ, KİLİTLİ PARKE-BORDÜR TAŞI DÖŞEMESİ VE KANALİZASYON BACASI- İÇME SUYU ŞEBEKE VANASI YÜKSELTME İŞİ YAPIM İHALESİ

REŞADİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ REŞADİYE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARIN PARKE TAŞI SÖKÜLMESİ, KİLİTLİ PARKE-BORDÜR TAŞI DÖŞEMESİ VE KANALİZASYON BACASI- İÇME SUYU ŞEBEKE VANASI YÜKSELTME İŞİ YAPIM İHALESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/515945

1-İdarenin

a) Adresi : REŞADİYE BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 4 60700 REŞADİYE/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası : 3564613028 – 3564614438

c) Elektronik Posta Adresi : resadiyefen@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Reşadiye Belediyesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Parke, Bordür, Alım ve Döşenmesi Kanalizasyon Kapakları ve Şebeke Su Hattı vanalarının yol kotu seviyesine çıkarılması , Parke yapılacak yollarda Parke Sökümü (6 kalem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Reşadiye/TOKAT

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Reşadiye Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 19.10.2020 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-V Grubu Karayolu İşleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Reşadiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İndirmek için:

RESADIYE BELEDIYESI FEN ISLERI MUDURLUGU PARKE ILAN

11930cookie-checkREŞADİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ REŞADİYE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARIN PARKE TAŞI SÖKÜLMESİ, KİLİTLİ PARKE-BORDÜR TAŞI DÖŞEMESİ VE KANALİZASYON BACASI- İÇME SUYU ŞEBEKE VANASI YÜKSELTME İŞİ YAPIM İHALESİ

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.